Treść głównego artykułu

Abstrakt

The study revolves around issues of child adaptation in the pedagogics of Janusz Korczak. The consecutive parts of the article focus on the problems of child adaptation to institutions i.e. orphaned children to educational centres as well as school conditions in general. The authors of the study pay close attention to the issue of child adaptation in his/her family and the local, urban and rural environments.

Słowa kluczowe

Janusz Korczak adaptacja educja Janusz Korczak adaptation education

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Chodkowska, M., & Bednarz-Grzybek, R. (2016). Problemy adaptacji dziecka w okresie międzywojennym. Biuletyn Historii Wychowania, (34), 38–55. https://doi.org/10.14746/bhw.2016.34.3

Referencje

 1. Bobrowska-Nowak W., Metoda obserwacji klinicznej w ujęciu Janusza Korczaka i jej znaczenie dla współczesnej pedagogiki, w: O pedagogikę jako naukę o człowieku w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka, Uniwersytet Śląski, Katowice 1979.
 2. Chodkowska M., Bednarz-Grzybek R., Twórczość i praktyka pedagogiczna Janusza Korczaka w kontekście teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
 3. Colman A. M., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 4. Dokumentacja Domu Sierot, w: Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła, t. 2, wybór M. Falkowska, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.
 5. Jakubowski M., Koncepcja Korczakowskiego samorządu wychowawczego, w: O pedagogikę jako naukę o człowieku w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka, Uniwersytet Śląski, Katowice 1979.
 6. Januszewska E., Pedagogika Korczaka i współczesne problemy wychowania, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 9, s. 56–58.
 7. Korczak J., Życzliwość i niechęć, [„Wychowanie Przedszkolne” 1933, nr 9, nr 4], w: idem, Wybór pism, t. 4, s. 375–379.
 8. Korczak J., „Nasz Dom” (z „Gazetki Światecznej”1921, nr ½, s. 9–11), w: idem, Prawidła życia.
 9. Publicystyka dla dzieci, Dzieła, t. 11, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka i Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2003.
 10. Korczak J., Bankructwo małego Dżeka, Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa-Kraków 1924.
 11. Korczak J., Dzieci i wychowanie, w: Tenże, Pisma wybrane, t. 3, wybór A. Lewin, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
 12. Korczak J., Dzieci ulicy, w: idem, Dzieci ulicy. Dziecko salonu, Dzieła, t. 1, red. H. Kirchner [i in.], Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1992.
 13. Korczak J., Dziecko salonu, w: idem, Dzieci ulicy. Dziecko salonu. Dzieła, t. 1, red. H. Kirchner [i in.], Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1992.
 14. Korczak J., Feralny tydzień, w: idem, Pisma wybrane, t. 3, wybór A. Lewin, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
 15. Korczak J., Internat, Kolonie letnie, Dom Sierot, w: Wybór pism pedagogicznych, t. 1, red. E. Frydman, Warszawa 1957.
 16. Korczak J., Jak kochać dziecko, w: idem, Pisma wybrane, t. 1, wprowadzenie i wybór A. Lewin, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
 17. Korczak J., Jest szkoła, w: idem, Pisma wybrane, t. 3, wybór A. Lewin, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
 18. Korczak J., Kiedy znów będę mały, w: idem, Pisma wybrane, t. 3, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
 19. Korczak J., Kodeks Sądu Koleżeńskiego w Naszym Domu w Pruszkowie, „Gazetka Świąteczna” 1921, nr 5, s. 36–39, w: idem, Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci, Dzieła, t. 11, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka i Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2003.
 20. Korczak J., Król Maciuś Pierwszy: powieść, Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa 1923.
 21. Korczak J., Momenty wychowawcze, w: Pisma wybrane, t. 3, wybór A. Lewin, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
 22. Korczak J., Niepoprawni, [„Szkoła Specjalna” 1931/1932, t. 8, nr 3], w: idem, Wybór pism, t. 4, wyboru dokonał I. Newerly, Nasza Księgarnia, Warszawa 1958.
 23. Korczak J., O gazetce szkolnej, w: idem, Wybór pism, t. 4, wyboru dokonał I. Newerly, Nasza Księgarnia, Warszawa 1958.
 24. Korczak J., Pamiętnik, w: idem, Wybór pism, t. 4, wyboru dokonał I. Newerly, Nasza Księgarnia, Warszawa 1958.
 25. Korczak J., Pedagogika żartobliwa, w: Wybór pism, t. 4, wyboru dokonał I. Newerly, Nasza Księgarnia, Warszawa 1958.
 26. Korczak J., Sława, w: J. Korczak, Sława. Opowiadania (1898–1914), Dzieła, t. 6, red. H. Kirchner [i in.], Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1996.
 27. Korczak J., Szkoła współczesna, w: idem, Pisma wybrane, t. 3, wybór A. Lewin, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
 28. Korczak J., Szkoła życia, w: idem, Pisma wybrane, t. 3, wybór A. Lewin, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
 29. Korczak J., Teoria a praktyka [„Szkoła Specjalna” 1924/1925, nr 2], w: idem, Wybór pism, t. 4, wyboru dokonał I. Newerly, Nasza Księgarnia, Warszawa 1958.
 30. Korczak J., Tęsknota [„W Słońcu” 1920, nr 10–11], w: idem, Wybór pism, t. 4, wyboru dokonał I. Newerly, Nasza Księgarnia, Warszawa 1958.
 31. Korczak J., Własność dziecka, [„Nasz Przegląd” 1927, nr 10], w: Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe Źródła, wybór M. Falkowska, t. 2, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.
 32. Korczak J., Wychowawca ambitny, „Szkoła Specjalna”1938/1939, t. 15, nr 1, w: idem, Wybór pism, t. 4, wyboru dokonał I. Newerly, Nasza Księgarnia, Warszawa 1958.
 33. Korczak J., Z naszego domu [„W Słońcu” 1920, nr 1], w: idem, Wybór pism, t. 4, wyboru dokonał I. Newerly, Nasza Księgarnia, Warszawa 1958.
 34. Król J., Koncepcja szkoły życia Janusza Korczaka, w: O pedagogikę jako naukę o człowieku w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka, Uniwersytet Śląski, Katowice 1979.
 35. Lewin A., Korczak znany i nieznany, EZOP; WSP ZNP, Warszawa 1999.
 36. Lisowska E., Wprowadzenie do diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003.
 37. Łata A., Wczesne utwory literackie Janusza Korczaka jako przejaw kształtowania się jego postawy patriotycznej, w: Życie i twórczość Janusza Korczaka jako temat filozoficzno-pedagogicznej refleksji, red. A. Tchorzewski, Wydawnictwo Uczelniane WSP Bydgoszcz, Bydgoszcz 1979.
 38. Olczak-Ronikier J., Korczak. Próba biografii, W.A.B., Warszawa 2011.
 39. Opowieść o Januszu Korczaku. Człowiek, który stał się legendą, IBIS, Poznań 2013.
 40. Palczewska S., Respektowanie praw dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w: Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka, red. J. Bałachowicz, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.
 41. Pamiętnik Towarzystwa „Pomoc dla Sierot” w Warszawie za rok 1913, Warszawa 1914.
 42. Samsel A., Wydolność wychowawcza rodzin najuboższych w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Z zagadnień wychowania i opieki nad dzieckiem w XVIII–XIX wieku, t. 2, red. O. Darewicz-Uberman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012.
 43. Smolińska-Theiss B., Spuścizna pedagogiczna Janusza Korczaka. Pytania o uniwersalność i aktualność idei, w: Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci-są ludzie, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013.
 44. Szlązakowa A., Humanistyczne wartości książek Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży, w: Życie i twórczość Janusza Korczaka jako temat filozoficzno-pedagogicznej refleksji, red. A. Tchorzewski, Wydawnictwo Uczelniane WSP Bydgoszcz, Bydgoszcz 1979.
 45. Walczak G., Metody wychowania dziecka trudnego w ujęciu Janusza Korczaka, w: O pedagogikę jako naukę o człowieku w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka, Uniwersytet Śląski, Katowice 1979.
 46. Wernik A., Wychowawcza funkcja publicystyki prasowej Janusza Korczaka dla dzieci w świetle materiałów z czasopisma „W słońcu”, w: O pedagogikę jako naukę o człowieku w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka, Uniwersytet Śląski, Katowice 1979.