"Chłop polski w Europie i Ameryce" a problem relacji pomiędzy badaniami socjologicznymi a ich aplikacjami dla potrzeb rozwiązywania problemów społecznych
PDF

Jak cytować

Cichocki, R. ., & Jankowska, K. . (2019). "Chłop polski w Europie i Ameryce" a problem relacji pomiędzy badaniami socjologicznymi a ich aplikacjami dla potrzeb rozwiązywania problemów społecznych. Człowiek I Społeczeństwo, 47, 19–35. https://doi.org/10.14746/cis.2019.47.2

Abstrakt

The article attempts a reconstruction and an in-depth characterization of the connections between basic sociological research and their applications for solving social problems. For W.I. Thomas and F. Znaniecki, social phenomena and processes that arose in American cities under the influence of mass migration processes at the turn of the 19th century constituted the starting point of their research program. By conducting sociological research, originally intended as applied sociological research, they decided that in order to create conditions for rational social control over socially unacceptable phenomena it was crucial to formulate a theoretical model, which would serve as a basis for describing, explaining and predicting the researched phenomena. Consequently, it would allow presenting the key conditions for creating rational techniques for controlling the environment on the basis of scientific research. The present article contains an analysis of the following elements: assumptions regarding the rational technique models, the relationship between the aforementioned type of technique and other techniques, the relationship between this type of technique and theoretical knowledge in social sciences, assumptions with respect to scientific knowledge in sociology that it needs to meet in order to constitute a foundation for solving social problems strategies.

Ryszard Cichocki, Klaudia Jankowska, „Chłop polski w Europie i Ameryce” a problem relacji pomiędzy badaniami socjologicznymi a ich aplikacjami dla potrzeb rozwiązywania problemów społecznych [„The Polish Peasant in Europe and America” and the problem of relations between sociological research and its applications for solving social problems] edited by M. Nowak, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVII: „Chłop polski w Europie i Ameryce” po stu latach [Polish peasant in Europe and America after one hundred years], Poznań 2019, pp. 19–35, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271.

https://doi.org/10.14746/cis.2019.47.2
PDF

Bibliografia

Chałasiński, J. (1938). Młode pokolenie chłopów. Warszawa: Państwowy Instytut Kultury Wsi.

Chałasiński, J. (1973). Florian Znaniecki: socjolog polski i amerykański. Przegląd Socjologiczny, 17 (1), 7–18.

Cichocki, R. (1995). Socjologiczne implikacje filozofii Floriana Znanieckiego. Poznań: Instytut Socjologii UAM.

Cichocki, R. (2003). Podmiotowość w społeczeństwie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cichocki, R. (w druku). Concepts of moral panic as a tool to reinterpret the studies of W. I. Thomas and F. Znaniecki over the emigration of families of Polish peasants to the USA.

Cichocki, R., Podemski, K. (1999). Miasto w świadomości swoich mieszkańców. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Comte, A. (1973). Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, Rozprawa o całokształcie pozytywizmu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dulczewski, Z. (1974). Thomas i Znaniecki – pionierzy badań nad Polonią Amerykańską. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 101–109.

Dulczewski, Z. (1978). Drugie pokolenia. Wspomnienia mieszkańców zachodnich i północnych ziem polskich. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Dulczewski, Z. (1984). Florian Znaniecki. Życie i dzieło. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Durkheim, E. (2011). Samobójstwo. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kwilecki, A. (red.). (1975). Florian Znaniecki i jego rola w socjologii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kwilecki, A., Dulczewski, Z. (red.). (1963). Pamiętniki osadników ziem odzyskanych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Leoński, J., Rzepa, T. (1993). O biografii i metodzie biograficznej. Poznań: Nakom.

Marks, K. (1951). Kapitał – krytyka ekonomii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza.

Nowak, L. (1977). Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Park, R.E., Burgess, E.W. (1925). The City: Suggestions for the Study of Human Nature in the Urban Environment. Chicago–London: University of Chicago Press.

Szczepański, J. (1969). Podstawowe koncepcje metodologiczne socjologii Floriana Znanieckiego. Przegląd Socjologiczny, 14 (1), 57–72.

Szczepański, J. (1976). Dzieło W. I. Thomasa i F. Znanieckiego w rozwoju socjologii. Wstęp do polskiego tłumaczenia pracy „Chłop polski w Europie i Ameryce”, t. 1. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Sztompka, P. (1991). Society in Action: The theory of social becoming. Chicago–Cambridge: University of Chicago Press–Polity Press.

Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1–5. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Weber, M. (1895), Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik. Freiburg im Breisgau–Leipzig: Akademische Verlagsbuchhandlung von J.C.B. Mohr.

Ziółkowski, J. (1984). Czym Jest dla Ciebie miasto Poznań? Poznań–Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Znaniecki, F. (1910). Zagadnienie wartości w filozofii. Warszawa: E. Wende

Znaniecki, F. (1911a). Statystyka wychodźstwa. Wychodźca Polski.

Znaniecki, F. (1911b). Wychodźstwo a położenie ludności wiejskiej zarobkującej w Królestwie Polskim. Wychodźca Polski.

Znaniecki, F. (1912). Humanizm i poznanie. Warszawa: E. Wende i S-ka.

Znaniecki, F. (1919). Cultural Reality. Chicago: University of Chicago Press.

Znaniecki, F. (1922). Wstęp do socjologii, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Znaniecki, F. (1931). Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem, Poznań: Polski Instytut Socjologiczny.

Znaniecki, F. (1934). The Method of Sociology. New York: Rinehart & Company.

1. W momencie złożenia pracy celem rozpoczęcia postępowania w sprawie publikacji, Licencjodawca, zwany dalej Autorem, akceptuje wszystkie zasady umieszczone na stronie internetowej czasopisma “Człowiek i Społeczeństwo”, udzielając Licencjobiorcy, zwanego dalej Wydawcą, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu. Licencja zakłada tym samym brak ograniczeń terytorialnych, czasowych oraz ilościowych na następujących polach eksploatacji (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych):
a. utrwalanie Utworu;
b. zwielokrotnienie Utworu drukiem i w wersji cyfrowej;
c. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału/zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu;
d. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
f. wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
g. rozpowszechnianie Utworu w wersji elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej, a także samodzielnie w formule Open Access w oparciu o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), a także inną wersję językową tej licencji, lub którąkolwiek późniejszą wersję tej licencji.

2. Założenia licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), udzielają Wydawcy upoważnienia do kopiowania, zmieniania, rozprowadzania, przedstawiania i wykonywania Utworu jedynie pod warunkiem uznania autorstwa.

3. Wraz z dostarczeniem Utworu, Autor zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania oraz odesłania skanu Załącznika nr 3 (Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC) do Zarządzenia Nr 445/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasopism naukowych UAM oraz powołania uniwersyteckiej platformy czasopism elektronicznych PRESSto.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.