Treść głównego artykułu

Abstrakt

One of the characteristics of the second half of the 19th and 20th centuries was the tendency of young people to gather in youth associations and organisations. Some of these were created spontaneously and their activities were illegal, while others were created by the authorities of particular states, especially totalitarian ones. One example of such an organisation was the All-Union Pioneer Organisation, established by the leaders of the Bolshevik Revolution in Russia in 1922. Its strategic goal was to participate in the education of the new man, who was to become homo sovieticus, a higher variety of homo sapiens, in the future. The Pioneer Organisation fulfilled this task by organising children of school age (aged 9 to 14) and subjecting them to a systematic ideological and political training based on the Leninist or Stalinist model. The activities of the Pioneer Organisation were supervised by the Komsomol and additionally by the leadership of the communist party ruling the USSR. The structure of the Pioneer Organisation included groups, packs and cells. Like the Komsomol, the Pioneer Organisation also had its symbols, such as the threepointed red scarf that symbolised three generations: communists, komsomolets and pioneers, as well as a pioneer badge, a pioneer salute, a uniform, bugles and a snare drum.

Słowa kluczowe

Pioneer Organisation Komsomol Soviet Russia new man homo sovieticus indoctrination pioneer Pioneer Organisation Komsomol Soviet Russia new man homo sovieticus indoctrination pioneer

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Grzybowski, R. (2017). Cele ideowe i struktura organizacyjna Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej imienia W.I. Lenina oraz jej miejsce w systemie wychowanie nowego człowieka (homo sovieticus). Biuletyn Historii Wychowania, (37), 63–78. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.37.5

Referencje

 1. Grzybowski R., Podmiot czy tworzywo? Kilka uwag o sytuacji dziecka w teorii i praktyce pedagogiki stalinowskiej, w: Dziecko w rodzinie i w społeczeństwie. Dzieje nowożytne, pod red. K. Jakubiaka i W. Jamrożka, t. II, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002.
 2. Grzybowski R., U podstaw kształtowania się totalitarnego systemu wychowania i opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce w latach 1945–1956, „Studia i Badania Naukowe. Pedagogika” R. II, nr 2, Gdańsk 2008.
 3. Grzybowski R., O wychowaniu w duchu moralności komunistycznej w ujęciu pedagogiki stalinowskiej oraz o niektórych metodach jej realizacji, w: Człowiek Idea Dzieło. Prace dedykowane
 4. Profesor Stefanii Walasek, red. B. Jędrychowska, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2013
 5. Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Instytut Literacki, Paryż 1988.
 6. Heller M., Niekricz A., Utopia władzy. Historia Związku Sowieckiego. Od narodzin do wielkości 1917–1939, Wyd. Zysk S-ka, Poznań 2016, s. 13.
 7. Kairow I., Pedagogika (pod swoją redakcją): Szkoła radziecka powołana jest do kształtowania w swoich uczniach podstaw naukowego światopoglądu komunistycznego. Cyt. za: Pedagogika, pod redakcją I. Kairowa, t. II, Nasza Księgarnia, Warszawa 1950.
 8. Kalinin M., Przemówienie na naradzie najlepszych nauczycieli szkół miejskich i wiejskich, zwołanej przez redakcje czasopisma „Uczitelskaja Gazjeta” (20 XX 1938), w: M. Kalinin, O wychowaniu komunistycznym, Warszawa 1955.
 9. Księga przewodnika pionierskiego, Iskry, Warszawa 1952.
 10. Lenin W., Zadania związków młodzieży. Przemówienie wygłoszone na III Ogólnorosyjskim Zjeździe Komunistycznego Związku Młodzieży Rosji, 2 października 1920 roku, w: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. III, Warszawa 1966.
 11. Kaftanow S., Komsomoł w walce o przodującą naukę i kulturę, Warszawa 1951.
 12. Kosiński K., Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006, s. 233.
 13. Kurdiajew A., Wydział Pionierski Rejonowego Komitetu Komsomołu, Warszawa 1951.
 14. Mazur M., O człowieku tendencyjnym… Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
 15. Mołotow W., Trzydziestolecie Wielkiej Październikowej Rewolucji Socjalistycznej. Cyt. Za: Księga przewodnika pionierskiego.
 16. Muszyński H., Poglądy Lenina na wychowanie i ich znaczenie dla rozwoju socjalistycznej pedagogiki, „Nauczyciel i Wychowanie” 1970, nr 3/65.
 17. Souvarine B., Aveux a Moscou, „La Vie Intelectuelle”, Paryż 10.04.1038. Cyt. Za: M. Heller, A. Niekricz, Utopia władzy. Historia Związku Sowieckiego. Od narodzin do wielkości 1917–1939, Wyd. Zysk S-ka, Poznań 2016.
 18. Stalin J., Dzieła, t. 7, Książka i Wiedza, Warszawa 1950.
 19. Urban-Podolan A., Organizacja pionierska, pionierzy w: Encyklopedia Dzieciństwa, http://encyklopediadzieicństwa.pl/index.php?title=Organizacja_pionierska, dostęp: 10. 12. 2016 r.
 20. Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa 1996.
 21. Wiloch T., System wychowawczy a socjalizm w ujęciu Lenina, „Nauczyciel i Wychowania” 1970, nr 2(64).
 22. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. III, Warszawa 1965.