Opublikowane: 2019 marca 11

Spis treści

5 . .
193

Jerzy Chrabąszcz, Harcerze gorszego Boga, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 513

101-103 Lucyna Szypulska
335

Dzieje domowe albo opis przez dni osobliwszych dziejów i przypadków zdarzonych w Szkołach Wydziałowych Poznańskich 1781-1793, oprać. D. Żotądź- -Strzelczyk przy współpracy J. Wiesiołowskiego, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2006, ss. 121

104-105 Krzysztof Ratajczak
286

Gawlik Stanisław, Grzegorz Piramowicz - idee - słowa - czyny, Opole 2006, ss. 164

105-107 Władysław Szulkiewicz
308

Herbart znany i nieznany. W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej, praca zbiorowa pod red. Jana Piskurewicza i Dariusza Stępkowskiego SDB, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2006, ss. 216

107-109 Justyna Gulczyńska
313

Katarzyna Kabacińska, Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, ss. 192.

109-111 Agnieszka Wałęga
368

Ewa Kula, Naukowa, literacka i artystyczna twórczość nauczycieli rządowych szkół średnich Królestwa Polskiego w latach 1833-1862, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, ss. 245

112-114 Tomasz Różański
302

Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 175

115-117 Joanna Falkowska
283

Karol Poznański, Wybrane zagadnienia z historii wychowania. Cz. 2, Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ss. 247

117-120 Agnieszka Wałęga
364

Krzysztof Ratajczak, Edukacja kobiet w kręgu dynasńi piastowskiej w średniowieczu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 218

120-121 Edyta Głowacka-Sobiech
307

Ludwik Stanisław Szuba, Harcerstwo na Pomorzu i Kujawach w latach 1945—1950 w świetle dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, ss. 274

122-124 Edyta Głowacka-Sobiech
313

Władysława Szulakiewicz, Historia oświaty i wychowania w Polsce 1944-1956, Kraków 2006, ss. 311

124-125 Wiesław Jamrożek
215

Roman Tomaszewski, W Polsce i na obczyźnie. Zarys dziejów szkolnictwa wojskowego 1939-1956, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2006, ss. 279

126-127 Edyta Głowacka-Sobiech
293

W służbie historii nauki, kultury i edukacji Księga pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Mokrzeckiemu z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, pod red. R. Grzybowskiego i T. Maliszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ss. 488

127-130 Edyta Głowacka-Sobiech
270

Agnieszka Wałęga, Początki akademickiej historii wychowania w Polsce. Antoni Karbowiak (1856-1919), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, ss. 193

130-132 Mikołaj Brenk
272

Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia - Szkice - Materiały 1911-2006, pod red. E. Czop, Oficyna Wydawnicza „Mercator”, Rzeszów 2006

132-136 Joanna Król
267

Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636.

137-138 Krzysztof Jakubiak
364

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historii Kultury i Edukacji za rok akademicki 2005/2006

199-200 Olga Mazurek
270

Sprawozdanie z uroczystej sesji nt. „Lech Mokrzecki - 50 lat w służbie historii nauki, kultury i edukacji” zorganizowanej przez Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki UG w dniu 28 lutego 2007 r

201-203 Anna Paszkowska
265

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej od średniowiecza do końca XX wieku”, Ciążeń, 9-11 września 2007

203-207 Krzysztof Ratajczak
318

Międzynarodowa konferencja „Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej”. (Kazimierz Dolny 15-17 X 2007)

207-209 Dariusz Szewczuk
263

Konferencja naukowa nt. „Opieka nad dzieckiem w Polsce - tradycja i współczesność”, 23 października 2007

209-211 Anna Paszkowska
271

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Akademicka Burza Mózgów - czyli o aktywizujących metodach nauczania” historii wychowania, Gdańsk, 23-25 listopada 2007 roku

211-212 Elżbieta Gorloff
262

Pedagogiczne aspekty czasu wolnego

213-213 Wiesław Jamrożek
305

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów

214-214 Olga Mazurek
279

Zapowiedzi

215-216 . .
178