Treść głównego artykułu

Abstrakt

The pedagogical thought and concept of the system of protection by Edmund Bojanowski’s upbringing, even though it was born 170 years ago, appears today to be innovative and exceptionally up-to-date. Applied in contemporary pre-school education and child care, it is a continuation of the concept of upbringing and its practical implementation by establishing on May 3, 1850 the nursery and Congregation of the Servant Sisters. The theoretical and practical application of this concept and new research and scientific studies on the essence of early education realized in Catholic pedagogical thought in the context of contemporary civilization challenges is still expected from various circles in Poland and worldwide.

Słowa kluczowe

child integral education system of protection nursery Edmund Bojanowski Congregation of the Servant Sisters child integral education system of protection nursery Edmund Bojanowski Congregation of the Servant Sisters

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Opiela, s. M. . (2020). 170 lat realizacji systemu ochrony przez wychowanie w koncepcji Edmunda Bojanowskiego. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 199–208. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.13

Referencje

 1. Źródła
 2. Bojanowski E., Dziennik, objaśnił, skomentował i wstępem poprzedził Leonard Smołka, t. I–IV, Wrocław 2009.
 3. Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829–1871, t. I-II, objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził Leonard Smołka, Wrocław 2001.
 4. Cieszkowski A., O ochronach wiejskich, Poznań 1842.
 5. Opracowania
 6. Bobrowska-Nowak W., Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978.
 7. Fąka M., Ziarno wrzucone w ziemię, Wrocław 1988.
 8. Gołdyn P., Edmund Bojanowski (1814–1871) – szkic biograficzny, „Zeszyty Naukowe KUL” 2017 (60), nr 4(240), s. 17–27.
 9. Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, red. M.L. Opiela, Lublin 2016.
 10. Kurdybacha S., Historia wychowania, t. II, Warszawa 1967.
 11. Niparko R., System wychowania przedszkolnego Edmunda Bojanowskiego, Poznań–Wrocław 1991 (mps).
 12. Opiela M., Kaput M., Piekarz E., Kornobis A., Zymróz Z., Chudzik S., Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Zgromadzenie SSł. BDNP, Dębica 2015.
 13. Opiela M., Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Lublin 2013.
 14. Opiela M.L., Pedagogia bł. Edmunda Bojanowskiego realizowana przez Siostry Służebniczki NMP (Na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP), w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2012, s. 445–497.
 15. Opiela M., Dynamika przemian działalności opiekuńczo-wychowawczej Sióstr Służebniczek BDNP w ochronkach, Zgromadzenie SSł. BDNP, Dębica 2011.
 16. Opiela M.L., Catholic pedagogy in early childhood education: a report on a neglected field of research, „International Studies in Catholic Education”, vol. 12, no. 2(2020), s. 172–190.
 17. Pełkowska-Turati J., Instytucje przedszkolne w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1842–1918 ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego, Poznań 1969.
 18. Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. I–II, red. E. Gigilewicz, M. Opiela, Lublin 2016.
 19. Smoll M., Psychologiczne podstawy metod wychowawczych w systemie ochronkowym Edmunda Bojanowskiego (1814–1971), Lublin 1969 (mps).
 20. Skazówka dla opiekunek odwiedzających domy ochrony, Poznań 1844.
 21. Szelęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań–Warszawa–Lublin 1966.