Political and territorial objectives of the Kingdom of Montenegro on the eve of and during the First Balkan War

Main Article Content

Wojciech Szczepański

Abstract

Montenegro, the smallest of the Balkan states in the beginning of the 20th century, was especially interested in creating an anti-Turkish alliance. It aimed at attaching the fertile lands of Sandžak of Novi Pazar, Metohija and Shkodër. Finally, as a result of the I Balkan War, it managed to achieve the first two aims, only if partially, because it had to share those lands with Serbia. Montenegro did not manage to take over control of Shkodër and the surroundings inhabited mainly by Albanians. There were many reasons why Montenegro did not manage to realize its territorial aspirations: – the poor financial condition of the state of Montenegro on the eve of the war, which prevented them from gaining a strong position in the Balkan alliance and made a success in its military actions dependent on the allies, especially on Serbia; – the detrimental pressure exerted by king Nicolas I to fight at any cost for the control over Shkodër; – a conflict of interest and mistakes made by the Montenegro authorities in developing their relations with Serbia, which weighed later on the relations between Montenegro and Serbia in the period between the Balkan wars and the First World War, as well as at the time when Yugoslavia began to unite around the idea of building the common state. – not appreciating to a sufficient degree the significance of the Albanian problem and not using the possession of the North Albanian lands as a bargaining chip in the relations with neighbors, particularly with Serbia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szczepański, W. (2013). Political and territorial objectives of the Kingdom of Montenegro on the eve of and during the First Balkan War. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 20, 117-136. https://doi.org/10.14746/bp.2013.20.10
Section
Articles

References

 1. Agičić D., Tajna politika Srbije u XIX stoljeću, Zagreb, 1994.
 2. Baliś B., Kryzys skadarski 1913 roku, „Studia Historyczne”, 2004, t. 47, s. 47-59.
 3. Balkanski ugovorni odnosi 1876-1996. Dvostrani i višestrani međunarodni ugovori i drugi diplomatski akti o državnim granicama, političkoj i vojnoj saradnji, verskim i et nikim manjinama, t. 1, red. M. Stojković, Beograd, 1998.
 4. Batowski H., Państwa bałkańskie 1800-1923. Zarys historii dyplomatycznej i rozwoju terytorialnego, ,,Prace Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu”, 1938, nr 15.
 5. Batowski H., Podstawy sojuszu bałkańskiego 1912 r.: studium z historii dyplomatycznej, „Prace Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu”, 1939, nr 18.
 6. Czekalski T., Baballaret e Kombit – charakterystyka i aktywność albańskich elit politycznych w toku I wojny bałkańskiej, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, 2012, t. 19, s. 197-206.
 7. Ćorović V., Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske u XX veku, Beograd, 1992.
 8. Čalić M.-Ž. [Calic M.-J.], Istorija Jugoslavije u XX veku, Beograd, 2013.
 9. Davies N., Zaginione królestwa, Kraków, 2010.
 10. Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903-1914, kn. V, 1: 1/14. januar - 14/27. juli 1912., red. M. Vojvodić, R. Samardžić, Beograd, 1984.
 11. Dymarski M., Aspekty ekonomiczne i społeczne wojen bałkańskich, „Balcanica Posnaniesia. Acta et studia”, 2012, t. 19, s. 221-230.
 12. Dymarski M., Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wrocław, 2010.
 13. Dymarski M., Polityczne i kulturowe relacje czarnogórsko-albańskie w XX i XXI wieku [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków, 2012, s. 216-219.
 14. Dymarski M., Północna Albania w polityce władcy Czarnogóry Mikołaja I Petrovicia 1878-1913 [w:] Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Profesor Teresie Kulak, Toruń, 2011, s. 209-216.
 15. Dymarski M., Rozwój terytorialny Czarnogóry w XIX i XX w., a jej położenie międzynarodowe [w:] Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności, red. E. Znamierowska-Rakk, Warszawa, 2011, s. 31-48.
 16. Đorđević V., Crna Gora i Austrija 1814-1894., Beograd, 1924.
 17. Giza A., Jugoslawizm władców Czarnogóry w pierwszej połowie XIX w., „Przegląd Zachodniopomorski”, 1991, t. 4, s. 23-38.
 18. Hall R., The Balkan Wars, 1912--1913. Prelude to the First World War, London, 2000.
 19. Łakota-Micker M., Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem, Wrocław, 2013.
 20. Mikić Đ., Austro-Ugarska i mladoturci 1908-1912, Banjaluka, 1983.
 21. Mitrović A., Prodor na Balkan. Srbija u planovima Austro-Ugarske i Nemačke 1908-1918, Beograd, 1981.
 22. Morrison K., Montenegro. A Modern History, London-New York, 2009.
 23. Myszor O., Kolendowski L., Sparta Słowiańszczyzny: Czarnogórska armia u progu Wielkiej Wojny, „Militaria. Ilustrowany Magazyn Historyczny”, 2012, t. 6 , nr 28, s. 46-59.
 24. Nika N., Përmbledhje dokumentesh mbi kryengritjet shqiptare (1910-1912), Prishtinë, 2003.
 25. Özcan U., Temizer A., Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Karadağ’da Türk elçileri ve konsolosları – The Turkish Ambassadors and Consuls in Montenegro from The Ottoman Empire to Republic, Ankara, 2012.
 26. Paszkiewicz J., Jugosławia w polityce Włoch w latach 1914–1941, Poznań, 2004.
 27. Pavićević B., Sazdanje crnogorske nacionalne države 1796-1878, red. Ð. Borozan, ks. 4, t. 2, Podgorica, 2004.
 28. Pavlowitch S. K., Historia Bałkanów (1804-1945), Warszawa, 2009.
 29. Peruničić B., Svedočanstvo o Kosovu 1901-1913, Beograd, 1988.
 30. Protocoles du Congres de Berlin [w:] La question albanaise dans les actes internationaux de l’epoque imperialiste, red. A. Puto, t. 1, Tirana, 1985.
 31. Rabka R., Bałkany 1912-1913, Warszawa, 2010.
 32. Rakočević N., Crna Gora i Austro-Ugarska 1903-1914, Titograd, 1983.
 33. Rakočević N., Crna Gora u Balkanskom ratu. Nacionalni, politički i ekonomski uzroci [w:] Prvi Balkanski rat. Okrugli sto povodom 75. godišnjice 1912-1987. 28. i 29. oktobar 1987., red. V. Stojančević, Beograd, 1991.
 34. Rakočević N., Crnogorsko-albanski odnosi 1878-1914. godine [w:] Srbija i Albanci u XIX i početkom XX veka. Ciklus predavanja, 10-25. novembar 1987., red. V. Stojančević, Beograd, 1990.
 35. Raspopović R. M., Diplomatija Crne Gore 1711-1918, Podgorica-Beograd, 1996.
 36. Rawski T., Państwa Europy Południowo-Wschodniej i ich armie podczas wojen bałkańskich w latach 1912-1913 [w:] Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, red. W. Balcerak, Łowicz-Warszawa, 2000.
 37. Schanderl H. D., Die Albanienpolitik Österreich-Ungarns und Italiens 1877-1908, Wiesbaden, 1971.
 38. Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Historia Słowian południowych i zachodnich, Warszawa, 1977.
 39. Stępnik K., Wojny bałkańskie lat 1912-1913 w prasie polskiej. Korespondencje wojenne i komentarze polityczne. Lublin, 2011.
 40. Szczepański W., Znaczenie katolicyzmu dla odrodzenia narodowego Albańczyków i budowy przez nich własnego państwa (druga połowa XIX – początek XX w.), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2007, t. 42, s. 5-15.
 41. Szulc W., Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym 1918-1941, Poznań, 1980.
 42. Šćepanjski V. [Szczepański W.], Albanci u izveštajima Jaše Tomića iz prvog svetskog rata (1912/1913), u: Prvi balkanski rat 1912/1913. godine. Društveni i civilizacijski smisao. (Povodom stogodišnjice oslobođenja Stare Srbije i Makedonije), red. A. Rastović, Niš, 2013, s. 517-525.
 43. Šístek F., Černá Hora, Praha, 2007.
 44. Tanty M., Terytorialne aspiracje uczestników wojen bałkańskich [w:] Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriow i granic państw od średniowiecza do wspołczesności, red. E. Znamierowska-Rakk, Warszawa 2011.
 45. Tomić J., Rat u Albaniji i oko Skadra 1912. i 1913. godine, Niš, 1988.
 46. Wituch T., Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923, Warszawa, 1980.
 47. Wybranowski D., Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin, 2011.
 48. Velika Srbija: istina, zablude, zloupotrebe, red. V. Krestić, M. Nedić, Beograd, 2003.
 49. Vojvodić M., Srbija i balkansko pitanje (1875-1914), Novi Sad, 2000.
 50. Zielinski B., Ideje crnogorske himnografije, u: Njegoševi dani 3. Zbornik radova –Nikšić, 1-3. septembra 2010. godine, red T. Bečanović, R. Glušica, Ž. Andrijašević, N. Jovović, Nikšić, 2011.