Treść głównego artykułu

Abstrakt

The issue of institutional care of the youngest children has been rarely discussed in scientific studies. In the context of the contemporary debates about improving the quality of toddlers’ care and education, it is a good idea to remind about the origin of nurseries and the development thereof. The first nurseries were established in Poland over 100 years ago. From the beginning, before Poland even regained independence until present day, they have changed their functions and organization. The aim of the article is to show the changes to the function of crèches against a political, social and cultural background since the very beginning of the existence of nurseries until the outbreak of World War II. The method used in this article is historical explanation, and the technique is an analysis of documents: literature, magazines, legal acts. The responsibilities of crèches discussed in this article include care, health -related, educational, upbringing and family-related activities This is the first of two articles related to changes in the function of crèches in a historical approach.

Słowa kluczowe

nurseries toddlers care and education infant nurseries toddlers care and education infant

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Świdrak, E. . (2019). Funkcje żłobków polskich od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej. Biuletyn Historii Wychowania, (41), 131–144. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.41.8

Referencje

 1. Źródła
 2. Barański R., Społeczne znaczenie Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem, „Opieka nad Dzieckiem” 1930, nr 3, s. 118–120.
 3. Barański R., Zadania i obowiązki pielęgniarki na Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem, „Opieka nad Dzieckiem” 1927, nr 3, s. 150–154.
 4. Bogdanowicz J., Żłobki fabryczne dla niemowląt, „Opieka nad Dzieckiem” 1927, nr 4, s. 193–197.
 5. Bujak-Boguska S., Rady na troski matczyne, „Dziecko i Matka” 1926, nr 2, s. 1–2.
 6. Garlicka Z., Żłobki dzienne dla niemowląt matek pracujących, Drukarnia SIŁA, Warszawa 1927.
 7. Jaroszewska J., 3 lata działalności żłobka fabrycznego przy Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych,„Opieka nad Dzieckiem” 1931, nr 7–8, s. 251–269.
 8. Jeszcze o losach opuszczonych dzieci, „Kronika Rodzinna” 1891, nr 22, s. 677.
 9. Knichowiecki B., Pierwszy Miejski Dom Wychowawczy dla niemowląt w Łodzi, „Opieka nad Dzieckiem” 1931, nr 5, s. 217–228.
 10. Kon W., Walka ze śmiertelnością niemowląt w Łodzi, „Zdrowie” 1906, nr 11, s. 744–745.
 11. Krahelska H., Łódzki przemysł włókienniczy a ustawodawstwo pracy, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1927.
 12. Kronika krajowa, „Opieka nad Dzieckiem”, Warszawa 1931, nr 5, s. 229.
 13. Kronika krajowa, „Opieka nad Dzieckiem”, Warszawa 1931, nr 11–12, s. 385.
 14. Kronika krajowa, „Opieka nad Dzieckiem”, Warszawa 1931, nr 11–12, s. 397.
 15. Markiewicz S., Sprawa dzieci opuszczonych, „Ateneum” 1890, nr 6, t. II, s. 416–417.
 16. Michałowicz M., Kształćmy się, „Opieka nad Dzieckiem” 1930, R. VIII, nr 3, s. 124.
 17. T.Z., Żłobek otwarty, „Dziecko i Matka” 1926, nr 13, s. 5–6.
 18. Zawadzka J. (oprac.), Przyczynki do spraw opieki nad dzieckiem robotniczem, Wydano z okazji dwuletniej rocznicy istnienia żłobków w Polskim Monopolu Tytoniowym, Warszawa 1930.
 19. Akty prawne
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 marca 1927 r. w sprawie urządzenia i utrzymania żłobków dla niemowląt w zakładach pracy, Dz.U. 1927, nr 32, poz. 293.
 21. Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej, Dz.U. 1923, nr 92, poz. 726.
 22. Ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet, Dz.U. 1924, nr 65, poz. 636.
 23. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi wieku do lat trzech, Dz.U. 2011, nr 45, poz. 235.
 24. Opracowania
 25. Adamski F., Rodzina. Funkcje rodziny, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 2006, s. 309.
 26. Balcerek M., Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1939, PWN, Warszawa 1978.
 27. Bołdyrew A., Żłobki i stacje „Kropla Mleka” jako placówki wspierające ubogie rodziny w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, „Wychowanie w Rodzinie” 2016, t. XIV, z. 2, s. 103–119.
 28. Drabik L. Sobol E., Słownik języka polskiego. A – Q, PWN, Warszawa 2007, s. 186.
 29. Golde Z., Żłobek. Organizacja i prowadzenie, PZWL, Warszawa 1956.
 30. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Ak. „Żak”, Warszawa 2001.
 31. Topolski J., Metodologia historii, PWN, Warszawa 1984.
 32. Wnęk J., Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918–1939, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.