The decline of the Turkish rule in the Balkans. The political, socio-cultural and military conditions of the end of the Ottoman Empire in Bosnia and Herzegovina

Main Article Content

Danuta Gibas-Krzak

Abstract

The aim of this paper is to present a paradigm according to which Bosnia and Herzegovina can be seen as a mirror in which the multifaceted problems of Turkey as the ”sick person of Europe” are reflected. Contributing to the Turkish withdrawal from the Balkans, however, the Ottoman legacy characterized by political and cultural fragmentation permanently became a part of the history of the Balkans and influenced its fate in the 21st century. The author, on the basis of the studies of the American, Polish, Turkish, Bosnian, Serbian and Croatian historians examines the factors that determined the end of Ottoman rule in the Balkans. Bosnia and Herzegovina should be considered the key to the analysis of the Eastern crisis (1875-1878), which proved to be a mere preludes prelude to the end of the Ottoman Empire. The characteristic feature of this province was its permanent insubordination against Turkey, visible in a great number of revolts and uprisings of different provenance against the Turkish government. Already at the beginning of the 17th century, increasing corruption and taxes imposed on the Muslim population led to the first protests against the government. In the 17th century the great uprisings of Bosnian Muslims took place in the following years: 1636, 1650, 1682. In Herzegovina unrest and riots were reported in the following years: 1711, 1727, 1728, 1729, 1732. The Ottoman sources confirmed the occasional participation of the Christian population in those riots. On the one hand, the Muslim feudal lords, who were opposed to the reforms of the Sultan and fought to maintain their privileges, acted against the central power. On the other hand, rebellions had the character of the people’s liberation movement. The largest peasant revolt against the Muslim feudal lords from 1875 in Herzegovina rapidly evolved into the rise of Christian peasants all over Bosnia and Herzegovina, at the same time, the uprising became the South Slavic war of liberation from Turkish rule, contributing to the collapse of the Ottoman Empire.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gibas-Krzak, D. (2016). The decline of the Turkish rule in the Balkans. The political, socio-cultural and military conditions of the end of the Ottoman Empire in Bosnia and Herzegovina. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 22(2), 15-36. https://doi.org/10.14746/bp.2015.22.14
Section
Articles

References

 1. Aronson Theo, Zwaśnieni monarchowie. Europejskie trony w przeddzień katastrofy 1914 roku, Wyd. Literackie, Kraków 2014.
 2. Batowski Henryk, Państwa bałkańskie 1800 – 1923. Zarys historii dyplomatycznej i rozwoju terytorialnego, Skł. gł.: Kasa im. Mianowskiego w Warszawie, Kraków 1938.
 3. Batowski Henryk, Podstawy sojuszu bałkańskiego 1912. Studia z historii dyplomatycznej 1806-1912, Polskie Towarzystwo dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, Kraków 1939.
 4. Bazin Marcel, Tapia de Stéphane, Turcja geografia wschodzącej potęgi, Dialog, Warszawa 2014.
 5. Donia Robert J., Sarajevo: biografija grada, Institut za Istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2006.
 6. Donia Robert J., Fine, Jr., John V. A., Bosna i Hercegovina: iznevjerena tradicija, Institut za Istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2011.
 7. Džaja M., Srećko, Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine. Predemancipacijsko razdoblje 1463.-1804., ZIRAL, Mostar 1999. Dzieje gospodarcze i społeczne imperium osmańskiego 1300-1914, red. Halil Inalcik, Donald Quataert, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 8. Ekmečić Milorad, Ustanak u Bosni, Veselin Masleša, Sarajevo 1960. Екмечић Mилорд, Радови из историје Босне и Херцеговине XIX века, БИГЗ, Београд, 1997.
 9. Felczak Wacław, Wasilewski Tadeusz, Historia Jugosławii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
 10. Filipović Muhamed, Bosna i Hercegovina, najvažnije geografske, demografske, historijske, kulturne i političke činjenice, Compact-E, Sarajevo 1997.
 11. Giza Antoni, Idea jugoslawizmu w latach 1800-1918, Wyd. Naukowe US, Szczecin 1992.
 12. Glenny Misha, The Balkans 1804-1999. Nationalism, War and the Great Power, Viking, London 2000.
 13. Hadžijahić Muhamed, Neki rezultati ispitivanja etničkih kretanja u Bosni u XVIII i prvoj polovici XIX stoljeća, „Prilozi Instituta za istoriju”, br. 11/12, 1976.
 14. Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju. Zbornik Radova, T. 2, Institut za Istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2011. Imamović Mustafa, Historija države i prava, Magistrat Sarajevo, Sarajevo 2003.
 15. Jelavich Barbara, Historia Bałkanów. Wiek XVIII i XIX, T. I., Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 16. Kamberović Husnija, Husein-kapetan Gradaščević (1802-1834): Biografija uz dvjestu godišnjicu rođenja, BZK Preporod, Gradačac 2002.
 17. Konflikty militarne i niemilitarne na Bałkanach w XX i XXI wieku w perspektywie polemologicznej, pod red. Danuty Gibas-Krzak i Andrzeja Krzaka, Wyd. Zapol, Szczecin-Warszawa 2013.
 18. Koseski Adam, Albania. Krótki zarys dziejów, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
 19. Kraljačić Tomislav, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882-1903, Veselin Masleša, Sarajevo 1987. 103
 20. Le régime politique d’Autrichee-Hongrie en Bosnie-Herzégovine et les procès de haute trahison, Imprimerie Nouvelle, Annemasse 1916.
 21. Lewis Bernard, Narodziny nowoczesnej Turcji, PWN, Warszawa 1972.
 22. Malcolm Noel, Bosnia. A short history, Pan Books, London 2002.
 23. Mitrović R. Ljubiša, Balkan. Granica i most među narodima. (Ogledi iz sociologije regionalnog razvoja), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2000.
 24. Morawski Wojciech, Szawłowska Sylwia, Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Wyd. Trio, Warszawa 2006.
 25. Пејановић Ђорђе, Становништво Босне и Херцеговинe, Cpпска Академија Наука, Београд 1955.
 26. Prelog Milan, Povijest Bosne u doba osmanlijske vlade. I. Dio (1463-1739.), Izdavač Fortuna d. o.o., Sarajevo 1924 (reprint z 2009).
 27. Skowronek Jerzy, Tanty Mieczysław, Wasilewski Tadeusz, Historia Słowian Południowych i Zachodnich, PWN, Warszawa 1988.
 28. Танасковић Dapкo, Неоосманизам – повратак Турске на Балкан: доктрина и спољнополитичка пракса, Службени гласник, Београд 2010.
 29. Tanty Mieczysław, Konflikty bałkańskie w latach 1878-1918, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968.
 30. Tanty Mieczysław, Bosfor i Dardanele w polityce mocarstw, PWN, Warszawa 1982.
 31. Tanty Mieczysław, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
 32. Weibel Ernest, Histoire et géopolitique des Balkans de 1800 à nos jours, Ellipses, Paris 2002.
 33. Wituch Tomasz, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923, PWN, Warszawa 1980.
 34. Wróbel Piotr, Krzyż i Półksiężyc. Zachodnie Bałkany wobec Turcji w latach 1444-1463, Wyd. Historia Iagellonica, Kraków 2000.
 35. Wróbel Piotr, Oblicza islamizacji na terenach Bośni w XV i połowie XVI wieku, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” nr XVIII, 2001.
 36. Zürcher J. Erik, Turcja. Od sułtanatu do współczesności, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.