Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article concerns work at school sightseeing clubs in Poland in the Interwar period. Since 1919, first in Krakow and then throughout Poland, school sightseeing clubs would emerge, especially in secondary schools and higher grades of elementary schools. Educational authorities supported the school sightseeing movement. The article shows an outline of the ideology of school sightseeing clubs, the stages of their internal development, the scope of activity and the assessment of their work carried out by the organizers. In Interwar Poland, the school sightseeing movement was a part of the innovative educational and didactic activities in schools.

Słowa kluczowe

school tourism movement in interwar Poland school youth tourism clubs school organisations in interwar Poland education in Poland in the years 1918-1939 school sightseeing movement in Interwar Poland school sightseeing clubs school organizations in Interwar Poland upbringing in the Polish education system in 1918–1939

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Magiera, E. (2018). Metodyka pracy szkolnych kół krajoznawczych w Polsce okresu międzywojennego. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 79–96. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.6

Referencje

 1. Sources
 2. Orli Lot 1921, no. 6.
 3. Art. ed., O pracy w kołach krajoznawczych młodzieży, Orli Lot 1926, no. 5.
 4. CYRANKIEWICZ W., Wiązanie pracy szkolnej ze środowiskiem w nowym programie szkoły powszechnej, Praca Szkolna 1934/35, no. 6.
 5. Elementy środowiskowe w nowych programach, Zrąb 1933, vol. 15.
 6. GREB K., Jak czytać nowe programy?, Praca Szkolna 1933/34, no. 2.
 7. HAJNOS R., Skioptikon i kinematograf na usługach krajoznawstwa, Orli Lot 1921, no. 11.
 8. JANOWSKI A., Krajoznawstwo w szkole, Orli Lot 1925, no. 1.
 9. JAXA BYKOWSKI L., Wycieczki szkolne, Lviv, 1939.
 10. JĘDRUSIAK H., Dziecko i społeczność szkolna w środowisku, Warsaw, nd.
 11. KAWAŁKOWSKI A., Krajoznawstwo a wychowanie, Ziemia 1935, vol. XXV, no. 9.
 12. KISIELEWICZ Z., Metodyka pracy w kołach krajoznawczych, Przegląd Krajoznawczy 1938, no. 4/5.
 13. KOSIBA A., Rola wycieczek geograficzno-krajoznawczych w wychowaniu młodzieży i wytyczne ich realizacji, Official Journal of the Lublin School District, 1933, no. 5.
 14. KRYGOWSKI B., Metodyka szkolnych wycieczek geograficznych, Lviv-Warsaw 1938.
 15. KULAWIEĆ K., Organizacja wycieczek, Warsaw 1909.
 16. LEWAKOWSKI J., Terenoznawstwo i kartografia wojskowa. Podręcznik dla Organizacyi Wojskowych i Drużyn Skautowych, Lviv, 1916, Nakład Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich.
 17. LITWIN A., Wycieczki w realizacji nowego programu. Organizacja wycieczek na podstawie nowych programów w szkole powszechnej, Warsaw 1934.
 18. MITTEK F., Zasady organizacji pracy w szkołach powszechnych dostosowane do Statutu publicznych szkół powszechnych i nowych programów nauczania, Warsaw 1938, Nasza Księgarnia.
 19. NIEMCÓWNA S., Metodyka pracy w kołach krajoznawczych, Orli Lot 1921, no. 4.
 20. NIEMCÓWNA S., Metodyka pracy w kołach krajoznawczych, Orli Lot 1921, no. 3.
 21. NIEMCÓWNA S., Metodyka pracy w szkolnych kołach krajoznawczych, Orli Lot 1921, no. 7.
 22. NIEMCÓWNA S., Metodyka pracy w szkolnych kołach krajoznawczych, Orli Lot 1921, no. 8-10.
 23. NIEMCÓWNA S., Zadania pracy krajoznawczej w Polsce, Ziemia 1931, vol. XVI, no. 4.
 24. Memorandum of the Ministry of RDaPE (no. 66) of 8 July 1937 on tourism movement, Official Journal of the MRDaPE 1937, no. 8.
 25. Memorandum of the Ministry of RDaPE of 22 October 1935 on School Youth Tourism Clubs; Official Journal of the Brzesko School District, 1936, no. 2.
 26. Organizacja Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, [in:] Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej. Idea – Organizacja – Historia – Pieśni, Krakow 1934, Nakład Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Kraków 1934.
 27. ORKISZ L., Meteorologia jako jeden z punktów programu pracy w kołach krajoznawczych, Orli Lot 1922, no. 4.
 28. PAWŁOWSKI S., Cele i zadania krajoznawstwa w Polsce, Orli Lot 1927, no. 2.
 29. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Oddział w Krakowie, Orli Lot 1920, no. 5.
 30. SEWERYN T., Ideologia i metoda pracy w kołach krajoznawczych młodzieży szkolnej, Ziemia 1935, vol. XXV, no. 9.
 31. SKOPOWSKI Cz., Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej, Przyjaciel Szkoły 1933, no. 10.
 32. SKOPOWSKI Cz., Rys historii i pracy Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, [in:] Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej. Idea – Organizacja – Historia – Pieśni, Krakow 1934, Nakład Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
 33. TRZEBIŃSKI J., Florystyka [in:] Metodyka wycieczek krajoznawczych. Wydanie drugie, Warsaw 1919, Polskie Towarzystwa Krajoznawcze.
 34. WOŹNOWSKI M., Koła Krajoznawcze Młodzieży w Polsce. Referat wygłoszony na I. Zjeździe Kół Krajoznawczych Młodzieży w Krakowie dnia 5 czerwca 1927 r., Orli Lot 1927, no. 7.
 35. Z życia organizacji krajoznawczych, Orli Lot 1920, no. 1-2.
 36. Compilations
 37. BICZYSKO G., Turystyka i krajoznawstwo w Związku Harcerstwa Polskiego w II Rzeczypospolitej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Series: Kultura Fizyczna, 2011, vol. X.
 38. CZARNOWSKI A., Leopold Węgrzynowicz, organizator krajoznawstwa wśród młodzieży, Warsaw 1987, Wydawnictwo PTTK.
 39. DENEK K., Krajoznawstwo i turystyka w polskiej szkole. Tradycje – współczesność – wyzwania [in:] O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej, DENEK K., DROŻDŻYŃSKI L., GORDON A., (eds.) Warsaw – Poznań 2009, Wydawnictwo PTTK Kraj.
 40. DENEK K., W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Poznań 2000, Eruditus.
 41. GAJ J., Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku, Poznań 2001, Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego.
 42. GORDON A., Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w kształtowaniu postaw krajoznawczych i umiejętności turystycznych dzieci i młodzieży [in:] O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej, DENEK K., DROŻDŻYŃSKI L., GORDON A., (eds.) Warsaw – Poznań 2009, Wydawnictwo PTTK Kraj.
 43. HYŻAK D., Działalność krajoznawczo turystyczna w szkole jako nośnik wartości. Przykłady dobrej praktyki [in:] O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej, DENEK K., DROŻDŻYŃSKI L., GORDON A., (eds.) Warsaw – Poznań 2009, Wydawnictwo PTTK Kraj.
 44. KITOWSKA M., Orli Lot (1920-1939). Z problematyki turystyczno-krajoznawczej edukacji młodzieży szkolnej [in:] Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, HESKA-KWAŚNIEWICZ K., SOCHA I. (eds.), Katowice 1996, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego.
 45. KOŹMIAN D., Poglądy społeczno-pedagogiczne Aleksandra Kazimierza Patkowskiego (1890-1942), Szczecin 1994, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 46. KOŹMIAN D., Samorząd uczniowski w polskiej pedagogice Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Szczecin 1991, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 47. Krajoznawstwo i turystyka w szkole. Poradnik, ed. GORDON A., Warsaw 2003, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
 48. MAGIERA E., Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym w Drugiej Rzeczypospolitej, Szczecin 2003, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 49. PISARSKA B., W poszukiwaniu idei rozwoju turystyki. Przeszłość-przyszłość [in:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłości turystyki. Warsztaty z Geografii Turyzmu, vol. V, KRAKOWIAK B., LATOSIŃKA J. (eds.), Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 50. Stanisława Niemcówna: a pioneer of Polish geography and tourism didactics. Materials from the session organised on the 15th anniversary of her death., JELONEK A., GAWEŁ T. (eds.), Kraków, 1974, Instytut Geografii UJ.
 51. STASZEWSKI K., Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej PTK, Ziemia 1968, no. 2.