Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Nr 31 (2014)

Spis treści

SPIS TREŚCI

Spis treści PDF
. . 1-6

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Dydaktyczna i intelektualna działalność Boniperta, pierwszego biskupa miasta Pécs (1009–1036 r.) PDF (English)
Adrien Queret-Podesta 7-15
Qualia bona in coniuge sunt quaerenda.... Zalecenia na temat wyboru żony w świetle średniowiecznych traktatów o wychowaniu (na przykładzie De regimine principum Idziego Rzymianina) PDF
Witold Brzeziński 17-27
Geneza i rozwój szkolnego ustawodawstwa Kościoła w epoce średniowiecza (rekonesans) PDF
Krzysztof Ratajczak 29-49
Okoliczności powstania oraz przejawy działalności religijnej i kulturowej jezuitów w Płocku w XVII i XVIII wieku PDF
Waldemar Graczyk 51-83
Edukacja dziewcząt pod zaborem pruskim na przełomie XVIII i XIX wieku PDF
Dariusz Łukasiewicz 61-83
Mamki – najemne karmicielki w świetle literatury poradnikowej z drugiej połowy XIX i początku XX wieku PDF
Monika Nawrot-Borowska 85-111
Obowiązki wychowawcy klasy w szkołach średnich Drugiej Rzeczypospolitej PDF
Barbara Kalinowska-Witek 113-160
Z działalności najstarszej placówki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Poznaniu PDF
Anna Knocińska 131-160

MATERIAŁY

Johna Locke’a koncepcja wychowania moralnego PDF
Agnieszka Raniszewska-Wyrwa 161-175
Tradycje i obyczaje szkolne w „pamięci” nauczycieli oraz uczniów na terenie zaboru austriackiego PDF
Dorota Grabowska 177-189
Ludwika Ostrowska – dzieciństwo i edukacja młodej dziedziczki z Maluszyna PDF
Karolina Studnicka-Mariańczyk 191-206
Echa prasowe aktywności ministrów oświaty Bułgarii, Szwecji i Węgier odwiedzających Polskę w 1935 r. PDF
Piotr Gołdyn 207-227

Z KALENDARZA HISTORYCZNEGO

Karol Wielki – cesarz reformator. W 1200 rocznicę śmierci PDF
Krzysztof Ratajczak 229-238

WYDAWNICTWA. RECENZJE

Wiesława Korzeniowska, Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków. Chronologiczny słownik biograficzny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, ss. 254 PDF
Edyta Głowacka-Sobiech 239-241
Adam Fijałkowski, Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualizm pictus Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa 2012, Wydawnictwo UW, ss. 410 PDF
Karol Poznański 241-243
Stanisław Tokarczuk (red.), Rudna. Ilustrowana monografia gminy, Stowarzyszenie Animatorów Kultury i Edukacji & Agencja Artystyczna „Codex”, Lubin 2012, ss. 330 PDF
Tomasz Fetzki 244-246
Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2012 (z uzupełnieniami za lata poprzednie) PDF
Anna Gruca 247-311

ŻYCIE NAUKOWE. SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Dziedzictwo kulturowe. Edukacja wczoraj dziś i jutro” PDF
Weronika Janicka, Marta Konstańczak 313-316


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo