Biuletyn Historii Wychowania jest jednym z najważniejszych czasopism branżowych w kraju. Autorami zamieszczanych artykułów są pracownicy naukowi oraz doktoranci, reprezentujący czołowe ośrodki akademickie w Polsce, a także uczeni zagraniczni, posiadacze tytułów naukowych doktora, dr hab., prof. Wśród autorów są historycy, historycy wychowania, ale także przedstawiciele innych nauk humanistycznych i społecznych.
Tematyka publikowanych artykułów jest bardzo szeroka, zarówno w sensie chronologicznym – od starożytności po czasy współczesne, geograficznym: cywilizacje starożytnego Egiptu, Bliskiego Wschodu, Europa, Polska, jak i w zakresie poruszanej problematyki i ujęć (metodologicznych, źródłowych, historiograficznych, statystycznych). Dominują opracowania dotyczące dziejów wychowania i szkolnictwa, historii różnego rodzaju placówek edukacyjnych. Liczne teksty określić można jako opracowania o charakterze interdyscyplinarnym z pogranicza humanistyki oraz nauk społecznych.

Sponsorzy

 

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikowanych w czasopiśmie „Biuletyn Historii Wychowania” artykułów naukowych– zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Digitalizacja publikacji czasopisma „Biuletyn Historii Wychowania” w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet– zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wydanie drukiem i upowszechnienie on-line czasopisma „Biuletyn Historii Wychowania” – zadanie finansowane w ramach umowy 715/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.