Treść głównego artykułu

Abstrakt

The aim of the study is to present the formation of altar boys in the post-conciliar pedagogical teaching of priest Franciszek Blachnicki, an outstanding mystagogue of the Second Vatican Council, in the context of Christian education. The post-conciliar documents changed the severity of the Church, pompous and inaccessible to laymen. Concern for the community of the faithful became the dominant idea of the Second Vatican Council. In connection with the changes taking place in the Church and the needs of Catholics in the Polish People’s Republic, Franciszek Blachnicki made an attempt to lay the foundations for pastoral theology. It included the metho-dological assumptions underlying Catholic communities, placed by the priest in the philosophy of the Christocentric tradition, and based on a dialogue derived from “a philosophical meeting”, mutual service and the value of spiritual experience. The work of Franciszek Blachnicki, which remains valid, has made its way to the history of the Polish Catholic Church. While the priest is widely recognized as the founder of the Light – Life movement, he built the foundations for the concept of work for “communion” when altar service was the only communion approved by the Polish Church authorities.

Słowa kluczowe

altar service ideas of the Second Vatican Council community of Church formation altar service ideas of the Second Vatican Council community of Church formation

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sadowska, K. (2021). Ministrantura w posoborowej pedagogii Franciszka Blachnickiego (wprowadzenie do problemu). Biuletyn Historii Wychowania, (43), 181–197. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.11

Referencje

 1. Źródła
 2. Blachnicki F., Katechetyka fundamentalna, Wydawnictwo KUL, Lublin 1970.
 3. Blachnicki F., Istotne cechy ruchu eklezjalnego, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2018.
 4. Blachnicki F., Ministranci, we: Wprowadzenie do liturgii, red. F. Blachnicki, W. Schenk, R. Zielasko, Poznań 1967.
 5. Blachnicki F., Pedagogia ministrancka. Pisma katechetyczne III, Warszawa 2011.
 6. Blachnicki F, Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi, Lublin 1994.
 7. Blachnicki F., Wspólnota w Chrystusie jako zasada teologii pastoralnej i duszpasterstwa, „Collectanea Theologica” 1969, nr 39(2).
 8. Pius XI, O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, Warszawa 1999.
 9. Opracowania
 10. Bagrowicz J., Pedagogika religii, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, red. T. Pilch, Warszawa 2005.
 11. Buczek W., Pedagogika personalno-egzystencjalna Ks. Janusza Tarnowskiego. Dialog wychowawczy jako propozycja metody wychowania we współczesnej rodzinie, szkole, społeczeństwie, „Polska Myśl Pedagogiczna” 2017, nr 3.
 12. Chrost S., Pedagogiczne implikacje humanizmu personalistycznego Wincentego Granata, „Paedagogia Christiana” 2005, nr 1(35). DOI: https://doi.org/10.12775/PCh.2015.010
 13. Filipczuk M., Budowanie domu na skale – o chrześcijańskiej wizji procesu wychowania, „Teologia i Człowiek” 2018, nr 3, vol. 43 DOI: https://doi.org/10.12775/TiCz.2018.029
 14. Goraj J. sdb, Wkład księdza Franciszka Blachnickiego w powstanie i rozwój katechezy personalistyczno-dialogicznej, „Katecheta” 2007, nr 1, https://www.katecheta.pl/Archiwum/2007/Katecheta-1-2007/VERBA-DOCENT/Wklad-ksiedza-Franciszka-Blachnickiego-w-powstanie-irozwoj-katechezy-personalistyczno-dialogicznej [dostęp: 19.10.2020].
 15. Grajewski A., Twórca Ruchu Światło–Życie Ks. Franciszek Blachnicki, „Przystanek historia” z dnia 23.12.2019, https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/53515,Tworca-Ruchu-Swiatlo-Zycie-Ks-Franciszek-Blachnicki.html [dostęp: 6.11.2020].
 16. Jan Paweł II Biskup Sługa Sług Bożych na wieczną rzeczy pamiątkę, Konstytucja Apostolska Fidei Depositum ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego opracowanego po Soborze Powszechnym Watykańskim II, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/konstytucje/fidei_depositum_11101992.html [dostęp: 8.10.2020].
 17. Jubileusz 100-lecia KUL, ks. Franciszek Blachnicki, https://www.kul.pl/ks-franciszek-blachnicki,art_81200.html [dostęp: 8.11.2020].
 18. Koinonia Św. Pawła, https://rmissio.pl/koinonia-wspolnota-kosciol/ [dostęp: 30.08.2020].
 19. Konstytucja Duszpasterska o Kościele współczesnym Gaudium et spes, tm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/141-konstytucja-duszpasterska-o-koscielewswiecie-wspolczesnym-gaudium-et-spes.html [dostęp: 1.08.2020].
 20. Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium, file:///C:/Users/A004/Downloads/2974-3061.pdf [dostęp: 4.03.2019].
 21. Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium, file:///C:/Users/A004/Downloads/2974-3061.pdf [dostęp: 5.03.2019].
 22. Korwin-Gronkowski A., Wspólnota Kościołem jutra. Eklezjalne communio w Chrystusie w ujęciu Franciszka Blachnickiego, „Teologia w Polsce” 2016, nr 10.
 23. Kwiatkowski D., Recepcja Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium w Katechiźmie Kościoła Katolickiego, „Liturgia Sacra” 2013, nr 2.
 24. Lisczyk J., Formacja ministrantów w diecezji katowickiej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1982, nr 15.
 25. Łysek J., Pedagogia nowego człowieka jako kategoria edukacyjna i refleksyjna praktyka, „Nauczyciel i szkoła” 2017, nr 61.
 26. Marczewski M., Od duszpasterstwa ku ewangelizacji. Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921–1987), w: Sto lat polskiej katechezy, red. R. Czekalski, Kraków 2001.
 27. Marczewski M., Zasada formalna teologii pastoralnej a wypracowanie właściwej koncepcji katechetyki, file:///C:/Users/sado/Downloads/Marek%20Marczewski%20(pdf).pdf [dostęp: 29.07.2020].
 28. Markiewicz S., Katolickie idee wychowawcze, Warszawa 1972.
 29. Mastalski J., Model wychowania w nauczaniu bł. Jana Pawła II, „Verbum Vitae” 2012, nr 21. DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1542
 30. Mastalski J., Wychowanie w kulturze chrześcijańskiej, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 7, Warszawa 2008.
 31. Miazek J., Czterdzieści lat Soborowej Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium (1963–2003), „Warszawskie Studia Teologiczne” 2004, nr 17.
 32. Niedzielko B., Komunikaty, Podjęcie na nowo śledztwa w sprawie zabójstwa ks. Franciszka Blachnickiego, data publikacji 04.05.2020, https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/96933,Podjecie-na-nowo-sledztwa-w-sprawie-zabojstwa-ks-Franciszka-Blachnickiego.html [dostęp: 2.11.2020].
 33. Niewęgłowski J. sdb, Wychowanie chrześcijańskie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 7, red. T. Pilch, Warszawa 2008.
 34. Paweł Biskup Sługa Sług Bożych razem z Ojcami Świętego Soboru na wieczną rzeczy pamiątkę, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, http://ptm.rel.pl/files/swii/169-gravissimum-educationis.pdf [dostęp: 24.05.2019].
 35. Podlewska Z., Blachnicki Franciszek Karol, w: Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. R. Czekalski, Warszawa 2003.
 36. Przybyła T., Ksiądz Franciszek Blachnicki, promotor soborowej odnowy liturgii i Krajowy Duszpasterz
 37. Służby Liturgicznej, w: Ks. Franciszek Blachnicki, Pedagogia ministrancka. Pisma katechetyczne III, Warszawa 2011.
 38. Rutkowski A., Formacja zespołów służby liturgicznej w życiu kościoła partykularnego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2012, nr 1, R. 15. DOI: https://doi.org/10.12775/TiCz.2012.031
 39. Sakowicz T., Pedagogika pastoralna, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. T. Pilch, Warszawa 2005.
 40. Świadectwo Ks. Prof. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, http://arka.jezuici.pl/system/file /Blachnicki%20Swiadectwo.pdf [dostęp: 4.11.2020].
 41. Tytko M., Elementy wychowania chrześcijańskiego w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, „Pedagogika Katolicka” 2011, nr 8(1).
 42. Wodarczyk A., Prorok żywego Kościoła, Katowice 2008.
 43. Woyciechowski P., Bł. ks. Blachnickiego zamordowała SB? IPN, po blamażu z 2005 r., wznawia śledztwo, „Do Rzeczy” online, 4.05.2020, https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/b%C5%82-ks-blachnickiego-zamordowa%C5%82a-sb-ipn-pblama%C5%BCu-z-2005-rwznawia-%C5%9Bledztwo/ar-BB13AzCS [dostęp 2.11.2020].