Treść głównego artykułu

Abstrakt

In the second half of the 18th century, musical education in Poland was poor. The Commission of National Education (1773–1793) did not take music into account in its projects. The individual willing to change the situation was Father Wacław Sierakowski (1741–1806), provost of the Wawel Cathedral in Krakow. He played a significant role in the musical life of the city as an organiser of public concerts and founder of a private music school. In 1795–1796, he published a three-volume musical textbook, The Art of Music for Young Polish People (Sztuka muzyki dla młodzieży krajowej), one of the first musical textbooks in the Polish language. In Sierakowski’s publication the stress was put on the social and national value of music. The first volume also featured Sierakowski’s petition from 1792, intended for submission before the Sejm (Polish Parliament), in which the author propounded the idea of the state taking over musical education and establishing a major statesponsored music school in Krakow (Alumnatus Vocalistarum). These plans were never carried out as the third partition of Poland ensued in 1795.

Słowa kluczowe

historia edukacji muzyka Kraków history of education music Krakow

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Piekarski, M. (2016). Ks. Wacław Sierakowski – propagator wiedzy o muzyce i organizator szkolnictwa muzycznego w okresie działalności Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Historii Wychowania, (34), 85–99. https://doi.org/10.14746/bhw.2016.34.7

Referencje

 1. Aleksandrowska E., Sierakowski Wacław, w: Polski słownik biograficzny, red. H. Markiewicz,
 2. t. XXXVII, Kraków 1996–1997.
 3. Chybiński A., Przyczynki do historii krakowskiej kultury muzycznej w XVII i XVIII wieku, „Wiadomości Muzyczne” 1925, nr 7.
 4. Dutkowa R., Komisja Edukacji Narodowej. Zarys działalności, wybór materiałów źródłowych,
 5. Wrocław 1973.
 6. Dziębowska E., Riemann Hugo, w: Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 8, Kraków 2004.
 7. Encyklopedia Krakowa, red. D. Kalisiewicz, Kraków 2000.
 8. Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. IV, cz. 1–2, Wrocław 1987.
 9. Jachimecki Z., Muzykologia i piśmiennictwo muzyczne w Polsce, Kraków 1949.
 10. Jarzębska A., Rameau Jean-Philippe, w: Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 8,
 11. Kraków 2004.
 12. Kochanowicz J., Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych, Kraków 2002.
 13. Kołodziej P., Sierakowski Wacław, w: Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 9,
 14. Kraków 2007.
 15. Mazur K., Miejsce muzyki w założeniach reformy edukacji narodowej, w: PWSM w Warszawie,
 16. Sesja naukowo-artystyczna: Wychowanie muzyczne narodu w 200 rocznicę Komisji Edukacji
 17. Narodowej, Warszawa 1976.
 18. Mrozowska K., Funkcjonowanie systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony w latach 1783–1793, Wrocław 1985.
 19. Nowak-Romanowicz A., Gołąbek Jakub, w: Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. Dziębowska,
 20. t. 3, Kraków 1987.
 21. Nowak-Romanowicz A., Klasycyzm 1750–1830, Warszawa 1995.
 22. Pekacz J. T., Music in the Culture of Polish Galicia 1772–1914, Rochester 2002.
 23. Prosnak J., Kultura muzyczna Warszawy XVIII wieku, Kraków 1955.
 24. Przybylski T., „Sztuka muzyki” Wacława Sierakowskiego, „Muzyka” 1968, nr 3.
 25. Przybylski T., Wacław Sierakowski – działacz muzyczny Krakowa czasów Oświecenia (1741–1806), „Muzyka” 1971, nr 1.
 26. Przybylski T., Z dziejów nauczania muzyki w Krakowie. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Kraków 1994.
 27. Rutkowska A., Realizacja planów i postulatów Kom EN w zakresie wychowania muzycznego,
 28. w: PWSM w Warszawie, Sesja naukowo-artystyczna, Wychowanie muzyczne narodu w 200
 29. rocznicę Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 1976.
 30. Sierakowski W., Sztuka muzyki dla młodzieży krajowej, t. I, Kraków 1795.
 31. Sowiński A., Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych, Paryż 1874.
 32. The Third Claudio Monteverdi Festival in Warsaw, Warszawa 1999.