Treść głównego artykułu

Abstrakt

A Hundred Years of the Project Method in Poland
The text presents the development of the project method in Polish education throughout the last century. The project method was introduced into Poland after regaining independence, and it was implemented during the inter-war period (1918–1939) in some schools, both in urban and rural environments. Nevertheless, the method was at that time treated as a pedagogical novelty and
experiment, rather than a natural part of school life. After 1945, education, like other aspects ofsocio-political life, was influenced by the communist propaganda, and the project method, supporting autonomy, democracy and empowerment, was not promoted as a valuable educational approach. After 1989, when progressive trends appeared in Polish schools, the project method gained some
popularity but it was not until 2008 when it was granted national and formal recognition. Then, the new core curriculum was developed, and the project method became an obligatory part of school reality. The revival of the project method was connected with the alarming findings concerning social capital in Poland. In this situation, making students cooperate within projects seemed a
remedy for the decreasing social capital. As the author points out, formal introduction of the method does not necessarily mean its effective accomplishment, which should be accompanied by spontaneity and authentic engagement. What is more, as the author shows, after decades of the
absence of this method in Poland, and the lack of the relevant socio-cultural background, teachers might find it difficult to implement a project so as to contribute to the increase of social capital. All these areas need further investigation. Nevertheless, the author hopes that the text will contribute to
better understanding of contemporary challenges and opportunities related to the implementation of the idea of projects in Polish education.

Słowa kluczowe

project method Poland education project method Poland education

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Pogorzelska, M. (2017). Sto lat metody projektów w Polsce. Biuletyn Historii Wychowania, (36), 147–156. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.10

Referencje

 1. Bastgenówna Z., Metoda projektów, „Ruch Pedagogiczny” R. XVII, 1930, nr 6, s. 268–274.
 2. Bereźnicki F., Hasła „Nowej szkoły” w dydaktyce drugiej Rzeczpospolitej, Toruń 1998.
 3. Chałas K. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. W poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły, Warszawa 2000.
 4. Czapiński J., Kapitał społeczny, w: Diagnoza Społeczna, Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011.
 5. Czapiński J., Wstęp, w: Diagnoza Społeczna, Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011.
 6. Dzierzbicka W., Dobrowolski S., Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900–1939, Wrocław 1963.
 7. Gołębniak D., Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002.
 8. H.K. (a), Metoda „projektów”, „Ruch Pedagogiczny” R. XIV, 1927, nr 5, s. 147–151.
 9. H.K. (b), Metoda „projektów”, „Ruch Pedagogiczny”, R. XIV, 1927, nr 4, s. 118–121.
 10. Harris H. J., L.G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa 2003.
 11. Królikowski J., Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, Warszawa 2001.
 12. Miąso J., Historia wychowania. Wiek XX, Warszawa 1984.
 13. Molak A., Metoda projektów, w: Szkoły eksperymentalne w świecie 1900–1975, red. W. Okoń, Warszawa 1977.
 14. Nawroczyński B., Dzieła wybrane. Zasady nauczania, tom II, Warszawa: WSiP, 1987.
 15. Pieter J., Johna Dewey’a myśli przewodnie o wychowaniu, „Chowanna” R. XIII, 1958, nr 5/6, s. 248–274.
 16. Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2008.
 17. Rowid H., Szkoła twórcza, Kraków 1931.
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. Nr 156 poz.1046.
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. Nr 4 poz.17.
 20. Sośnicki K., Dydaktyka ogólna, Wrocław1959.
 21. Stevenson J.A., Metoda projektów w nauczaniu, Lwów-Warszawa 1930.
 22. Strzemieczny J., Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów, Warszawa 2010.
 23. Szymański M., O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Warszawa 2000.
 24. Śliwerski B., Manipulacje w polityce oświatowej III RP, w: Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych.
 25. Studium teoretyczno-empiryczne, red. A. Wróbel, Łódź 2010.
 26. Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964.