Treść głównego artykułu

Abstrakt

After regaining independence, in 1918–1939 there was a rapid development of scientific culture in Poland. The aim was to recreate the network of Polish scientific institutions, to create new centers from scratch and to increase the number of scientific staff. Efforts were also made to include the Polish scientific community in world science. Cultural relations with other countries were maintained, inter alia, by implementing the provisions and conventions on intellectual cooperation signed by Poland with other countries. These documents also included issues related to teaching. The aim of the presented study is to show students’ scholarship exchange, first of all granting scholarships to foreign students during the interwar period by the Ministry of Religious Affairs and Public Education. The basis of the research are mainly archival sources concerning the initiation and support of scholarship activities, collected in Central Archives of Modern Records in Warsaw. Analysis of the sources made it possible to develop a preliminary chara-cterization of these initiatives.

Słowa kluczowe

academic schools international cooperation students scholarships the second polish republic academic schools international cooperation students scholarships the second polish republic

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kula, E., & Pękowska, M. . (2020). Obcokrajowcy studiujący w Polsce w okresie międzywojennym w dokumentach Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 75–92. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.5

Referencje

 1. Źródła archiwalne
 2. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: sygn. 264, Studenci obcokrajowcy w szkołach polskich i Polacy za granicą, kursy, stypendia.
 3. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: sygn. 265, Studenci obcokrajowcy w szkołach polskich i Polacy za granicą, Ognisko MWRiOP dla stypendystów obcych państw.
 4. Opracowania
 5. Brzozowski S., Polskie doktoraty na Politechnice Wiedeńskiej w latach 1902–1942, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1994, nr 3, s. 85–92.
 6. Deszczyński M.P., Uniwersytet Warszawski w II Rzeczypospolitej, w: Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945. Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016, Warszawa 2016.
 7. Jastrzębski J., Studenci zwyczajni i wolni słuchacze w systemie szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2013, z. 4.
 8. Jaczewski B., Organizacja i instytucje życia naukowego w Polsce (listopad 1918–1939), w: Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. 5, cz. I, s. 1918–1951.
 9. Kula E., Pękowska M., Działalność Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w dwudziestoleciu międzywojennym na rzecz międzynarodowej współpracy intelektualnej, „Studia Edukacyjne” 2016, nr 39, s. 413–431.
 10. Majewski P.M., Społeczność akademicka 1915–1939, w: Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945. Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016, Warszawa 2016.
 11. Suchodolski B., Wstęp, w: Historia nauki polskiej, t. 5, red. B. Suchodolski, Wrocław 1992.
 12. Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku, organizacje i instytucje, red. B. Jaczewski, Wrocław 1987.