Zasady etyki

Do oceny przyjmowane są teksty oryginalne, nie publikowane dotąd w innych czasopismach.

Normy etyczne związane z procesem publikacji są priorytetem redakcji. W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym redakcja stosuje zasady określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), które zawarte są w Kodeksie Postępowania COPE oraz European Association of Science Editors (EASE). Zasady te dotyczą członków redakcji, rady naukowej, autorów, recenzentów i wydawców pisma.


Zasady etyczne obowiązujące redakcję
Redakcja czasopisma, przeprowadza wstępną ocenę oraz selekcję zgłaszanych przez autorów artykułów. Do dalszych etapów procesu wydawniczego przesyłane są materiały oryginalne, poprawne językowo i metodologicznie. W przypadku negatywnej wstępnej opinii redakcji artykuł nie jest kierowany do recenzji i druku. O swojej decyzji redakcja powiadamia autora pisemnie. Nieprzyjęty do publikacji tekst, opatrzony stosowną informacją, może być przechowywany w archiwum czasopisma, ale w żaden sposób nie można go wykorzystać bez zgody autora. W przypadku pozytywnej wstępnej opinii redakcji, artykuł kierowany jest do oceny przez dwóch niezależnych recenzentów – procedura recenzowania ma charakter poufny i przebiega zgodnie ze standardem double-blind review proces (tzw. recenzja podwójnie ślepa). O wynikach wszystkich ocen, redakcji oraz obu recenzentów, autor jest informowany pisemnie.


Na wszystkich etapach procesu recenzowania otrzymywanych materiałów (przez redakcję oraz recenzentów) pod uwagę brane są wyłącznie kryteria o charakterze merytorycznym i językowym. Redakcja nie formułuje ocen mających charakter personalny, odnoszący się do narodowości, wyznania lub płci autorów. Redakcja gwarantuje autorom możliwość zapoznania się z pełną treścią recenzji; dba o zachowanie jej anonimowego charakteru.


Aby zapewnić oryginalność i wysoką jakość publikowanych artykułów, pismo stosuje najnowsze procedury ich oceniania, korzysta z systemu CrossCheck. CrossCheck to projekt zgłoszony przez CrossRef oraz iThenticate, który ma nieść profesjonalną pomoc w zapobieganiu publikacji prac naruszających prawa autorskie, a także innym przejawom nierzetelności naukowej. Służy porównywaniu dokumentów z największą na świecie bazą materiałów naukowych pochodzących z różnych źródeł, od licznych wydawców. Prace, w których stwierdzone zostaną zapożyczenia od innych autorów niewłaściwie cytowane lub plagiatowane, będą odrzucane przez redakcję, zaś naruszenie praw autorskich albo dobrych praktyk naukowych będzie zgłaszane kierownictwu instytucji zatrudniających autora.


Zasady etyczne obowiązujące autorów
Autor nadsyłający pracę do druku odpowiada za jej poziom oraz oryginalność. Konsekwencją jakichkolwiek form nierzetelności naukowej (np. przytoczenia bez właściwego przypisu prac innych osób, zatajenia autorstwa lub pomocy ze strony instytucji finansujących badania) będzie odrzucenie artykułu przez redakcję. Do obowiązków autora należy również zagwarantowanie, że proponowany artykuł nie był nigdy wcześniej drukowany w identycznym kształcie. Jeżeli praca przedstawia zmodyfikowany wariant starszej publikacji, trzeba to jednoznacznie zaznaczyć, przesyłając materiał do redakcji. Redakcja ma prawo zdecydować, czy podejmie się publikacji pracy, czy nie. Jeśli tak, będzie ona opatrzona informacją o miejscu i formie pierwodruku.
Zgłaszane do druku prace zbiorowe muszą mieć dołączoną informację o rzeczywistej liczbie autorów, a także o ich wkładzie w napisanie pracy (należy podać afiliację autorów i tzw. kontrybucję, czyli informację, kto jest autorem poszczególnych części pracy, jej tez, metodologii itd.). Autor zobowiązany jest ponadto do podania ewentualnej informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie w jej powstanie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Główną odpowiedzialność za prawdziwość tych informacji ponosi autor zgłaszający tekst. W przypadku pracy wieloautorskiej każdemu artykułowi powinno towarzyszyć własnoręcznie podpisane oświadczenie autora, że zgadza się z treścią pracy i gwarantuje rzetelność napisanych przez siebie materiałów.
Redakcja ma obowiązek przypomnieć, że ghostwriting (ukrycie istotnego wkładu jakiegoś autora w powstanie publikacji) i guest authorship (honorary authorship; zgłoszenie jako autora osoby, której wkład w powstanie pracy był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca) uważa za przejawy nierzetelności naukowej, a wykryte przypadki tego typu będzie ujawniać.  Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
Redakcja będzie dokumentować każdą formę nierzetelności naukowej, przede wszystkim łamania i naruszania zasad etyki, obowiązujących w nauce.


Zasady etyczne obowiązujące recenzentów
Procedura recenzowania jest zgodna z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zamieszczonymi w informatorze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.
Recenzent nie jest być powoływany do oceny artykułu, jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie konfliktu interesów, który wynika np. ze współpracy lub innych związków, łączących opiniodawcę z autorem.
Recenzent jest zobowiązany do wydania merytorycznej opinii o przekazanym mu artykule. Opinia nie może zawierać uwag o charakterze osobistym, ani sądów wartościujących, nie uzasadnionych merytorycznymi argumentami. Ocena recenzenta powinna zawierać odpowiedzi na pytania zadane w formularzu recenzenckim (za dostarczenie formularza recenzentowi odpowiada redakcja czasopisma. Recenzję musi kończyć jasna konkluzja – pozytywna lub negatywna – odnosząca się do publikacji ocenianego artykułu. W przypadku rozbieżnych albo sprzecznych opinii recenzentów, redakcja powołuje trzeciego recenzenta lub prosi o ocenę wyspecjalizowanego w danej dziedzinie członka rady naukowej pisma. Recenzja eksperta otrzymana w wyniku takiej procedury jest dla redakcji wiążąca.
Formularze recenzji z podpisem recenzentów i datą ich wykonania gromadzone są w archiwum czasopisma.
Recenzent nie ma prawa wykorzystywać ocenianych artykułów, ani ich fragmentów do własnych celów bez zgody autora wyrażonej na piśmie.