Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article presents the figure of Marie Christine Habsburg from Żywiec Town, Poland (1923-2012), especially her education at the Żywiec Court, where the court etiquette in the education of royal children from Lorraine Habsburg Dynasty was significant. It shows educational process of Marie Christine since her childhood till her studies at Faculty of Medicine at the Jagiellonian University in Cracow. It particularly describes the teaching process in her education. It lists the Subjects that she studied as well as her professors. It strongly emphasizes essential role of Language Training. At the background there was shown the dramatic fate of Habsburg Family of Żywiec during the Second World War, especially Karl Albrecht and his wife Alice neẻ Ancarcrona, who secretly supported Polish anti-Nazi underground and then they were persecuted and suffered in The Third Reich. It explains how educational process influenced patriotic attitude of Marie Christine.

Słowa kluczowe

Habsburgs in Żywiec Maria Krystyna Habsburg education upbringing

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Terteka, M. (2015). Życie codzienne Marii Krystyny Habsburg (1923–2012). Biuletyn Historii Wychowania, (33), 119-142. https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.8

Bibliografia

 1. Źródła archiwalne
 2. Archiwum Państwowe w Katowicach, Pryw. Zb. Habsburgów, Raport Geheime Staatspolizei Staatspolizeileitstelle, Katowice 25. 10. 1940, sygn.. II C 235/40g, k. 19.
 3. Archiwum Parafii NMP w Żywcu, Księga chrztów parafii NMP w Żywcu, t. I, Isep, poz. 12, K. 26.
 4. Archiwum Parafii NMP w Żywcu, Księga zmarłych parafii NMP w Żywcu, t. I, Isep. Poz. I i II, K. 26.
 5. Archiwum UJ, Katalog studentów Wydziału Lekarskiego 1947/1948, sygn. WL II 373, K. 16.
 6. Archiwum Urzędu Miejskiego w Żywcu, Uchwała Nr. XXXII/347/2001 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 22 lutego 2001., „Karta Groni” 2001, nr 21, s. 348
 7. Dokumenty – wywiad
 8. Rozmowa przeprowadzona z księżną Marią Krystyną Habsburg 12 maja 2012 roku, nagranie w posiadaniu autorki.
 9. Rozmowa przeprowadzona z księżną Marią Krystyną Habsburg 13 maja 2012 r., nagranie w posiadaniu autorki.
 10. Rozmowa przeprowadzona z księżną Marią Krystyną Habsburg 23 maja 2012 r., nagranie w posiadaniu autorki.
 11. Świadectwo szkolne Marii Krystyny Habsburg z dnia 12 czerwca 1933 roku, udostępnione przez Marię Krystynę Habsburg.
 12. Opracowania i artykuły
 13. Bartnicka K., Szybiak J., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.
 14. Chłopczyk H., Alicja Habsburg Księżna – partyzant, „Karta Groni” 1991, nr 16, s. 31.
 15. Grodziski S., Habsburgowie, Wrocław 1998. Huzar B., Habsburg Karol Olbracht Lotaryński (1888–1951) arcyksiążę austriacki, pułkownik Wojska Polskiego, „Słownik biograficzny Żywiecczyzny” t. I, red. A. Urbaniec, Żywiec 1995.
 16. Huzar B., Habsburg Alicja (1889–1985) primo voto Badeni z d. Ankarcrona, żona arcyksięcia Karola Olbrachta Habsburga – właściciela dóbr żywieckich. Córka pierwszego łowczego dworu szwedzkiego – Oskara Ankarcrona i Elżbiety z d. Carleson, „Słownik biograficzny Żywiecczyzny” t. I, red. A. Urbaniec, Żywiec 1995.
 17. Huzar B., Habsburg Karol Stefan (1860–1933) arcyksiążę austriacki, admirał floty austriackiej, właściciel dóbr żywieckich, „Słownik biograficzny Żywiecczyzny”, t. I, red. A. Urbaniec, Żywiec 1995.
 18. Hyla B., Habsburgowie Żywieccy w latach 1895–1947, „Karta Groni” 1991, nr 16, s. 15.
 19. Hyla B., Patriotyczna postawa ostatnich właścicieli Żywiecczyzny oraz ich dzieci w latach II wojny światowej, „Karta Groni” 1991, nr 16, s. 18–22.
 20. Konarski S., Szkolnictwo wyższe. Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939–1944, Warszawa 1967. Mięso J., Historia wychowania, wiek XX, Warszawa 1984.
 21. Miodoński A., Historia Zakładu Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945–1988, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace zoologiczne, Kraków 1992.
 22. Miodoński M., Intrygi urzędu bezpieczeństwa wokół rodziny Habsburgów Żywieckich w latach 1947–1950, „Gronie” 2007, nr 3, s. 20.
 23. M. Miodoński, Kandydat na króla Polski – arcyksiążę Karol Stefan i jego cesarska rodzina, w: Habsburgowie żywieccy i ich siedziba w Żywcu, Żywiec 2003.
 24. Pęcherski M., Świątek M., Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1977, Podstawowe akty prawne, wyd. II, Warszawa 1978.
 25. Pokora W., Dobraniecki S., Walka o oświatę i kulturę w latach okupacji 1939–1944, Warszawa 1967.
 26. Rayan N., Moje lata na dworze austriackim, w: Habsburgowie żywieccy i ich siedziba w Żywcu, Żywiec 2003.
 27. Rączka Z., Jak powstała żywiecka posiadłość Habsburgów, w: Habsburgowie żywieccy i ich siedziba w Żywcu, Żywiec 2003.
 28. Ruśniaczek J.W., Studium Historyczno-Architektoniczne Nowego Zamku w Żywcu, park budowli przyzamkowych, parkowych istniejących i nieistniejących oraz projektowanych i niezrealizowanych, Żywiec 1989.
 29. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000.
 30. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1999.
 31. Snyder T., Czerwony książę, Warszawa 2010.
 32. Sporniak A., Strzałka J., Autobiografia, Kraków 2005.
 33. Sporniak A., Strzałka J., Ojciec Joachim Badeni, skończył 90 lat, w: Habsburgowie żywieccy i ich siedziba w Żywcu, Żywiec 2003.
 34. Tracz A., Błecha K., Księżna. Wspomnienie o polskich Habsburgach, Żywiec 2009.
 35. Tracz A., Błecha K., „Ostatni król polski”, Karol Stefan Habsburg, Żywiec 2012.
 36. Winiarz A., Czynniki determinujące proces wychowania w rodzinie polskiej doby niewoli narodowej 1795–1918, w: Wychowanie w rodzinie polskiej od schyłku XVIII do połowy XX wieku, red. nauk. K. Jakubiak,A. Winiarz, Bydgoszcz 2000.
 37. Wycech Cz., Praca oświatowa w kraju w czasie wojny, Kraków 1947.
 38. Wysocka B., Materiały XIX-wieczne do dziejów ziemiaństwa wielkopolskiego w Bibliotece Kurnickiej, w: Nuntius Vetustatis prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Wisłockiemu, pod red. A. Bieniarzewskiego, Prinke A.T., Biblioteka Kurnicka PAN, http://www.bkpan.poznan.pl/biblioteka/JW70/so, data dostępu 12 IV2013
 39. Artykuły prasowe
 40. Arcyksiężna odeszła, „Kronika Beskidzka” 4 X 2012, nr 40, s. 5.
 41. Gardas Ł., W Żywcu zmarła Maria Krystyna Habsburg. Ostatnia taka księżna, „Polski Dziennik Zachodni”, „Dziennik Zachodni – wydanie powiatowe – Żywiec” 3 X 2012, nr 231, s. 3.
 42. Górny J., Zmarła księżna, „Fakt” 3 X 2012, nr 231.
 43. Górny J., Maria Krystyna Immaculata Elżbieta, Alicja Habsburg-Lotaryńska, księżna von Altenburg nie żyje, „Fakt” 3 X 2012, nr 231, s. 2.
 44. Leitgeberg S., Maria z Zaleskich Zdzisława Czartoryska (1884–1942), „Gazeta Wyborcza”, „GW Poznań” 12. 10. 2000, nr 239, s. 10.
 45. Matlakiewicz T., Podjadała cukierki, czytała brukowce…, „Gazeta Żywiecka” 2012, nr 11 (291), s. 12–14.
 46. Rogólska U., Aniołowie zabrali ją do nieba, „Gość Niedzielny – Bielsko” 14 X 2012, nr 14, s. 4–5.
 47. Sosnowski A., Historia o Habsburgach, którzy nie porzucili polskiej ziemi, „Biuletyn Kruk – magazyn kulturalny” X 2012, s. 27–32.
 48. Woźniak H., Burzliwa jesień życia arcyksiężnej – cz. II, „Nad Sołą i Koszarawą” 2012, nr 21. (340), s. 12–14.