Treść głównego artykułu

Abstrakt

The care of orphans was one of the main concerns of early modern magistrates across the whole Europe. In each country and town this care could take a completely different form, ranging from placing parentless children in asylums to assigning them to certain families. This paper deals with the problem of the orphan-care in a small town of the Great Poland region in 17th and 18th centuries, on the example of private town of Kleczew, located in the east part of the region.

Słowa kluczowe

orphanhood child early modern times care orphanhood child early modern times care

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Hajdrych, Łukasz . (2020). Opieka nad sierotami we wczesnonowożytnym Kleczewie. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 7–12. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.1

Referencje

 1. Źródła rękopiśmienne
 2. Archiwum Państwowe w Poznaniu: Akta miasta Kleczewa (pow. koniński) I/2.
 3. Archiwum Państwowe w Poznaniu: Akta miasta Kleczewa (pow. koniński) I/4.
 4. Archiwum Państwowe w Poznaniu: Akta miasta Kleczewa (pow. koniński) I/5.
 5. Archiwum Państwowe w Poznaniu: Akta miasta Kleczewa (pow. koniński) I/6.
 6. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Rkps. 859, Księga sądu wójtowskiego miasta Kleczewa.
 7. Źródła drukowane
 8. Groicki B., Obrona sierot i wdów, tłum. K. Koranyi, Warszawa 1958.
 9. Literatura przedmiotu
 10. Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Kraków 1986.
 11. Fagan B., The Little Ice Age. How Climate made History 1300–1850, New York 2002.
 12. Głowacka-Penczyńska, Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 2010.
 13. Hoszowski, Klęski elementarne w Polsce w latach 1587–1648, w: Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, red. Z. Budkowa, J. Dąbrowski, K. Lepszy, H. Łowmiański, T. Manteuffel, K. Piwarski, Warszawa 1960, s. 453–465.
 14. Jabłońska A., „Expositus periculo…”. Klęski duże i małe wschodniej Wielkopolski w świetle siedemnastowiecznych źródeł z archidiakonatu gnieźnieńskiego, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 63, z. 2, s. 99–117.
 15. Karpiński A., Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995.
 16. Karpiński A., W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000.
 17. Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002.
 18. Żołądź-Strzelczyk D., Rozumienie dzieciństwa, w: Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność - średniowiecze, red. J. Jundziłł, D. Żołądź-Strzelczyk, Bydgoszcz 2002, s. 9–24.