Treść głównego artykułu

Abstrakt

The twentieth century was special in the history of all mankind. Through many wars, a sense of security was disturbed, basic human needs were not satisfied. Paradoxically, it was at this age that particular attention was paid to children and their needs. This time became the century of the child through the recognition of his rights, which was particularly manifested in the appreciation of the role of play in upbringing.

Słowa kluczowe

entertainment upbringing children’s rights entertainment upbringing children’s rights

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Buława-Halasz, J. (2020). Problematyka praw dziecka oraz roli zabawy w procesie jego rozwoju i wychowaniu w świetle poglądów wybranych przedstawicieli myśli pedagogicznej XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 93–108. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.6

Referencje

 1. Opracowania
 2. Baley S., Zarys psychologji w związku z rozwojem psychiki dziecka, Lwów 1935.
 3. Bühler Ch., Dziecięctwo i młodość. Geneza świadomości, Warszawa 1933.
 4. Caillois R., Gry i ludzie, tłum. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, Warszawa 1997.
 5. Claparède É., Psychologja dziecka i Pedagogika eksperymentalna, tłum. M. Górska, Warszawa 1927.
 6. Czyż E., Prawa dziecka, Warszawa 2002.
 7. Dyner W. J., Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu, Wrocław 1971.
 8. Elkonin D. B., Psychologia zabawy, Warszawa 1984.
 9. Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1997.
 10. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. IV, Warszawa 2005.
 11. Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa 2003.
 12. Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1985.
 13. Kabzińska Ł., Idea wychowania moralno-społecznego w programach międzynarodowych kongresów pedagogicznych okresu międzywojennego, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne” 2013, nr 4 (8), 39–66.
 14. Kamiński A., Aktywizacja i uspołecznianie uczniów w szkole podstawowej, Warszawa 1966.
 15. Kątna M., Komitet Ochrony Praw Dziecka wczoraj, dzisiaj, jutro, w: Prawa dziecka. Deklaracje i rzeczywistość. Materiały z Konferencji Rembertów 19–21 czerwca 1992 r., red. J. Bińczycka, Warszawa 1993.
 16. Kerschensteiner J., Pojęcie szkoły pracy. Podstawowy aksjomat procesu kształcenia, Wstęp, przekład i opracowanie Bogdana Nawroczyńskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
 17. Key E., Stulecie Dziecka, Księgarnia Naukowa, Krucza 44, Druk. K. Kowalewskiego, Mazowiecka 8, Warszawa 1904.
 18. Komitet Ochrony Praw Dziecka, www.kopd.pl [dostęp 21.08.2016].
 19. Korczak J., Pisma wybrane, Tom I „Wielka synteza dziecka – oto co mi się śniło”, wprow. i wybór A. Lewin, Warszawa 1978.
 20. Łopatka A., Konwencja Praw Dziecka w Polsce, w: Prawa dziecka. Deklaracje i rzeczywistość”, Materiały z Konferencji Rembertów 19–21 czerwca 1992 r., red. J. Bińczycka, Warszawa 1993.
 21. Nowa encyklopedia powszechna PWN, red. B. Petrozolin-Skowrońska, t. II, Warszawa 1995.
 22. Okoń W., Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1995.
 23. Piaget J., Inhelder B., Psychologia dziecka, Wrocław 1999.
 24. Prawa dziecka. Poradnik nauczyciela, red. K. Koszewska, Warszawa 2002.
 25. Przetacznik-Gierowska M., Makieło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1985.
 26. Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo – obszary znane i nieznane, w: Prawa dziecka. Deklaracje i rzeczywistość.
 27. Materiały z Konferencji Rembertów 19–21 czerwca 1992 r., red. J. Bińczycka, Warszawa 1993.
 28. Spionek H., Rozwój i wychowanie małego dziecka, Warszawa 1963.
 29. Sułkowski B., Zabawa. Studium socjologiczne, Warszawa 1984.
 30. Szuman S., Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, Warszawa 1948.
 31. Weryho-Radziwiłłowiczowa M., Metoda wychowania przedszkolnego. Podręcznik dla wychowawców, Lwów–Warszawa 1931.
 32. Źródła internetowe
 33. „Przyjaciel Dziecka” – czasopismo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, http://www.tpdkrosno.pl/wpcontent/uploads/2013/10/Przyjaciel-Dziecka-7–12_2011.pdf [dostęp: 27.04.2019]
 34. The mission of humanity. Continuation of the proceedings instituted by Mr. Bergh on behalf of the child, Mary Ellen Wilson (PDF). New York Times. April 11, 1874, https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1874/04/11/79069541.pdf [dostęp: 27.04.2019].
 35. UNICEF, https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Geneza-praw-dziecka [dostęp: 27.04.2019].