Treść głównego artykułu

Abstrakt

Na przełomie XIX i XX w. popularyzowano uprawianie sportu oraz gimnastykę na świeżym powietrzu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Powstawały wówczas liczne kluby, towarzystwa zajmujące się wszelakimi dyscyplinami sportu. W miastach wyznaczano części ogrodów i skwery na tworzenie tam placów zabaw dla dzieci oraz ogródków dziecięcych. Również w Warszawie z inicjatywy członków Towarzystwa Higienicznego postanowiono utworzyć ogródek dziecięcy. W 1899 r. uruchomiono zabawy w ogródku dziecięcym, który nazwano na cześć darczyńcy ogrodami W.E. Rau. Jeszcze tego samego roku musiano jednak zaprzestać prac ze względu na niedopełnienie wymogów formalnych. W tym czasie członkowie komisji gier i zabaw działającej przy Towarzystwie Higienicznym zostali oddelegowani za granicę, aby przyjrzeć się tamtejszym rozwiązaniom dotyczącym gier i zabaw zbiorowych na świeżym powietrzu.

Słowa kluczowe

ogrody dziecięce gimnastyka zabawy zbiorowe ogrody W.E. Raua Warszawa 1899–1901 children’s gardens gymnastics collective games children’s gardens of W.E. Rau Warsaw between 1899–1901

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wojewoda, A. . (2020). W poszukiwaniu inspiracji: Ogrody dziecięce W.E. Raua w Warszawie 1899–1901. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 159–169. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.10

Referencje

 1. Quelle
 2. „Frankfurter Zeitung” Morgenblatt 1899, nr 100.
 3. „Kurier Warszawski” 1900, nr 232.
 4. „Kurier Warszawski” dodatek poranny [Morgenblatt] 1899, nr 316.
 5. „Kurier Warszawski” dodatek poranny [Morgenblatt] 1899, nr 99.
 6. Guts-Muths J., Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes, für die Jugend, ihre Erzieher und alle Freunde Unschuldiger Jugendfreuden, Schnepfenthal 1802.
 7. Kozłowski W.R., Zabawy dziecięce na placach miejskich, cz. 2 [Kinderspiele auf der Stadtplätze, T. 2], „Przegląd Pedagogiczny” 1897, nr 8.
 8. Kozłowski W. R., Zabawy dziecięce na placach miejskich, cz. 3: Stan sprawy zagranicą [Kinderspiele auf der Stadtplätze, T. 3, Im Ausland], „Przegląd Pedagogiczny” 1897, nr 12.
 9. Moszczeńska I., Ogrody im. W.E. Rau’a w Warszawie [W.E. Rau’s Kindergarten], „Przegląd Pedagogiczny” 1901, nr 16.
 10. Muklanowicz J., Powstanie i stopniowy rozwój Ogrodów im. W.E. Rau’a w Warszawie [Die Entstehung und die Entwicklung der W.E. Rau’s Kindergärten in Warschau], Warszawa 1907, p. 6.
 11. Pawluczuk Z., Rola ruchu sokolskiego w powstaniu harcerstwa na ziemiach polskich [Die Rolle der „Falkenbewegung” in der Entstehung der Pfandfinderbewegung in Polen], „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, z. IX.
 12. Piasecki E., Parki jordanowskie [Die jordanische Gärten], Lwów 1907.
 13. Spieß A., Turnbuch für Schulen, Basel 1847.
 14. Sprawozdanie z posiedzeń wydziału higieny wychowawczej Towarzystwa Hygenicznego w Warszawie [Der Bericht aus der Sitzung der Hygieneabteilung der Hygienegesellschaft in Warschau], „Przegląd Pedagogiczny” 1899, nr 11.
 15. Statut Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Warszawie [Das Statut des Polnischen Turnverein „der Falke”], Warszawa 1906.
 16. Bearbeitung
 17. Elkonin D., Die Psychologie des Spiels, Berlin 2010.
 18. Gołąb M., Place zabaw: źródła, ewolucja, działanie [Spielplätze: Quelle, Evaluierung, Handeln], Warszawa 2014.
 19. Kamiński A., Henryk Jordan – twórca nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce [Heinrich Jordan – der Schöpfer der modernen Sporterziehung in Polen], Warszawa 1946.
 20. Kasprzak K., Raszka B., Miejskie place zabaw – ujęcie historyczne [Spielplätze in der Stadt – die historische Auffassung], „Nauka Przyroda Technologie” 2008, t. 2.
 21. Kimic K., Idea wychowania fizycznego oraz poprawy zdrowia dzieci realizowana w warszawskich Ogrodach im. W.E. Raua w I połowie XX wieku, w: Dziecko w kulturze Europejskiej [Die Idee der Sporterziegung und der Kindergsundheitverbesserung realisierte in W.E. Rau’s Kindergärten in Warschau in der erste Hälfte XX Jahhundert, in: Das Kind in der europäischen Kultur], red. K. Bogacka, Warszawa 2016, s. 243–261.
 22. Smarzyński H., Dr Henryk Jordan – pionier postępowego wychowania fizycznego w Polsce [Dr Heinrich Jordan – der Pionier der fortschrittlichen Sporterziehung in Polen], Kraków 1955.
 23. Wojewoda A., Od idei do realizacji – Ogrody W.E. Raua w Warszawie 1989–1901, „Studia Edukacyjne” 2019 (53), p. 361–372.