Treść głównego artykułu

Abstrakt

The paper focuses on research into vocational education in Krakow. The state of the art as well as the perspectives are presented. The main part provides a detailed analysis of the historical materials collected in Ukraine’s Central State Historical Archives in Lviv with enormous resources titled the National School Board. The achievements of the Polish sustem of education, specifically the development of vocational schools in Krakow,  are presented in details based on these resources.  A general overview shows the cognitive value of the specific collections (sets) in relation to one of the most important scientific and educational centres in Galicia in southern Poland.

Słowa kluczowe

vocational education archives in Lviv vocational education archives in Lviv

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ślęczka, R. (2023). O szkolnictwie zawodowym Krakowa w zasobach archiwalnych Lwowa. Stan i perspektywa badań. Biuletyn Historii Wychowania, 46, 175–186. https://doi.org/10.14746/bhw.2022.46.12

Referencje

 1. Alegaty do Sten. Spraw. z roku 1907, alegat 27 . Alegaty do Sten. Spraw. z roku 1908, alegat 47 . Alegaty do Sten. Spraw. z roku 1911, alegat 956 .
 2. Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 1, Opracowania do 1990, red. A. Meissner, Lublin 2015.
 3. Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2, Źródła drukowane, red. A. Meissner i J. Dybiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 4. Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 3, Opracowania z lat 1991–2008, red. A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 2012.
 5. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. A. Krochmal, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wydział Wydawnictw, Warszawa 2005.
 6. Chajdaś E., Zarys dziejów kursów ogrodniczych w Krakowie, ZN AR Kraków, Nr 161, Historia Rolnictwa, z. 5, 1980.
 7. Dutkowa R., Oświata i wychowanie w Galicji w polskiej historiografii ostatniego czterdziestolecia (1945–1985), Przegląd Historyczno-Oświatowy 1986, nr 4.
 8. Iwicka M., Średnie szkolnictwo ekonomiczne w Polsce do 1939 r., Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1967.
 9. Jednoroczny Kurs Handlowy Żeński Witolda Skalskiego. Sprawozdanie za trzeci rok szkolny 1916/17, Kraków 1917.
 10. Jednoroczny Kurs Handlowy Żeński Witolda Skalskiego. Sprawozdanie za trzeci rok szkolny 1917/18, Kraków 1918.
 11. Meissner A., Szulakiewicz W., Stan badań nad dziejami szkolnictwa w Galicji Środkowej 1795– 1914, w: Z dziejów oświaty w Galicji, red. A. Meisner, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedago- gicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1989.
 12. Meissner A., Potoczny J., Źródła do dziejów oświaty galicyjskiej w zbiorach Centralnego Archi- wum Historycznego Państwowego we Lwowie, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1989, nr 4 .
 13. Możdżeń S.I., Szkoły przemysłowo-uzupełniające w Galicji do r. 1914, Acta Universitatis Wratisla- viensis, nr 69, Prace Pedagogiczne i Psychologia, nr 10, 1967.
 14. Możdżeń S., Warsztaty naukowe i zawodowe szkoły przemysłowe w Galicji, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 114, Prace Pedagogiczne i Psychologia, nr 12, Nauki Pedagogiczne 1970.
 15. Pierwsze Sprawozdanie c.k. Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie ogłoszone z końcem roku szkolnego 1888/9, Kraków 1889.
 16. Pierwsze Sprawozdanie Dyrekcji Szkoły 8-klasowej Żeńskiej o kursach fachowych za rok szkolny 1882/3, Kraków 1883.
 17. Sprawozdanie c.k. Rady Szkolnej Krajowej o stanie szkół państwowych dla nauki przemysłowej w roku szkolnym (…) 1894/95–1895/96, Lwów 1896.
 18. Sprawozdanie za drugi rok szkolny 1915/16. Jednoroczny Kurs Handlowy Żeński Witolda Skalskiego, Kraków 1916.
 19. Wąsowicz M., Materiały do dziejów Polski w Centralnych Historycznych Archiwach Państwowych we Lwowie i Kijowie, „Archeion” 1960, nr 33.
 20. Wieczorek T., Z dziejów ludowej oświaty rolniczej w Polsce, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1962, nr 4.
 21. Wieczorek T., Zarys dziejów szkolnictwa rolniczego w Polsce do 1939 r., Dział Wydawnictw SGGW, Warszawa 1968.
 22. Wieczorek T., Historia szkół rolniczych w Polsce, Dział Wydawnictw SGGW, Warszawa 1969. Wieczorek T., Historia szkolnictwa rolniczego w Polsce, wyd. 5, Wydawnictwo SGGW – AR, Warszawa 1983.