Pamiętnik imigranta jako przedmiot analizy w „Chłopie polskim w Europie i Ameryce”. Refleksja w stulecie wydania
PDF

Jak cytować

Kaźmierska, K. . (2019). Pamiętnik imigranta jako przedmiot analizy w „Chłopie polskim w Europie i Ameryce”. Refleksja w stulecie wydania. Człowiek I Społeczeństwo, 47, 39–56. https://doi.org/10.14746/cis.2019.47.3

Abstrakt

The subject of the article is a reflection on the significance of the study Polish Peasant in Europe and America by W.I. Thomas and F. Znaniecki as a canonical text in the field of qualitative and, especially, biographical research. Referring to the criticism carried out by Herbert Blumer in 1939, it is an attempt to present to what extent the critical arguments remain valid nowadays and to what extent they can be verified by taking into account the contemporary state of the biographical method. The aim of the text is also to show the tension between the pioneering contribution of the authors to social research and the declarations contained in the Methodological Note and their implementation concerning the empirical material, namely the Memoirs of an Immigrant (Władek Wiśniewski) published in Volume III.

Kaja Kaźmierska, Pamiętnik imigranta jako przedmiot analizy w „Chłopie polskim w Europie i Ameryce”. Refleksja w stulecie wydania [An immigrant’s diary as a subject of analysis in Polish Peasant in Europe and America. Reflection on the Centennial of the Edition] edited by M. Nowak, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVII: „Chłop polski w Europie i Ameryce” po stu latach [Polish peasant in Europe and America after one hundred years], Poznań 2019, pp. 39–56, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271.

https://doi.org/10.14746/cis.2019.47.3
PDF

Bibliografia

Becker, H.S. (2012). Wprowadzenie. W: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (ss. 49–61). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Blumer, H. (1939). An Appraisal of Thomas and Znaniecki’s the Polish Peasant in Europe and America. New York: Social Science Research Council.

Burgess, E.W. (2012). Dyskusja. W: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (ss. 63–75). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Chałasiński, J. (1976). Polonia amerykańska. W: W.I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1 (ss. 7–29). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Czyżewski, M. (1992). Uwagi o badaniach biograficznych. W: L. Wojtczak (red.), Bunty i służebności uczonego: profesor Józef Chałasiński (ss. 93–100). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dulczewski, Z. (1975). Florian Znaniecki jako twórca metody autobiograficznej w socjologii. W: A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii (ss. 75–88). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Hałas, E. (1983). Floriana Znanieckiego koncepcja definicji sytuacji a interpretacyjny paradygmat socjologii, Studia Socjologiczne, 1, 33–43.

Helling, I. (1990). Metoda badań biograficznych. W: J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii (ss. 13–37). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kaźmierska, K. (2018). Doing Biographical Research: Ethical Concerns in Changing Social Contexts. Polish Sociological Review, 3, 393–411.

Merrill, B., West, L. (2009). Using Biographical Methods in Social Research. London: Sage.

Nachalnik, U. (1989). Życiorys własny przestępcy, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Schütz, A. (1985). Światły obywatel. Esej o społecznym zróżnicowaniu wiedzy. Literatura na Świecie 2, 269–284.

Schütze, F. (2012). Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. W: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (ss. 415–458). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Shaw, C.R. (1930). The Jack-Roller: A Delinquent boy’s own story, Chicago: University of Chicago Press.

Shaw, C.R., Moore, M.E. (1931). The Natural History of Delinquent Career, Chicago: University of Chicago Press.

Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczepański, J. (1976). Dzieło W. I. Thomasa i F. Znanieckiego w rozwoju socjologii. W: W.I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1 (ss. 30–38). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Thomas, W.I. (1923). The Unadjusted Girl with Cases and Standpoint for Behavior Analysis, Criminal Science Monographs, No. 4.

Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1–5. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1918–1920). The Polish Peasant in Europe and America, vol. 1–4, Boston: Richard G. Badger.

1. W momencie złożenia pracy celem rozpoczęcia postępowania w sprawie publikacji, Licencjodawca, zwany dalej Autorem, akceptuje wszystkie zasady umieszczone na stronie internetowej czasopisma “Człowiek i Społeczeństwo”, udzielając Licencjobiorcy, zwanego dalej Wydawcą, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu. Licencja zakłada tym samym brak ograniczeń terytorialnych, czasowych oraz ilościowych na następujących polach eksploatacji (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych):
a. utrwalanie Utworu;
b. zwielokrotnienie Utworu drukiem i w wersji cyfrowej;
c. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału/zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu;
d. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
f. wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
g. rozpowszechnianie Utworu w wersji elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej, a także samodzielnie w formule Open Access w oparciu o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), a także inną wersję językową tej licencji, lub którąkolwiek późniejszą wersję tej licencji.

2. Założenia licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), udzielają Wydawcy upoważnienia do kopiowania, zmieniania, rozprowadzania, przedstawiania i wykonywania Utworu jedynie pod warunkiem uznania autorstwa.

3. Wraz z dostarczeniem Utworu, Autor zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania oraz odesłania skanu Załącznika nr 3 (Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC) do Zarządzenia Nr 445/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasopism naukowych UAM oraz powołania uniwersyteckiej platformy czasopism elektronicznych PRESSto.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.