Opublikowane: 2019 stycznia 1

Spis treści

3 . .
128

Galicja i jej dziedzictwo. Tom III pt. Nauka i oświata, red. A. Meissner i J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss. 286.

57-58 Wiesław Jamrożek
336

Edward Kotowski, Eugenia Malewska, Wychowanie do pracy na roli w rozwoju dziejowym, Olsztyn 1993, Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, ss. 138

58-59 Alicja Kicowska
230

Nauki pedagogiczne w Polsce. Tradycje - współczesność - przyszłość. Materiały z konferencji, red. S. Michalski, R. Ossowski, Bydgoszcz 1994, Wydawnictwo WSP, ss. 561

59 Dorota Żołądź-Strzelczyk
243

Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 1995, Wydawnictwo Uczelniane WSP, ss. 303

60-61 Juliusz Jundziłł
391

Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, red. J. JundziU, Bydgoszcz 1995, Wydawnictwo WSP, ss. 346

61-62 Aldona Ossowska
253

Stan i perspektywy historii wychowania, red. W. Jamrożek, Poznań 1995, Wydawnictwo Eruditus

241

Studia Pedagogiczne. Z dziejów życia i wychowania w rodzinie, z. 28, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 1996, Wydawnictwo Uczelniane WSP, ss. 182

63-64 Aldona Ossowska
260

Tadeusz Jan Łopuszański i dzieło jego życia, red. Z. T. Wierzbicki i in. Warszawa 1995, Fundacja im. Tadeusza Łopuszańskiego, ss. 101

64-65 Justyna Gulczyńska
232

Piotr Bielecki, Krakowska Szkoła Pożarniacza w latach 1960-1995, Kraków 1995, Ośrodek Wydawniczy „Augustana”, ss. 91

65-66 Mirosława Walczak
232

XVII Międzynarodowy Kongres Historyków Wychowania Berlin 13-17.09.1995 r.

70-71 Jan Hellwig
207

Spotkanie naukowe historyków wychowania przedszkolnego Bamberg (RFN) 9-12.09.1995 r.

71-72 Jan Hellwig
217

Konferencja naukowa „Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych — koncepcje teoretyczne i praktyka

73-74 Ilona Błaszczyk
248

Międzynarodowa konferencja naukowa: „Myśl edukacyjna w Galicji 1772-1918. Ciągłość i zmiana” Rzeszów 27-29 IV 1995

75-76 Władysława Szulakiewicz
227

„Nauczanie w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej” Mąchocice-Ameliówka kolo Kielc, 18-20 maja 1995 r.

76-77 Krzysztof Kaczmarek
199

Nauczyciel — wczoraj — dziś— jutro

77-78 Henryka Figaj-Nowak
235

Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń 31.08.-2.09. 1995 r.

78-80 Jan Hellwig
245

Z historii kształcenia nauczycieli w Krośnie 1895-1995

80-81 Adam Krzanowski
206

Reformy oświatowe na ziemiach polskich XVI -XX w.

81-84 Krzysztof Jakubiak
202

Spotkanie historyków wychowania w Poznaniu

84 Wesław Jamrożek
197

Konferencja naukowa „Filozofia wychowania Sergiusza Hessena”

85 Sławomir Sztobryn
192

Z życia sekcji historii wychowania

90-91 Sławomir Sztobryn
207