Treść głównego artykułu

Abstrakt

This article revolves around the memory of a site, i.e. the past captured in sources, reported memories of witnesses of events and symbols. The examples of such places of memory examined here are the streets and squares on the UWM Kortowo campus. They consist of references to the past which has significance for contemporary times. The article consists of an introduction and two chapters. The introduction presents the rich history of Kortowo, spanning several centuries from the Old Prussian settlements to the establishment of the University of Warmia and Masuria in Olsztyn. Chapter 1 is dedicated to the history of the streets and squares on the Kortowo campus from the time when, to make the academic community’s life easier, the university authorities gave names to the streets on the campus, following the specific faculties’ suggestions. The streets were named after M. Oczapowski (an agronomist, theorist of agriculture, pioneer of agricultural experimentation), R. Prawocheński (an expert in animal husbandry), J. Licznerski (a pioneer of modern dairy science), K. Obitz (Doctor of veterinary medicine, a journalist, a social activist in Masuria), J. Hevelius (an astronomer from Gdansk), B. Dybowski (a biologist and traveller), C. Kanafojski (Professor of automation in agriculture). Chapter 2 presents short biographies of three of the seven street patrons: B. Dybowski, K. Obitz and R. Prawocheński, who are the most characteristic and multi-dimensional figures. The names of the streets reflect the memory of the scientific, social and personal achievements of these individuals, at the same time justifying their selection as patrons.

Słowa kluczowe

history memory of a site university campus in Kortowo UWM archives patrons of streets and squares history memory of a site university campus in Kortowo UWM archives patrons of streets and squares

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Joanna Maria Garbula, J. M. G. (2019). Patroni ulic i placów w miasteczku akademickim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie. Biuletyn Historii Wychowania, (40), 181–199. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.10

Referencje

 1. Źródła
 2. Archiwum i Muzeum UWM, Biuro Rektora ART w Olsztynie, Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35, Decyzja nr 5 w sprawie powołania Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na nadanie nazw ulic w Kortowie, 28.04. 1986.
 3. AM UWM, Biuro Rektora ART w Olsztynie, Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35,
 4. Protokół z posiedzenia komisji ds. rozstrzygnięcia o nadanie nazw ulic w Kortowie, 6 czerwca 1986 r.
 5. AM UWM, Biuro Rektora ART. w Olsztynie. Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35.
 6. Pismo Katedry Ogólnej Uprawy Roślin ART. w Olsztynie do Rektora Włodzimierza Barana w sprawie nazwy jednej z głównych arterii w Kortowie. 1987.
 7. AM UWM, Biuro Rektora ART. w Olsztynie. Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35.
 8. Pismo Wydziału Zootechniki Ochrony do dyrektora Administracyjnego ART. mgr Edmunda Nazdrowicza, w sprawie nazwania zaznaczonej na planie ulicy im. Romana Prawocheńskiego. 11.11.1987.
 9. AM UWM, Biuro Rektora ART. w Olsztynie. Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35.
 10. Pismo od Dziekana Wydziału Technologii Żywności prof. dr hab. Stefana Smoczyńskiego do dyrektora Administracyjnego ART. mgr Edmunda Nazdrowicza, w sprawie nazwania ulicy, od bloku 23/24 do bloku 11/37, im. Jana Licznerskiego, 23.11.1987.
 11. AM UWM, Biuro Rektora ART. w Olsztynie. Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35.
 12. Pismo od Dziekan prof. dr hab. Remigiusz Fiiko, do dyrektora Administracyjnego ART. mgr Edmunda Nazdrowicza, w sprawie nazwania ulicy biegnącej od trasy autobusu linii nr 3 do CPN imieniem dr Kurta Obitza, 21.07.1987.
 13. AM UWM, Biuro Rektora ART. w Olsztynie. Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35,
 14. Pismo do dyrektora Administracyjnego ART. mgr Edmunda Nazdrowicza, do dziekana Wydziału Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, doc. dr hab. Konstanty Lossow w sprawie nazwania ulicy imieniem Benedykta Dybowskiego. 20.11.1987 r.
 15. AM UWM, Biuro Rektora ART. w Olsztynie. Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35.
 16. Pismo dziekana Wydziału Mechanicznego, doc. dr hab. Kazimierza Wierzbickigo do dyrektora Administracyjnego ART mgr Edmunda Nazdrowicza, z propozycją nazwania wyznaczonej ulicy im. prof. zw. dr. hab. inż. Czesława Kanafojskiego, a także z propozycją nazwania jednej z ulic przy Wydziale Mechanicznym ulicą Techniczną a drugą ulicą Rolniczą. 11.10.1987.
 17. AM UWM, Biuro Rektora ART. w Olsztynie. Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35,
 18. Pismo Witolda Niewiadomskiego i Michała Skrodzkiego z Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego ART w sprawie nazwania jednej z ulic w Kortowie, im. prof. Bolesława Świętochowskiego.
 19. AM UWM, Biuro Rektora ART. w Olsztynie. Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35.
 20. Wniosek do Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie, ob. inż. Stanisława Grzegorzaka o nadanie nazw ulicom Kortowa. 15.03.1988.
 21. AM UWM, Biuro Rektora ART. w Olsztynie. Korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna 1987–1988. Pismo sekretarza uczelni z Biura Rektora, mgr inż. Ewy Burskiej-Kazimierskiej do przewodniczącego Rady Osiedla „Kortowo”, obywatela dr Zbigniewa Wróbla w sprawie zaopiniowania wniosku, 08.12.1987.
 22. AM UWM, Biuro Rektora ART. w Olsztynie. Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35.
 23. Pismo od przewodniczącego Rady Osiedla obywatela dr Zbigniewa Wróbla do Dyrektora Administracyjnego ART. w Olsztynie, 09.03.1988.
 24. Archiwum Państwowe w Olsztynie, Miejska Rada Narodowa, sygn. 1278, Protokół NIII/88, s. 1.
 25. Opinia Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki MRN dla Komisji Oświaty i Wychowania MRN dotycząca projektu uchwały w sprawie nazewnictwa ulic w mieście.
 26. APO, Miejska Rada Narodowa, sygn. 1278, Protokół NIII/88, Uzasadnienie do uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie w sprawie nadania nazw ulicom i placom na terenie miasta Olsztyna.
 27. APO, Miejska Rada Narodowa, sygn. 1278, W sprawie nadania nazw ulicom i placom na terenie miasta Olsztyna. Załącznik nr 15 oraz Załącznik nr 17.
 28. AM UWM, Biuro Rektora ART w Olsztynie, Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35,
 29. Pismo z-cy dyrektora administracyjnego d/s technicznych, inż. Stanisława Kurjana do kierowników jednostek Organizacyjnych w/m. 23.03.1989.
 30. Archiwum Państwowe w Olsztynie, Miejska Rada Narodowa, sygn. 1278, Protokół NIII/88, s. 1.
 31. Opinia Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki MRN dla Komisji Oświaty i Wychowania MRN dotycząca projektu uchwały w sprawie nazewnictwa ulic w mieście.
 32. APO, Miejska Rada Narodowa, sygn. 1278, Protokół NIII/88, Uzasadnienie do uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie w sprawie nadania nazw ulicom i placom na terenie miasta Olsztyna.
 33. APO, Miejska Rada Narodowa, sygn. 1278, W sprawie nadania nazw ulicom i placom na terenie miasta Olsztyna. Załącznik nr 15 oraz Załącznik nr 17.
 34. AM UWM, Biuro Rektora ART w Olsztynie, Nadawanie nazw ulicom w Kortowie, sygn. 2240/35,
 35. Pismo z-cy dyrektora administracyjnego d/s technicznych, inż. Stanisława Kurjana do kierowników jednostek Organizacyjnych w/m. 23.03.1989.
 36. Literatura
 37. Achremczyk S., Kortowo – od folwarku do uniwersyteckiego miasteczka, w: J.M. Garbula (red.), Mikrohistoria Kortowa. Konteksty – Refleksje – Narracje, Olsztyn 2014.
 38. Biogramy uczonych polskich, cz. V, „Nauki Rolnicze i Leśne” 1989.
 39. Bykowski L., Dybowski Benedykt, w: W. Konopczyński (red. gł.), Polski słownik biograficzny, t. VI, Kraków 1948.
 40. Chłosta J., Trzy osobliwe tajemnice dawnego Kortowa, w: J.M. Garbula (red.), Mikrohistoria Kortowa. Konteksty – Refleksje – Narracje, Olsztyn 2014.
 41. Delaperrière M., Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka refleksji na temat uobecniania przeszłości w literaturze współczesnej, „Ruch Literacki” 2013, R. LIV, z. 1 (316).
 42. Dyakowski B., Badacz Dalekiej Północy. Benedykt Dybowski, Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1931.
 43. Dziekońska-Rynko J., Mierzwa-Szymkowiak D., Słupek M., Benedykt Dybowski (1833–1930) –lekarz, przyrodnik, społecznik, patriota. Wydarzenia upamiętniające polskie badania na Syberii i Kamczatce, Biuletyn „PANorama” 2018, nr 4 (6).
 44. Dybowski B., O Syberyi i Kamczatce, Lwów 1899.
 45. Kanafojski Cz., Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, t. 1, cz. 3, Warszawa 1977.
 46. Koter M., Michał Oczapowski jako twórca chemii organicznej w Polsce, „Roczniki Gleboznawcze” 1971, t. XXII, z. 2.
 47. Mikrohistoria Kortowa. Konteksty-Refleksje-Narracje, J.M. Garbula (red.), Olsztyn 2014.
 48. Obitz K,, Młodzież Mazurska!, „Cech” 1931, nr 4.
 49. Polski słownik biograficzny, Z. Kosiek (red.), Kraków 1948.
 50. Prawocheński R., W sprawie ochrony konia w Polsce, „Gazeta Rolnicza” 1935, nr 33/34.
 51. Prawocheński R., Listy z Anglii, „Gazeta Rolnicza” 1935, nr 33/34.
 52. Prawocheński R., Wrażenia z IPA, „Gazeta Rolnicza” 1930, nr 27/28.
 53. Prawocheński R., Na drodze życia, Kraków 2013.
 54. Słownik biograficzny techników polskich, Warszawa 1999, Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
 55. Staliński Z., Złota księga Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja, Kraków 2003.
 56. Szpociński A., Nośniki pamięci, miejsca pamięci, „Sensus Historiae” 2014, vol. XVII.
 57. Wadowski S., Wspomnienia o doktorze Obitzu, „Warmia i Mazury” 1962, nr 1.
 58. Wańkowicz M., Na tropach Smętka, Warszawa 1958.
 59. Waszkiewicz T., Obitz Kurt Albert (1907–1945), Polski słownik biograficzny, t. XXIII, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978.