Treść głównego artykułu

Abstrakt

The school in Brdów dates back to the mid–15th century. It was founded and managed by Pauline fathers. In the following centuries, the school functioned with varying degrees of success. The realdevelopment of the Brdów school occurred in the interwar period. In the following years, the structure of the school changed, due to the growing number of students. Before the outbreak of World War II, there was a general public school of 3rd level, i.e. one with seven grades, in Brdów.
The teachers worked under very difficult conditions. The school building was too small to accommodate all the classes. The classrooms were overcrowded. However, the educators tried to achieve the best results possible. This was confirmed by subsequent inspections conducted by educational authorities. Just before the outbreak of World War II, a new school building was opened in Brdów which greatly improved working and learning conditions there.

Słowa kluczowe

interwar period school reorganisation education system education reform interwar school Brdów teachers level of education attendance working conditions school in Brdów teaching results taught subjects organisation school structure Pauline fathers interwar period school reorganisation education system education reform interwar school Brdów teachers level of education attendance working conditions school in Brdów teaching results taught subjects organisation school structure Pauline fathers

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Racinowski, D. (2017). Struktura, zmiany organizacyjne i poziom nauczania Publicznej Szkoły Powszechnej w Brdowie w latach 1919–1939. Biuletyn Historii Wychowania, (37), 133–150. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.37.9

Referencje

 1. Źródła
 2. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 3. Inwentarz Szkoły Elementarnej w m. Brdowie wg stanu z 1824 r. i 1830 r.
 4. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie.
 5. Inspektorat Szkolny w Kole. Szkoła Powszechna w Brdowie: organizacja, historia, akta obrazujące działalność 1924–1939.
 6. Archiwum Szkoły Podstawowej w Brdowie Kronika szkolna 1936–1939.
 7. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1, Poznań 1877.
 8. Monumenta Historica Dioeceseos Wladislaviensis (1903), T.22, s. 125.
 9. Dekret o obowiązku szkolnym z dnia 7 lutego 1919 roku, (Dziennik Prawny 1919, nr 14, poz. 147).
 10. Ustawa z dnia 17 lutego 1922 roku o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych, (Dz. U. 1922, nr 18, poz. 143)
 11. Ustawa z dnia 11 marca 1932 roku o ustroju szkolnictwa, (Dz. U. 1932, nr 38, Poz. 389)
 12. Program nauki w publicznych szkołach powszechnych stopnia trzeciego z polskim językiem nauczania, Biblioteka Oświaty i Wychowania, t. 1, Lwów [1934?], s. X.
 13. Program nauki w publicznych szkołach powszechnych drugiego stopnia z polskim językiem nauczania, Lwów 1936, s. XI.
 14. Tygodniowy rozkład zajęć w Zespole Szkół w Brdowie obowiązujący od 1.09.2014 r.
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 1917 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Załącznik 1, (Dz. U. RP 2017, poz. 703).
 16. Tygodniowy rozkład zajęć w Szkole Podstawowej w Brdowie obowiązujący od 1.09.2017 r
 17. Opracowania
 18. Mozga J. Dzieje konwentu Paulinów w Brdowie, „Studia Claromontana” 1984, nr 5.
 19. Słownik języka polskiego PWN, t. III, Warszawa 1981, s. 840.
 20. Mujta J.S., Gmina Babiak przeszłość i teraźniejszość, Babiak 1995.
 21. Racinowski D., Józef Opic (1904–1988) – nauczyciel, wychowawca i społecznik, Polonia Maior Orientalis, T. III, 2016.
 22. Rozwadowski J., Bulla z r. 1136 jako najstarszy zabytek języka polskiego, Kraków 1909.
 23. Wiesiołowski J., Fundacje paulińskie XIV i XV wieku nas tle ruchu fundacyjnego klasztorów w Polsce, „Studia Claromontana” 1985, nr 6, s. 151.
 24. Zbudniewek J., Dzieje osady brdowskiej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1984, t. XXXI, z. 4.
 25. Zbudniewek J., Paulini wczoraj i dzisiaj, „Studia Claromontana” 2007, nr 25.
 26. Strony internetowe
 27. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19190140147