Zakres i zasięg czasopisma

Biuletyn Historii Wychowania jest jednym z najważniejszych czasopism branżowych w kraju. Autorami zamieszczanych artykułów są pracownicy naukowi oraz doktoranci, reprezentujący czołowe ośrodki akademickie w Polsce, a także uczeni zagraniczni, posiadacze tytułów naukowych doktora, dr hab., prof. Wśród autorów są historycy, historycy wychowania, ale także przedstawiciele innych nauk humanistycznych i społecznych.
Tematyka publikowanych artykułów jest bardzo szeroka, zarówno w sensie chronologicznym – od starożytności po czasy współczesne, geograficznym: cywilizacje starożytnego Egiptu, Bliskiego Wschodu, Europa, Polska, jak i w zakresie poruszanej problematyki i ujęć (metodologicznych, źródłowych, historiograficznych, statystycznych). Dominują opracowania dotyczące dziejów wychowania i szkolnictwa, historii różnego rodzaju placówek edukacyjnych. Liczne teksty określić można jako opracowania o charakterze interdyscyplinarnym z pogranicza humanistyki oraz nauk społecznych.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Historia czasopisma

Biuletyn Historii Wychowania' ukazuje się od 1994 r. Pierwszym wydawcą pisma było Wydawnictwo Eruditus. Od 2007 roku BHW wydaje Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a współwydawcami są Zakład Historii Wychowania UAM oraz Towarzystwo Historii Edukacji w Warszawie. Od 2012 r. jest półroczniakiem.Biuletyn Historii Wychowania jest ogólnopolskim, profesjonalnym wydawnictwem o historyczno-oświatowym charakterze. W radzie redakcyjnej zasiadają wybitni uczeni z Polski, Niemiec, Czech i Słowacji, a recenzentami publikowanych na jego łamach artykułów i materiałów są uczeni o uznanym dorobku naukowym i znaczącej pozycji w świecie nauki.W treści znajdziemy siedem działów: Artykuły i rozprawy, Materiały, Z Kalendarza historycznego, Prezentacje, Wydawnictwa, Życie naukowe oraz Kronikę Towarzystwa Historii Edukacji. Ważnym działem jest także Bibliografia bieżąca historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce.Czasopismo jest indeksowane w bazieThe Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), a artykuły i materiały dostępne są w repozytorium AMUR