Treść głównego artykułu

Abstrakt

The aim of the article is to present a classic pedagogical concept entitled Freedom and compulsion in education by Bogdan Nawroczyński, an outstanding founder of Polish pedagogy, and to indicate its topicality in the postmodern world. Nawroczyński’s dissertation should be a compulsory reading for students of pedagogy who would have an opportunity to learn about the contribution of this outstanding scientist to the development of Polish pedagogy. Presenting the complexity of the issue of education in the postmodern world in the context of Nawroczyński’s dissertation proves the importance and validity of his concept. The article is mainly based on an analysis of Nawroczyński’s original dissertation, published in 1929, accompanied by the approach of contemporary researchers on the subject of freedom in education.

Słowa kluczowe

freedom in education compulsion in education education Nawroczyński’s pedagogical opinions freedom in education compulsion in education education Nawroczyński’s pedagogical opinions

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dormus, K., & Włoch, A. . (2020). O granicach wolności w wychowaniu. Kilka uwag na marginesie rozprawy Bogdana Nawroczyńskiego Swoboda i przymus w wychowaniu. Biuletyn Historii Wychowania, (43), 167–181. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.10

Referencje

 1. Bołuć P., Konstruktywizm w e-edukacji oraz jego krytyka, „E-mentor” 2011, nr 4(41), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/41/id/863 [dostęp: 30.11.2020].
 2. Bantock G.H., Freedom and Authority in Education: A Criticism of Modern Cultural and Educational Assumptions, Londyn 1952.
 3. Bińczycka J., Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Kraków 2005.
 4. Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1963.
 5. Dawid J.Wł., O duszy nauczycielstwa, Warszawa 1927.
 6. Gajda J., Pedagogika kultury, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, red. T. Pilch, Warszawa 2005.
 7. Gajda J., Pedagogika kultury w zarysie, Kraków 2016.
 8. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Jaˮ i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2001.
 9. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika wobec wyzwań „późnej nowoczesności”, s. 227–229, http:// www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/noe4/221_Teresa%20Hejnicka.pdf [dostęp: 22.11.2020].
 10. Kabzińska Ł., Recepcja poglądów J. Deweya w polskiej pedagogice okresu międzywojennego, „Biuletyn Historii Wychowania” 2000, nr 11–12.
 11. Kamiński K., Kategoria wolności w wychowaniu według Bogdana Nawroczyńskiego, w: Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, red. S. Sztobryn, K. Kamiński, Rzeczywistość Edukacyjna, t. 2, Łódź 2014.
 12. Kostkiewicz J., Bogdana Nawroczyńskiego koncepcja pedagogiki jako humanistyczno-społecznej nauki stosowanej, „Studia z Teorii Wychowania” 2018, t. 9, nr 1(22), s. 25–48.
 13. Kostkiewicz J., Philosophy of Values as an Inspiration and the Basis of the Directions in the Development of Educational Science in Poland (1918–1939), „Polska Myśl Pedagogiczna” 2019, nr 5, s. 71–91. DOI: https://doi.org/10.4467/24504564PMP.19.003.11098
 14. Nash P., Authority and Freedom in Education: Some Anglo-American Comparisons, „Comparative Education” 1966, vol. 3, no. 1, s. 13–20. DOI: https://doi.org/10.1080/03050068.1966.11771998
 15. Nawroczyński B., Przymuszać czy wyzwalać?, w: idem, Dzieła wybrane, t. 1, oprac. A. Mońka-Stanikowa, Warszawa 1987.
 16. Nawroczyński B., Swoboda i przymus w wychowaniu, w: Wybór tekstów profesora Bogdana Nawroczyńskiego, red. B. Śliwerski i M. Walancik, Kraków 2017.
 17. Nowakowska-Siuta R., Bogdan Nawroczyński. Jasność i ścisłość myśli pedagogicznej, „Ruch Pedagogiczny” 2018, nr 1, s. 51–67.
 18. Pawlak W., Z dziejów pojęcia humanitas (do wieku XVII), s. 179, https://www.kul.pl/files/268/Z_dziejow_pojecia_humanitas.pdf [dostęp: 8.11.2020].
 19. Rynio A., Wolność a wychowanie. Poszukiwanie rozwiązań prakseologicznych, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, z. 2.
 20. Sztobryn S., Badania z zakresu historii filozofii wychowania w twórczości Bogdana Nawroczyńskiego i Kazimierza Sośnickiego. Prekursorzy współczesnej historiografii myśli pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny” 2014, nr 1, s. 122–130.
 21. Sztobryn S., Jaka wolność taka edukacja, s. 1–2, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1335?show=full [dostęp: 5.11.2020].
 22. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
 23. Sztylka A., Indywidualność i osobowość w koncepcji wychowania Bogdana Nawroczyńskiego – na podstawie rozprawy „Swoboda i przymus w wychowaniu”, s. 47
 24. http://pedagogika-filozoficzna.eu/wp-content/uploads/2017/12/5-Sztylka-46-52-pf_11-12.pdf [dostęp: 1.11.2020].
 25. Szulakiewicz W., Bogdana Nawroczyńskiego (1882–1974) zasługi w awansie akademickim pedagogiki – opiniotwórczy głos uczonego, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2017, nr 3–4, s. 88–104.
 26. Śliwerski B., Ponadczasowa doniosłość pedagogiki porównawczej Bogdana Nawroczyńskiego, „Studia Edukacyjne” 2018, nr 47, s. 21–32. DOI: https://doi.org/10.14746/se.2018.47.2
 27. Tchorzewski de A.M., Imperatyw pedagogiczny jako element strategii wychowawczej, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2017, vol. 20, nr 2, s. 61–84. DOI: https://doi.org/10.12775/SPI.2017.2.002
 28. Uszkiewicz A., Sergiusz Hessen (1887–1950) – przedstawiciel pedagogiki kultury, w: Wybrani twórcy i ich idee pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), red. W. Andrukowicz, E. Magiera, Szczecin 2012.
 29. Wilgocka-Okoń B., Wolność i przymus w poglądach Sergiusza Hessena i Bogdana Nawroczyńskiego, w: Wolność i przymus w edukacji szkolnej, red. J. Danilewska, Kraków 2002.
 30. Winch C., Gingell J., Key Concepts in the Philosophy of Education, Londyn–Nowy Jork 1999.
 31. Wrońska K., Wychowanie a wolność. Próba wglądu w myślenie pedagogiczne Józefa Tischnera, „Paedagogia Christiana” 2018, vol. 41, nr 1, s. 97–115. DOI: https://doi.org/10.12775/PCh.2018.005