Terminologia lingwistyki korpusowej w języku czeskim, polskim i słowackim – wybrane problemy

Main Article Content

Milena HEBAL-JEZIERSKA

Abstrakt

Źródłem terminologii językoznawstwa korpusowego w językach zachodniosłowiańskich jest niewątpliwie język angielski. W każdym z omawianych tu języków mamy do czynienia zarówno z procesem pozyskiwania zapożyczeń oznaczających terminy używane w językoznawstwie korpusowym, jak i próbami tworzenia terminologii opartej na słownictwie rodzimym. Znaczenie terminów jest albo zgodne z pierwotnym znaczeniem, albo zmodyfikowane. W niektórych przypadkach istnieje rozbieżność znaczeń nie tylko na poziomie międzyjęzykowym, ale także w obrębie jednego języka. Wyjaśnienie tego zjawiska nie jest związane z naturą językoznawstwa korpusowego, ale ze specyfiką terminologii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
HEBAL-JEZIERSKA , M. (2021). Terminologia lingwistyki korpusowej w języku czeskim, polskim i słowackim – wybrane problemy . Bohemistyka, (4), 569-588. https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.8
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Cvrček Václav, 2017, Konkordance, [w:] Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Ples- kalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Online: https://www.czechency.org/slovnik/KONKORDANCE [dostęp: 31.12.2020].
 2. Cvrček Václav, 2017, KWIC, [w:] Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Online: https://www.czechency.org/slovnik/KWIC [dostęp: 8. 12. 2020].
 3. Cvrček Václav, 2017, Token, [w:] Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. Online: https://www.czechency.org/slovnik/TOKEN [dostęp: 31. 12. 2020].
 4. Chlumská Lucie, 2014, Není korpus jako korpus: Korpusy v kontrastivní lingvistice a translatologii, „Časopis pro moderní filologii” 96, cz. 2, s. 221–232.
 5. Chlumská Lucie, 2017. Online: https://wiki.korpus.cz/doku.php/seznamy:tagy [dostęp: 9.12.2020].
 6. Čermák František, 2017, Korpusová lingvistika, [w:] Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Online: https://www.czechency.org/slovnik/KORPUSOVÁLINGVISTIKA [dostęp: 12. 12. 2020].
 7. Čermák František, 2017, Typy korpusů, [w:] Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Online: https://www.czechency.org/slovnik/TYPY KORPUSŮ [dostęp: 20.12.2020].
 8. CASS, 2013, Corpus Linguistics: Some Key Terms.
 9. Fedorushkov Yuri, 2018, Prolegomena do tagowania frazemów w równoległym korpusie rosyjsko-polskim (literatura piękna) w aspekcie przekładoznawczym, „Acta Polono-Ruthenica XXIII/2”, Olsztyn.
 10. Fidler Mosako, Cvrček Václav, 2015. Online: https://kwords.korpus.cz [dostęp: 8.12.2020].
 11. http://monco.frazeo.pl.
 12. Grabowski Łukasz, Hebal-Jezierska Milena, 2016, O różnych korpusowych metodach badawczych – próba krytycznej refleksji, „Komunikacja Specjalistyczna 11”, s. 65–83.
 13. Hardie Andrew, McEnery Tony, Baker Paul, 2006, A Glossary of Corpus Linguistics, Edinburgh.
 14. Hebal-Jezierska Milena, 2014, Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, Warszawa.
 15. Křen Michal, 2020. Online: https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:novy_dotaz [dostęp: 20.12.2020].
 16. Lewandowska-Tomaszczyk Barbara (red.), 2005, Podstawy językoznawstwa korpusowego, Łódź.
 17. Łukasik Marek, 2008, Narzędzia lingwistyki korpusowej w warsztacie terminologa, terminografa i tłumacza tekstów specjalistycznych (cz. 1), [w:] Debiuty Naukowe 1. Wiedza – korpus – słownik, Warszawa, s. 23–47.
 18. Mańczak-Wohlfeld Elżbieta, 2008, Morfologia zapożyczeń angielskich w ję- zykach europejskich, Kraków.
 19. McEnery Tony, Hardie Andrew, 2012, Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice, Cambridge University Press.
 20. Pęzik Piotr, 2020 Budowa i zastosowania korpusu monitorującego MoncoPL, „Forum Lingwistyczne” 7, s. 133–150.
 21. Palek Bohumil, 1969, Type-token a lingvistika, „Slovo a slovesnost” 30, číslo 3, s. 263–268.
 22. Przepiórkowski Adam, Bańko Mirosław, Górski Rafał, Lewandowska-Tomaszczyk Barbara (red.) Narodowy Korpus Języka Polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Saloni Zygmunt, 1993, Okaz, [w:] Kazimierz Polański (red.) Encyklopedia języko- znawstwa ogólnego, Wrocław, s. 402.
 24. Stewart Dominic, 2013, Semantic prosody: a critical evaluation, New York, London.
 25. Šimková Maria, 2006, Výberový slovník termínov z počítačovej a korpusovej lingvistiky. Online: https://korpus.sk/attachments/what/2006-simkova-vybe-rovy_slovnik_terminov.pdf [dostęp: 20.12.2020].
 26. Tkaczewski Dariusz, 2013, Ottův slovník naučný na tle czeskiej tradycji leksykograficznej: encyklopedia – twórcy – język, Katowice.
 27. Witalisz Alicja, 2012, O rozbieżności terminologicznej w teorii zapożyczeń języ- kowych [w:] Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (red.), Termin w ję- zykoznawstwie, Kraków 2012, 107–114.
 28. Zabawa Marcin, 2017, Neosemantyzmy i zapożyczenia semantyczne jako odzwierciedlenie postępu technologicznego i zmian kulturowo-obyczajowych, „Język Polski” XCVII, nr 2, s. 94–104.
 29. Zasina Adrian, 2018, Językoznawstwo korpusowe, [w:] Igor Borkowski (red.), Empiryczne podejście w badaniach humanistycznych, dziennikarstwo i media, Metodologie i praktyki badawcze, Wrocław, s. 169–178