Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Nr 33 (2015)

Spis treści

SPIS TREŚCI

Spis treści PDF
. . 2-6

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Oryginalność Komisji Edukacji Narodowej na tle europejskim PDF
Kalina Bartnicka 7-22
Wątek kształcenia dziewcząt w reformach szkolnych od czasów Komisji Edukacji Narodowej do II wojny światowej PDF
Katarzyna Dormus 23-40
Budownictwo szkół elementarnych (ludowych) w Galicji i Królestwie Polskim na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku PDF
Stefania Walasek 41-56
Reformatorskie koncepcje działań oświatowych i opiekuńczo- -wychowawczych wobec dzieci zaniedbanych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku na tle rozwiązań europejskich PDF
Aneta Bołdyrew 57-70
The Educational System in Israel – Changes in Perception and Approaches since the Late 19th Century PDF
Sarit Albaldes Liviatan 71-78
Rozwój szkolnictwa dla mniejszości tubylczych na Alasce PDF
Tomasz Gmerek 79-98

MATERIAŁY

Edukacyjna funkcja koroplastycznych przedstawień terakotowych z Egiptu okresu grecko-rzymskiego, na podstawie wybranych grup zabytków PDF
Sławomir Jędraszak 99-118
Życie codzienne Marii Krystyny Habsburg (1923–2012) PDF
Małgorzata Terteka 119-142

PREZENTACJE

Wiktor Dega – wybitny lekarz i pedagog (1896–1995) – wspomnienie w dwudziestą rocznicę śmierci PDF
Anna Maria Apanel, Piotr Kotarski 143-150
Eugenia Bernadeta Malewska (1935–2015) PDF
Maria Radziszewska 153-156

WYDAWNICTWA. RECENZJE

Maria Chodkowska, Renata Bednarz-Grzybek, Twórczość i praktyka pedagogiczna Janusza Korczaka w kontekście teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 29 PDF
Katarzyna Kabacińska-Łuczak 157-161
Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, red. nauk. Iwonna Michalska i Grzegorz Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 348 PDF
Magdalena Lewicka 162-166
Ks. Adam Orczyk, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, ss. 359 PDF
Tadeusz Ostrowski 166-170
Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana. Zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubilueszu 80 urodzin, red. R. Grzybowski, K. Jakubiak, M. Brodnicki, T. Maliszewski, Toruń 2015, ss. 637 PDF
Michał Nowicki 171-177

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2013 (z zupełnieniami za lata poprzednie) PDF
Anna Gruca 179-241

ŻYCIE NAUKOWE. SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z II Konferencji Naukowej „Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku” PDF
Aneta Bołdyrew 243-245


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo