Yugoslav communists towards Yugoslav idea and identity
PDF (Język Polski)

Keywords

Yugoslawism
Josip Broz Tito
Edvard Kardelj
Yugonostalgy

How to Cite

Jagiełło–Szostak, A. (2013). Yugoslav communists towards Yugoslav idea and identity. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 20, 181–193. https://doi.org/10.14746/bp.2013.20.12

Abstract

The aim of this article is to present the case of Yugoslav idea in the eyes of the Communist Party of Yugoslavia and a communist Yugoslav leader Josip Broz Tito and Edvard Kardelj. The author claims that special versions of the Yugoslav idea existed in Yugoslavia until 1964, when nationalisms raised and the federalization of the state started. After that, the Yugoslav state gained the name of the socialist community of the Yugoslav citizens not of the Yugoslav nation. In the article, the author investigates the speeches of J.B. Tito and the ideological opinion of the Communist Party of Yugoslavia until the eighties of the 20th century. After the death of Marshal Tito, one of the advocates of multinational Yugoslavia was Slobodan Milošević – the former president of the Republic of Serbia. He was a follower of the Yugoslav ideology created by J. B. Tito. Nowadays, Yugoslavia does not exist and the socialist idea of brotherhood and unity was replaced by national states and nationalism. It is worth to mention that the authors of book “Nebeska Jugoslavija”, M. Velikonja and V. Perica, promote “new Yugoslavism”, which is rather closer to Yugonostalgy and Yugosphere than to political ideology.

https://doi.org/10.14746/bp.2013.20.12
PDF (Język Polski)

References

Ičević D., Nacjonalno, transnacionalno i nenacionalno jugoslovenstvo, Beograd, 1988.

Iveković R., La defait de la pensee, “Beogradski krugę, nr 0, 1994, s. 195–199.

Jagiełło-Szostak A., Nacjonalizm w przemówieniach S. Miloševicia „Sprawy narodowościowe”, 2012, z. 41.

Jansen S., Antinacionalizam. Etnografija otpora u Beogradu i Zagrebu, Beograd, 2005.

Jelavich B., Historia Bałkanów wiek XX, Kraków, 2005.

Kamberović H., Bošnjaci: politički kontekst priznanja nacionalnog identiteta, [w:] Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka, red. H. Kamberović, Sarajevo, 2009.

Kardelj E., Razvoj slovenačkog nacionalnog pitanja, Beograd, 1973.

Kardelj E., Samoupravljanje, t. 4, Sarajevo, 1982.

Marković P.J., Odnos partije i Tita prema jugoslovenskom i nacionalnom identitetu, [w:] Identitet: Srbi i/ili Jugosloveni, red. L. Sekelj, Beograd, 2001.

Marković P., Titova shvatanja nacionalnog i jugoslovenskog identiteta [w:] Dijalog povjesničara – istoričara, red. H.G. Fleck, I. Graovac, t. 2, Zagreb, 2000, s. 237–253.

Milosavljević O., Titov Jugosloven – nacionalni ili državni identitet [w:] Dijalog povjesničara – istoričara, red. H. G. Fleck, I. Graovac, t. 7, Zagreb, 2003, s. 179–180.

Nowe konstytucje państw europejskich, red. L. Gelberg, Warszawa, 1949.

Pavković A., The Fragmentation of Yugoslavia. Nationalism in a Multinational State, Sydney, 1996.

Pavković A., Yugoslavism’s Last Stand: A Utopia of Serb Intellectuals [w:] Yugoslavism, Histories of a Failed Idea 1918–1992, red. D. Djokić, London, 2003.

Perica V., Balkanski idoli, Beograd, 2006.

Perica V., Velikonja M., Nebeska Jugoslavija, Interakcije političkih mitologija i pop-kulture,, Beograd, 2012.

Pešić D., Jugoslovenstvo u dokumentami KPJ/SKJ, Beograd, 1988.

Tito J. B., Borba za oslobodjenje Jugoslavije, Beograd, 1944.

Tito J. B., Nacionalno pitanje i revolucija, Sarajevo, 1977.

Ugrešić D., Kultura kłamstwa, Wągrowiec, 2006.

Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, Warszawa, 2005.

Vasović M., Socijalno – psihološki aspekti formiranja jugoslovenskg identiteta [w:] Identitet: Srbi i/ili Jugosloveni, red. L. Sekelj, Beograd, 2001.

Zacharias M. J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład, Warszawa, 2004.