Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Słowa kluczowe

Karol Wielki cesarz rzymski

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ratajczak, K. (2014). Karol Wielki – cesarz reformator. W 1200 rocznicę śmierci. Biuletyn Historii Wychowania, (31), 229–238. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.13

Referencje

 1. Źródła
 2. Adelmar z Chabannes Ademari historiam libri III, ed. D. G. Waitz, w: MGH, Scriptores, t. IV,
 3. Hannoverae 1841.
 4. Alcuini, Epistolae, w: Monumenta Germaniae Historica, Epistolae, IV: Karolinum aevum, t. II, nr 177, Berolini 1895.
 5. Karoli Admonitio generalis, ed. A. Boretius w: Monumenta Germaniae Historica, Leges, sectio II, Capitularia regum Francorum, t. I, ed. G.H. Pertz, Hannoverae 1883, nr 22 [reprint Berlin 1991].
 6. Karoli, Epistola de litteris colendis, w: MGH, Capitularia regum Francorum, t. I, nr 29.
 7. Notker Balbulus, De Carolo Magno libri IV, w: Bibliotheca rerum germanicarum, t. IV, Berlin 1867.
 8. Opracowania
 9. Brown G., Introduction: the Carolingian Reneissance, w: Carolingian culture: emulation and innovation, red. R. McKitterick, Cambridge 1994.
 10. Claussen M.A., The Reform of the Frankish Church. Chrodegang of Metz and the Regula canonicarum in the Eight Century, Cambridge 2004.
 11. Contreni J.J., The Cathedral School of Laon from 850 to 930. Its Manuscripts and Masters, Münich 1978.
 12. Duckett E., Alcuin. Friend of Charlemagne, New York 1951.
 13. Ewig E., Das Zeitalter Karls des Großen (768−814), w: Handbuch der Kirchengeschichte, hrsg. v. H. Jedin, t. 3: Die mittelalterliche Kirche, Erster Halbband: Vom kirchlichen Frühmittelalter zur gregorianischen Reform, von F. Kempf i in., Freiburg–Basel–Wien 1985.
 14. Fałkowski W., Admonitio generalis Karola Wielkiego – zapowiedź tworzenia państwa idealnego, w: Ludzie. Kościół. Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S.K. Kuczyński, Warszawa 2001, s. 419–428.
 15. Fałkowski W., Cesarstwo karolińskie, w: Narodziny średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1999.
 16. Fałkowski W., Uwagi o ideowym programie rządów Karola Wielkiego, „Roczniki Historyczne” 70, 2004, s. 65–79.
 17. Gieysztor A., Problem karolińskiej reformy pisma, „Archeologia” 5, 1952–1953, s. 155–177.
 18. Halpen L., Charlemagne and the Carolingian Empire. Europe in the Middle Ages Selected Studies, vol. 3, ed. R. Vaughan, Amsterdam–New York–Oxford 1977.
 19. Henderson G., Wczesne średniowiecze, Warszawa 1984.
 20. Kłoczowski J., U podstaw chrześcijańskiej kultury: chrześcijaństwo zachodnie wczesnego średniowiecza, w: Narodziny średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1999.
 21. Law V., The Study of grammar, w: Carolingian Culture: emulation and innovation, ed. R. McKitterick, Cambridge 1994, s. 88–110.
 22. Le Goff J., Karol Wielki: między historią a mitem, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz i in., Warszawa 2010.
 23. McKitterick R., Charlemagne. The Formation of a European Idenity, Cambridge 2008.
 24. McKitterick R., Królestwa Karolingów. Władza – konflikty – kultura, 751−987, Warszawa 2011.
 25. McKitterick R., Script and book production, w: Carolingian Culture: emulation and innovation, ed. R. McKitterick, Cambridge 1994, s. 221–247.
 26. Miśkiewicz M., Zarys kultury i archeologii Europy w okresie wczesnego średniowiecza, Warszawa 2002, s. 186.
 27. Ratajczak K., Poglądy Ojców Kościoła na wychowanie i edukację kobiet, „Biuletyn Historii Wychowania” 15–16, 2002, s. 15–23.
 28. Ratajczak K., Szkoła pałacowa, w: Encyklopedia pedagogiki XXI w., t. VI, Warszawa 2007, s. 369–370.
 29. Ratajczak K., Sztuki wyzwolone, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VI, Warszawa 2007, s. 342–343.
 30. Riché P., Chrześcijaństwo na karolińskim Zachodzie (połowa VIII – koniec IX wieku), w: Historia chrześcijaństwa. Religia, kultura, polityka, red. J.M. Meyer i in., t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze. 610−1054, red. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez, Warszawa 1999, s. 596 i n.
 31. Serejski M.H., Karol Wielki na tle swoich czasów, Warszawa 1959.
 32. Skubiszewski P., Malarstwo europejskie w średniowieczu, t. 1: Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973.
 33. Stępniewska A., Wychowanie rodzinne dziewcząt w pedagogice św. Hieronima, „Vox Patrum” 8–9, 1985.
 34. The Gentle Voices of Teachers. Aspects of Learning in the Carolingian Age, ed. R.E. Sullivan, Columbus 1995.
 35. Wallach L., Charlemagne’s De litteris colendis and Alcuin. A diplomatic – historical study, “Speculum” 26, 1951, nr 2, s. 288–305.
 36. Wies E.W., Karol Wielki. Cesarz i święty, Warszawa 1996.
 37. Wood I., Kultura, w: Zarys historii Europy, t. 2: Wczesne średniowiecze od 400 do 1000 r., red. R. Mc Kitterick, Warszawa 2003.