Treść głównego artykułu

Abstrakt

Professor Lucyna Turek-Kwiatkowska (1925–2017). Historian and Archivist of Szczecin Lucyna Turek-Kwiatkowska was a member of the community of Szczecin historians and archivists. She was the director of the State Archives in Szczecin and a professor at the University of Szczecin. She researched the history of Pomerania, history of West Pomeranian towns and cities, history of archives, education in Pomerania, development of historical awareness of Pomeranian society, material and spiritual culture in Pomerania in the 19th and in the first half of the 20th century. Her work had a pioneering character that supported the processes of social integration and adaptation in
West Pomerania.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Magiera, E. (2017). Profesor Lucyna Turek-Kwiatkowska (1925–2017). Szczeciński archiwista i historyk. Biuletyn Historii Wychowania, (36), 157–174. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.11

Referencje

 1. Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego, zespół: Dział Spraw Osobowych, sygn. 137/789. Lucyna Turek-Kwiatkowska
 2. Białecki T., Struktura ludności polskiej Pomorza Zachodniego w świetle spisu powszechnego w r. 1948, „Przegląd Zachodnio-Pomorski” 1968, nr 1.
 3. Chlebowska A., Bibliografia prac prof. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej za lata 1956–2000, „Szczecińskie Studia Historyczne” 2000, nr 13.
 4. Chmielewski Z., Turek-Kwiatkowska L., Udział nauki, szkolnictwa wyższego i regionalnych towarzystw w przemianach społecznych na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 1992.
 5. Dz. U. 1949, nr 7, poz. 43, art. 11.
 6. Dz. U. 1961, nr 32, poz. 160.
 7. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania 1973, nr 3, poz. 89.
 8. Frankel M., Macholak J., Lucyna Turek-Kwiatkowska w Archiwum Państwowym w Szczecinie,
 9. „Przegląd Zachodniopomorski” 2010, z. 3.
 10. Gaziński R., Jubileusz 85. rocznicy urodzin Profesor Lucyny Turek-Kwiatkowskiej, „Przegląd Zachodniopomorski” 2010, z. 3.
 11. Gaziński R., Jubileusz osiemdziesiątych urodzin Pani Profesor Lucyny Turek-Kwiatkowskiej,
 12. „Szczeciński Informator Archiwalny” 2006, nr 19.
 13. http://radioszczecin.pl/1,352488,zmarla-profesor-lucyna-turek
 14. http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,137466,21632506,odeszla-profesor-lucyna-turek-kwiatkowska.html
 15. http://www.szczecin.ap.gov.pl/news/pl/dziewiecdziesiate-urodziny-prof-lucyny-turek-kwiatkowskiej
 16. http://historia.org.pl/2017/04/13/zmarla-prof-lucyna-turek-kwiatkowska
 17. http://www.24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/zmarla-prof-lucyna-turek-kwiatkowska
 18. Kołbacz – przeszłość i teraźniejszość, red. L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin 1979.
 19. Kozłowski K., Na jubileusz prof. zw. dr hab. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej, „Szczeciński Informator
 20. Archiwalny” 1995, nr 9.
 21. Król J., Licea ogólnokształcące w województwie szczecińskim w latach 1945–1961, Toruń 2009.
 22. Król J., Obraz kobiety w ideologii wychowawczej Polski Ludowej, w: Kobieta a patriotyzm: konteksty historyczno-pedagogiczne XVI–XX wieku, red. E. J. Kryńska, Ł. Kalisz, A. Konopacki,
 23. Białystok 2012.
 24. Kwilecki A., Rola społeczna nauczyciela na Ziemiach Odzyskanych w świetle pamiętników nauczycieli-osadników, Poznań 1960.
 25. Ożga W., Organizacja szkolnictwa w Polsce, Warszawa 1960.
 26. Rajkiewicz A., Zatrudnienie w Polsce Ludowej w latach 1950–1970, Warszawa 1965.
 27. Sadaj B., Udział szkoły i nauczyciela w procesach integracyjnych ludności wiejskiej województwa
 28. szczecińskiego w latach 1945–1960, Poznań 1960.
 29. Szczecin stary i nowy. Encyklopedyczny zarys historycznych dzielnic i osiedli oraz obiektów fizjograficznych miasta, red. T. Białecki, L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin1991.
 30. Turek-Kwiatkowska L., Polityka kulturalna państwa pruskiego na Pomorzu Zachodnim w XIX
 31. wieku, w: Państwo i społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku, red. W. Stępiński,
 32. Szczecin 1997.
 33. Turek-Kwiatkowska L., Kultura szczecińska w dwudziestoleciu międzywojennym, „Przegląd Zachodniopomorski” 2000, z. 1.
 34. Turek-Kwiatkowska L., Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800–1939, Szczecin 2000; wyd. 2,
 35. Szczecin 2002.
 36. Turek-Kwiatkowska L., B. Januszkiewicz, Inwentarz przedmiotów należących do księcia Barnima,
 37. „Materiały Zachodniopomorskie” XI (1995), T. 41.
 38. Turek-Kwiatkowska L., Dobrzany na tle osadnictwa wczesnohistorycznego, w: Dobrzany: dzieje
 39. miasta, red. L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin 1989.
 40. Turek-Kwiatkowska L., Dobrzany w 1945 roku, w: Dobrzany: dzieje miasta, red. L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin 1989.
 41. Turek-Kwiatkowska L., Dobrzany w okresie narastania stosunków kapitalistycznych 1648–1806,
 42. w: Dobrzany: dzieje miasta, red. L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin 1989.
 43. Turek-Kwiatkowska L., Dobrzany w okresie rozwoju stosunków kapitalistycznych 1806–1939, w:
 44. Dobrzany: dzieje miasta, red. L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin 1989.
 45. Turek-Kwiatkowska L., Gospodarka a oświata szczecińska w latach 1970–1980, w: Lata 1970–1980: nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim, red. H. Komarnicki i K. Kozłowski, Szczecin 2000.
 46. Turek-Kwiatkowska L., Gryfino w dobie kształtowania się niezależnego samorządu miejskiego, w:
 47. Dzieje Gryfina i okolic, red. P. Kłosowski, Gryfino 2005.
 48. Turek-Kwiatkowska L., Inwentarze zamkowe z XVI i XVII wieku, w: Zamek książęcy w Szczecinie,
 49. red. Eugeniusz Cnotliwy i inni, Szczecin 1992.
 50. Turek-Kwiatkowska L., Kozińska B., Dzielnica Niebuszewo-Bolinko, „Przegląd Zachodniopomorski”
 51. , nr 4.
 52. Turek-Kwiatkowska L., Kształtowanie się świadomości historycznej na Pomorzu Zachodnim po
 53. drugiej wojnie światowej, w: Społeczno-demograficzne problemy mieszkańców ziem zachodnich
 54. i północnych Polski, red. R. Woźniak Opole 1990.
 55. Turek-Kwiatkowska L., Kształtowanie się świadomości regionalnej na Pomorzu w I połowie XIX
 56. wieku, w: Studia nad świadomością historyczną Polaków, red. J. Topolski. Poznań 1994.
 57. Turek-Kwiatkowska L., Kultura na Pomorzu w XIX wieku, Koszalin 2000.
 58. Turek-Kwiatkowska L., Kultura szczecińska w latach 1800–1939, w: Szczecin na przestrzeni wieków.
 59. Historia – kultura – sztuka, red. E. Włodarczyk, Szczecin 1995.
 60. Turek-Kwiatkowska L., Kultura umysłowa na Pomorzu Zachodnim od XVI-XVIII wieku, w: Polska
 61. i Pomorze Zachodnie w XVI–XVIII wieku, red. K. Kozłowski, Szczecin 1994.
 62. Turek-Kwiatkowska L., Miasto w czasach książęcych, w: Dzieje Gryfina i okolic, red. P. Kłosowski,
 63. Gryfino 2005.
 64. Turek-Kwiatkowska L., Moje 60 lat w Szczecinie. Okruchy wspomnień, Szczecin 2015.
 65. Turek-Kwiatkowska L., Niepodległość Polski w świetle prasy pomorskiej, „Przegląd Zachodniopomorski” 1992, z. 3.
 66. Turek-Kwiatkowska L., Obraz przeszłości regionu w świadomości historycznej społeczeństwa pomorskiego w pierwszej połowie XIX wieku, Szczecin 1986.
 67. Turek-Kwiatkowska L., Organizacja dworu książęcego w Szczecinie, w: Mecenat artystyczny książąt Pomorza Zachodniego, red. W. Filipowiak, B. Januszkiewicz, Szczecin 1990.
 68. Turek-Kwiatkowska L., Oświata i szkolnictwo, w: Dzieje Goleniowa (XIII–XX) wiek, red. H. Lesiński.
 69. Turek-Kwiatkowska L., Oświata szczecińska w latach 1945–1949, Szczecin 1989.
 70. Turek-Kwiatkowska L., Oświata, nauka i kultura szczecińska w latach 1800–1939, Szczecin 1986.
 71. Turek-Kwiatkowska L., Płoty w okresie narastania stosunków kapitalistycznych 1648–1806, w:
 72. Płoty: dzieje miasta, red. L. Turek-Kwiatkowska, Słupsk 1991.
 73. Turek-Kwiatkowska L., Płoty w okresie rozwoju stosunków kapitalistycznych 1806–1945, w: Płoty:
 74. dzieje miasta, red. L. Turek-Kwiatkowska, Słupsk 1991.
 75. Turek-Kwiatkowska L., Początki Pomorza w świetle historiografii regionalnej, w: Szczecin i Pomorze
 76. Zachodnie od czasów najdawniejszych do XIII wieku, red. K. Kozłowski, Szczecin 1992.
 77. Turek-Kwiatkowska L., Pod panowaniem szwedzkim i pruskim, w: Dzieje Gryfina i okolic, red.
 78. P. Kłosowski, Gryfino 2005
 79. Turek-Kwiatkowska L., Polityczne i społeczno-demograficzne przesłanki kształtowania się szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim, w: Pionierskie lata oświaty szczecińskiej 1945–1948, Poznań
 80. Turek-Kwiatkowska L., Położenie Płot na tle osadnictwa wczesnohistorycznego, w: Płoty: dzieje
 81. miasta, red. L. Turek-Kwiatkowska, Słupsk 1991.
 82. Turek-Kwiatkowska L., Praca oświatowa wśród dorosłych na Pomorzu Zachodnim w latach
 83. –1946, „Przegląd Zachodniopomorski” 1963, nr 1.
 84. Turek-Kwiatkowska L., Problem „narodowości” pomorskiej w historiografii regionalnej w I połowie
 85. XIX wieku, „Przegląd Zachodniopomorski” 1985, z. 1–2.
 86. Turek-Kwiatkowska L., Przemiany kulturalne na Pomorzu Zachodnim w XIX wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński, nr 140. „Szczecińskie Studia Historyczne”, nr 8.
 87. Turek-Kwiatkowska L., Przemiany świadomości historycznej społeczeństwa pomorskiego w XIX
 88. wieku, Szczecin, 1989.
 89. Turek-Kwiatkowska L., Rozwój miasta w okresie feudalnym 1336–1648, w: Dobrzany: dzieje miasta, red. L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin 1989.
 90. Turek-Kwiatkowska L., Rozwój miasta w okresie wczesnofeudalnym 1277–1648, w: Płoty: dzieje
 91. miasta, red. L. Turek-Kwiatkowska, Słupsk 1991.
 92. Turek-Kwiatkowska L., Społeczeństwo Pomorskie wobec Rewolucji Francuskiej i wojen napoleońskich, w: Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, nr 71, „Szczecińskie Studia Historyczne” 1991, nr 4.
 93. Turek-Kwiatkowska L., Społeczeństwo Pomorza Zachodniego w latach 1945–1950, w: Tożsamość
 94. i partnerstwo: studia z dziejów najbliższego sąsiedztwa, red. M. Zymomrja, Koszalin 2000.
 95. Turek-Kwiatkowska L., Społeczne uwarunkowanie percepcji kultury na Pomorzu Zachodnim
 96. w XIX, w: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, nr 170, „Szczecińskie Studia Historyczne”,
 97. , nr 9.
 98. Turek-Kwiatkowska L., Szlachta w życiu kulturalnym Pomorza Zachodniego w XIX wieku, w:
 99. Szlachta oraz ziemiaństwo polskie i niemieckie w Prusach i Niemczech w XVIII–XX wieku, red.
 100. W. Stępiński. Szczecin 1996.
 101. Turek-Kwiatkowska L., Świadomość historyczna mieszkańców Pomorza jako tło świadomości
 102. współczesnej, „Roczniki Socjologii Morskiej” 1991, t. 6.
 103. Turek-Kwiatkowska L., Świadomość historyczna społeczeństwa pomorskiego, „Przegląd Zachodniopomorski” 1987, z. 2.
 104. Turek-Kwiatkowska L., The historical consciousness of pomeranian society in the 19 th, “Polish
 105. Western Affairs” 1990, nr 1–2.
 106. Turek-Kwiatkowska L., Udział szkolnictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu szczecińskiego w latach 1945–1970, Warszawa-Poznań 1977.
 107. Turek-Kwiatkowska L., Wojna polsko-radziecka 1920 roku w świetle prasy pomorskiej, w: Wojna
 108. polsko-radziecka 1920, red. Janusz Faryś, Szczecin 1990.
 109. Turek-Kwiatkowska L., Wrastanie w Pomorze. Wokół zadomowionych pomorskich osadników,
 110. „Przegląd Zachodniopomorski” 1961, nr 1.
 111. Turek-Kwiatkowska L., Z dziejów służby archiwalnej. Archiwa na Pomorzu Zachodnim w latach
 112. –1914, Warszawa 1968.
 113. Turek-Kwiatkowska L., Zabytki architektury jako walor turystyczny Pomorza Zachodniego, Szczecin, 2010.
 114. Turek-Kwiatkowska L., Zamek książęcy w Szczecinie i jego rezydenci, „Studia Historia” 1990,
 115. nr 3.
 116. Turek-Kwiatkowska L., Zarys dziejów miast województwa szczecińskiego, w: Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław 1967.
 117. Turek-Kwiatkowska L., Zbiory archiwalne dotyczące miast pomorskich, „Szczeciński Informator
 118. Archiwalny” 1990, nr 6.
 119. Turek-Kwiatkowska L., Związki Pomorza z Polską w powojennej historiografii polskiej, „Ziemie
 120. Zachodnie i Północne Polski” 1991, t. 3.
 121. Turek-Kwiatkowska L., Związki Pomorza Zachodniego ze Słowiańszczyzną Południową w historiografii pomorskiej I połowy XIX wieku, „Balcanica Posnaniensia” 1989, t. 4.
 122. Turek-Kwiatkowska L., Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800–1939, Szczecin 2000.
 123. Turek-Kwiatkowska L., Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800–1939, Wydanie trzecie,
 124. Szczecin 2012.
 125. Turek-Kwiatkowska L., Życie gospodarcze, w: Dobrzany: dzieje miasta, red. L. Turek-Kwiatkowska,
 126. Szczecin 1989.
 127. Związek Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Szczecińskim w latach 1945–1975, red. L. Turek
 128. -Kwiatkowska, Szczecin 1975.
 129. Związek Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Szczecińskim w latach 1975–1985, red. L. Turek
 130. -Kwiatkowska, Szczecin 1988.