Pressto.

Nagłowek strony

Vol 20 (2013)

Spis treści

Artykuły

Góry Hemos jako miejsce schronienia, baza wypadowa i punkt obserwacyjny w świetle bułgarsko-bizantyńskich zmagań zbrojnych okresu wczesnego średniowiecza PDF
Kirył Marinow 5-17
Symeon I Wielki – pół Grek? Kilka uwag na temat znaczenia terminu ‘emiargos’ (Liutprand z Kremony, „Antapodosis”, III, 29) PDF
Mirosław Leszka 19-24
Hebdomon w ideologii cesarskiej Nowego Rzymu według tekstu kroniki Jana Skylitzesa PDF
Jarosław Dudek 25-39
Cesarstwo Łacińskie w oczach polskich dziejopisów od Jana Długosza do Macieja Stryjkowskiego PDF
Zdzisław Pentek 41-46
Chrześcijańskie małżonki sułtanów tureckich. Małżeństwa polityczne w Imperium Osmańskim XIV i XV wieku PDF
Ilona Czamańska 47-63
Наследственное правo молдавских женщин (XIV-XVIIвв). Компаративное исследование PDF
Lilia Zabolotnaia 65-84
Бытовые нравы жителей Казахского Ханства PDF
Orazgul Muhatova 85-94
К вопросу о переселении албанцев в Бессарабию в начале XIX в. PDF
Иван Думиника 95-103
Балканските војни и актуелните состојби на Балканот PDF
Makedonka Mitrova, Маrija Pandevska 106-116
Cele polityczne i terytorialne Królestwa Czarnogóry w przededniu i w trakcie I wojny bałkańskiej PDF
Wojciech Szczepański 117-136
Bitwa pod Kumanovem (23- 24 października 1912 roku). Siły zbrojne stron, działania operacyjne, konsekwencje militarne i polityczne PDF
Dariusz Wybranowski 137-179
Komuniści jugosłowiańscy wobec idei tożsamości jugosłowiańskiej – wybrane aspekty PDF
Anna Jagiełło–Szostak 181-193
François Mitterrand wobec rozpadu Jugosławii w latach 1991-1995 PDF
Marek Mikołajczyk 195-216
Główne determinanty polityki bezpieczeństwa narodowego Republiki Chorwacji w latach 1995-2013 PDF
Jędrzej Paszkiewicz 217-227

Recenzje

Mirosław J. Leszka, Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko bizantyńskich w latach 893-927, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź [2013], ss. 368+2 nlb., il., mapy, [w serii Byzantina Lodziensia XV]. PDF
Zdzisław Pentek 237-239
Milijana Kajmakamova, Vlast i istorija v Srednovekovna Bălgarija VII-XIV vek, Paradigma, Sofija 2011, ss. 340. PDF
Mirosław Leszka 239-242
Zdenko Zlatar, Dubrovnik’s Merchants and Capital in the Ottoman Empire (1520-1620). A Quantitative Study, The Isis Press, Istanbul 2010, ss. 664. PDF
Piotr Wróbel 242-249
L. Moroz-Grzelak, Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość, wyd. II, Warszawa 2013, ss. 333. PDF
Magdalena Rekść 250-253
Život i delo akademika Bogumila Hrabaka. Međunarodni tematski zbornik, uredili i priredili Dragi Maliković, Marko Atlagić, Dalibor Elezović, izdavač: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini (sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici), Kosovska Mitrovica 2011, s. 653 + 1 nlb., 3 fotografie, 7 grafik. PDF
Witold Szulc 254-256

Omówienia

IN MEMORIAM. Paweł Chmielewski (1 IV 1946 – 25 VII 2013) PDF
Wojciech Szczepański 229-236


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo