Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy).
  • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  • W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
  • W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt. Śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach

Artykuł musi posiadać abstrakt w j. angielskim według wzoru umieszczonego na stronie www czasopisma, przypisy dolne, bibliografię.

Redakcja przyjmuje artykuły w wersji elektronicznej, zapisane w edytowalnych formatach - doc., docx., rtf.
Instrukcja wydawnicza
Formatowanie:
• Czcionka, marginesy, odstępy, formatowanie przypisów:
- czcionka: 12 punktów, Times New Roman, można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń
- czcionka w cytatach z literatury i źródłowych zamieszczonych w odrębnych akapitach: 10 punktów, Times New Roman
- interlinia 1,5 wiersza
- marginesy 2,5 cm
- tekst przypisów dolnych: 10 punktów, Times New Roman
- zapis przypisów powinien być ujednolicony w obrębie całej pracy
- nie należy: zostawiać pustych wierszy, dzielić wyrazów, stosować specjalnego formatowania
Wskazówki ogólne: tekst i przypisy
• Przed tytułem artykułu proszę podać imię i nazwisko autora (autorów) oraz reprezentowaną przez nich instytucję (np. Jan Kowalski (Uniwersytet Warszawski, Archiwum Uniwersyteckie).
• W tytule nie należy stosować skrótów, powinny one zostać rozwiązane (także przy pierwszym podaniu w tekście). W przypisie można zaznaczyć, że w dalszej części tekstu będzie stosowany skrót.
• Artykuł może być podzielony na rozdziały i podrozdziały. Wskazane jest numerowanie rozdziałów (1.) i podrozdziałów (1.1.) i dalszych części (1.1.1.; 1.1.1.1. itd.).
• Cytaty ze źródeł i literatury – w cudzysłowie (czcionka 12) lub większe fragmenty bez cudzysłowu w odrębnych akapitach (czcionka 10) punktów z poszerzonymi marginesami (odstęp 3 cm).
• Wyrażenia (np. ad hoc) – kursywą, bez cudzysłowu.
• Kropka zawsze na końcu - po cudzysłowie i numerze przypisu (wyjątki: znaki ! ? w cytowanym tekście, które powinny być przed znakiem końca cytatu, w tym wypadku nie powinno być już kropki).
• Daty i podwójne nazwiska – bez spacji pomiędzy myślnikiem (Nowak-Kowalska, 1546–1563, a nie: Nowak – Kowalska, 1546 – 1563).
• Daty powinny być zapisane w następującym formacie: 4 maja 1852.
• Tytuł cytowanych książek, źródeł, dzieł (również w wypadku dzieł zbiorowych, oprócz czasopism) – proszę zapisywać kursywą (w tekście i przypisach, bibliografii).
• Tytuły czasopism proszę wyróżniać cudzysłowem (bez kursywy).
• Cyfry należy zapisywać – do jedenastu słownie, od 12 cyfrą (jedenaście, 12). Liczby: 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000.
Przypisy
• Przypisy powinny być automatycznie generowane w programie komputerowym („odwołania”, „wstaw przypis dolny” – w skrócie: kombinacja alt+J).
• W tekście numer przypisu powinien być zawsze przed kropką lub przecinkiem.
• Przy pierwszym cytowaniu dzieła powinien zostać podany pełny zapis bibliograficzny (por. przykłady na końcu niniejszej instrukcji), imiona autorów w formie inicjałów (jeśli kilka imion np. K. J. A. Neumann ze spacją pomiędzy). Przy powtórnym cytowaniu – zapis skrócony (inicjał imienia, nazwisko oraz pierwsze słowa tytułu). Nie stosujemy op.cit. lub dz. Cyt. natomiast Tamże, jak najbardziej! Gdy powtarza się autor: Tenże, tegoż, taż, tejże.
• Nazwiska współautorów oraz współredaktorów powinny być oddzielone przecinkiem.
• Podajemy miejsca wydania dzieła, bez wydawnictwa.
• Dzieła publikowane w czasopismach: bez „[w:]”; w pracach zbiorowych z „[w:]“.
• Dokumenty i teksty z internetu powinny być cytowane zgodnie z ogólnymi zasadami. Dodatkowo konieczna jest informacja: "dostępne w: (tu należy podać adres strony internetowej) (odwiedzona 05.05.2010)".
Źródła:
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (weiter: GStA PK), Rep.76 Va Sekt.11 Tit.V No 1 Bd IX.
Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akten der Reichsuniversität Posen, Sygn. 143/73: Bericht von Hans Streit an den Reichsbildungsminister vom 6.01.1940.
Archiwum Państwowe w Olsztynie itp.
Edycje:
Burchard von Ursperg, Chronicon, ad a. 1227, ed. by O. Holder-Egger, B. v. Simson, (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, Lipsiae 1916), s. 124.
Simon Grunau's Preussische Chronik, hg. v. M. Perlbach, (Die preussischen Geschichtsschreiber des XVI. und XVII. Jahrhunderts 1, 1876), s. 1–755.
Jacob Lubbe's Familienchronik, hg. v. Th. Hirsch, [w:] Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft, hg. v. Th . Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, 4 (1870), s. 692–724.
Catalogus abbatum Saganensium, hg. v. G. A. Stenzel, (Scriptores rerum Silesiacarum t. I, Braslau 1835).
Monografie:
J. Serczyk, Albertyna Uniwersytet w Królewcu (1544–1945), Warszawa 1994, s. 22.
Prace w seriach, serie:
W. Hubatsch, Die Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. in der deutschen Geistesgeschichte 1544–1944, [w:] Deutsche Universitäten und Hochschulen im Osten, hg. v. W. Hubatsch (i in.), Hamburg 1964), s. 1.
W. Mrozowicz, Die polnische Universitätsbibliothek Breslau. Eine Übersicht, [w:] Die Stadtbibliothek Breslau im Spiegel der Erinnerung. Geschichte – Bestände – Forschungsstätte, red. A. Rüffler (Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte 28, 1997), s. 174–184.
Artykuły w czasopismach:
F. E. W. Zschaler, Katholische Universitäten in Kirche und Welt. Vielfalt eines universellen Konzepts, „Jahrbuch für Universitätsgeschichte“, 11 (2008), s. 17–39.
J. Baumgart, Biblioteka Uniwersytecka pod rządami „Reichsuniversität", „Przegląd Zachodni”, 12 (1956), z. 1-2, s. 300–310; tenże, Los bibliotek wielkopolskich w latach 1939–1945, „Przegląd Zachodni”, 11 (1946), s. 928–936.
H. Lönnecker, Deutsche studentische Zusammenschlüsse in Ostmitteleuropa zwischen 1800 und 1920. Grundlagen – Quellen – Forschungen – Literatur, „Berichte und Forschungen“, 17 (2009), s. 185–214.
M. Biskup, Średniowieczna sieć klasztorów w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (do 1525 roku), „Zapiski Historyczne“, 64 (1999), z. 1, s. 35–61, tutaj s. 42.
Słowniki:
Z. Zielińska, Poniatowski Kazimierz (1721–1800), podkomorzy kor., [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej cyt.: PSB) t. XXV, Wrocław 1999, s. 444–453.
Artykuł w pracy zbiorowej:
C. Łuczak, Uniwersytet Poznański w latach okupacji, [w:] Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919–1969, red. Z. Grot, Poznań 1972, s. 303 i n.
H. Duczkowska-Moraczewska, B. Kierzkowska, Sześćdziesiąt lat Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Jubileusz 60.lecia Archiwum UMK w Toruniu, red. K. Stryjkowski, Toruń 2009, s. 11–44.
Dokumenty i artykuły dostępne w internecie:
M. Morkramer, Die preußischen Schulprogramme und ihre Circularverfügungen Quellen aus dem Schularchiv des Ostendorf-Gymnasiums in Lippstadt, dostępny w: http://www.fachportal-paedagogik.de/hbo/hbo_set.html?Id=497 (dostęp 5.05.2010).
Skrócony zapis bibliograficzny:
M Biskup, Średniowieczna sieć, s. 42; tenże, Die herrschaftlichen Umzüge in Ordensland Preussen in den Jahren 1516 und 1518, „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands“, 46 (2000), s. 113–138.
A. Duczkowska-Moraczewska, M. Kierzkowska, Sześćdziesiąt lat, s. 30.

Bibliografia powinna być zamieszczona na końcu artykułu.

Tekst powinien być zaopatrzony w abstrakt według wzoru:

Authors: Ratajczak Krzysztof
Title: APOSTOLIC LEGATES IN POLAND IN THE MIDDLE AGES AND THEIR KEY ROLE IN THE ADOPTION OF ECCLESIASTICAL LAW AND CHURCH LEGISLATION BY THE POLISH CHURCH – EDUCATIONAL ASPECTS (Legaci apostolscy w Polsce w wiekach średnich i ich rola przyjmowaniu partykularnego ustawodawstwa kościelnego przez Kościół polski – aspekty edukacyjne)
Source: Biuletyn Historii Wychowania (Bulletin of the History of Education)
year: 2010, number: (26), pages: 7-17
Keywords: LEGISLATION, ECCLESIASTICAL LAW, EDUCATION, MIDDLE AGES, CHURCH IN POLAND
Discipline: HISTORY, HISTORY OF EDUCATION
Language: POLISH
Document type: ARTICLE
Publication order reference (First author’s office address): Krzysztof Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Poland
E-mail: tangram@amu.edu.pl
Abstract
The official reception of the conciliar legislation in medieval Poland was greatly influenced by the papal legates, ambassadors endowed with papal authority, who brought conciliar canons to the country ruled at the time by the Piasts and made them public at councils convened with the participation of papal legates, closely monitored the observance of Canon Law and its scope expansion, concurred statutes of Polish provincial and diocesan councils, approved or rejected nominations of bishops, etc. They also acted as intermediaries in personal interventions of popes in their involvement in the functioning of the Church in Poland. Their duties also included inspections in dioceses.
Visits of papal legates in Poland were relatively frequent and their main goal was to enforce and implement ecclesiastical reforms in the country. In some instances, a strict relationship between a stay of a papal representative in Poland and the process of the creation and spread of schools is clearly observable. The article examines source accounts concerning the visits of papal legates in Poland, as well as analyses the available statues of legate councils in terms of the provisions included in them regarding education of representatives of the clergy and laymen alike.

 

W przygotowaniu publikacji naukowej pomocne są narzędzia do tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej. Użytkownicy mogą korzystać z płatnych programów (np. RefWorks, EndNote Desktop, Citavi, Papers) lub ogólnodostępnych bezpłatnych narzędzi (np. Mendeley, EndNote Basic, Zotero)

► Mendeley - http://mendeley.com

Mendeley to skierowane do naukowców oprogramowanie firmy Elsevier, wspomagające zarządzanie bibliografią. Ułatwia gromadzenie interesujących nas źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie, a także dzielenie się nimi z innymi badaczami. Cechuje go intuicyjność i przejrzysty interfejs (tylko w języku angielskim).

Program ten daje możliwość pracy na dwóch wersjach: desktop i web (pozwala na przechowywanie i synchronizację dokumentów pomiędzy kilkoma komputerami i za pośrednictwem prywatnego konta online).  Dzięki automatycznemu wykrywaniu metadanych pozwala - na pobieranie i gromadzenie z baz danych (np. z PubMed,  Google Scholar, Scopus, z multiwyszukiwarki) oraz z Internetu rekordów do zacytowania w artykule oraz plików w wielu formatach (w tym PDF-ów). Pozwala na automatyczne generowanie bazy dokumentów z wskazanego katalogu na dysku i ręczne dodawanie rekordów  umożliwia tworzenie folderów, podfolderów, grup, dodawanie tagów. Współpracuje z edytorami tekstów i pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej w tekście oraz  daje możliwość stosowania różnorodnych stylów bibliograficznych (w tym polskich). Pozwala także na dzielenie się zgromadzonymi opisami z innymi naukowcami oraz na pracę w grupach.

► EndNote Basic - wejście na platformie Web of Science

EndNote Basic to funkcjonujący w trybie online i udostępniany na platformie Web of Science (należy wybrać opcję EndNote z górnego paska menu strony startowej platformy) program służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej, na przykład na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.

Program pozwala na przeszukiwanie baz danych i katalogów online, przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do swoich folderów utworzonych w programie poprzez ręczne wpisanie opisów (przydatne przy pozycjach, które nie występują w bibliograficznych bazach danych). Umożliwia bezpośredni import z przeglądanych baz danych, ponieważ większość baz i wyszukiwarek naukowych, np. Google Scholar, posiada funkcję automatycznego eksportu, a także z dysku komputera (pliki tekstowe o rozszerzeniu .txt). Pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej w edytorze Microsoft Word oraz daje możliwość dobrania odpowiedniego formatu opisu bibliograficznego (w wersji ogólnodostępnej ograniczony tylko do kilkunastu podstawowych formatów). Program ten pozwala nadzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami.

Polecamy pomoc doświadczonych bibliotekarzy Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu