Chłop polski w Europie i Ameryce jako studium inkorporacji grup społecznych i budowania wspólnoty narodowej
PDF

Jak cytować

Goldberg, C. A. . (2019). Chłop polski w Europie i Ameryce jako studium inkorporacji grup społecznych i budowania wspólnoty narodowej . Człowiek I Społeczeństwo, 47, 143–159. https://doi.org/10.14746/cis.2019.47.7

Abstrakt

The Polish Peasant in Europe and America, a sprawling masterpiece co-authored by W.I. Thomas and F. Znaniecki and published in five volumes between 1918 and 1921, is a widely acknowledged classic of interwar sociology. One of its signal contributions, and a key reason for its classic status, is what James Carey, in his book on the Chicago school of sociology, calls the social disorganization paradigm. In the United States, the Chicago school of sociology subsequently applied this paradigm to interpret a variety of urban social problems in the 1920s and early 1930s, and it remains influential in studies of crime and violence in American sociology today.

Chad Alan Goldberg, Chłop polski w Europie i Ameryce jako studium inkorporacji grup społecznych i budowania wspólnoty narodowej [The Polish Peasant in Europe and America as a Study of Civil  Incorporation and Nation-Building] edited by M. Nowak, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVII: „Chłop polski w Europie i Ameryce” po stu latach [Polish peasant in Europe and America after one hundred years], Poznań 2019, pp. 143–159, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271

https://doi.org/10.14746/cis.2019.47.7
PDF

Bibliografia

Adams, J., Clemens, E.S., Orloff, A.S. (2005). Social Theory, Modernity, and the Three Waves of Historical Sociology. W: J. Adams, E.S. Clemens, A.S. Orloff (red.), Introduction: Social Theory, Modernity, and the Three Waves of Historical Sociology (ss. 1–72). Durham: Duke University Press.

Alexander, J. (2006). The Civil Sphere. New York: Oxford University Press.

Anderson, B. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso.

Bellair, P. (2017). Social Disorganization Theory. W: Oxford Research Encyclopedia of Criminology, http://criminology.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-253, dostęp: 18.11.2018.

Bendix, R. (1996). Nation-Building and Citizenship: Studies of Our Changing Social Order. New Brunswick, NJ: Transaction.

Bourdieu, P. (2008). Political Interventions: Social Science and Political Action. New York: Verso.

Bourdieu, P., Chamboredon, J.C., Passeron, J.C. (1991). The Craft of Sociology: Epistemological Preliminaries. New York: Walter de Gruyter.

Bressler, M. (1952a). Jewish Behavior Patterns as Exemplified by W.I. Thomas’ Unfinished Study of the Bintl Brief, niepublikowana rozprawa doktorska, Philadelphia: University of Pennsylvania.

Bressler, M. (1952b). Selected Family Patterns in W. I. Thomas’ Unfinished Study of the Bintl Brief, American Sociological Review, 17 (5), 563–571.

Calhoun, C. (1996). The Rise and Domestication of Historical Sociology. W: T.J. McDonald (red.), The Historic Turn in the Human Sciences (ss. 305–337). Ann Arbor: University of Michigan Press.

Carey, J.T. (1975). Sociology and Public Affairs: The Chicago School. London: Sage.

Cooley, Ch.H. (1925). Social Organization: A Study of the Larger Mind. New York: Charles Scribner’s Sons.

Dewey, J. (1954). The Public and Its Problems. Athens: Ohio University Press.

Durkheim, È. (1982). The Rules of Sociological Method. New York: Free Press.

Elias, N. (1978). The Civilizing Process: The Development of Manners. New York: Urizen Books.

Faris, R.E.L. (1967). Chicago Sociology, 1920–1932. Chicago: University of Chicago Press.

Fink, C. (2004). Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 1878–1938. New York: Cambridge University Press.

Gartner, L.P. (2001). History of the Jews in Modern Times. New York: Oxford University Press.

Goldberg, Ch.A. (2017). Modernity and the Jews in Western Social Thought. Chicago: University of Chicago Press.

Goren, A.A. (1970). New York Jews and the Quest for Community: The Kehilah Experiment, 1908–1922. New York: Columbia University Press.

Janowitz, M. (1966). Introduction. W: M. Janowitz (red.), On Social Organization and Social Personality. Chicago: University of Chicago Press.

Janowitz, M. (1975). Sociological Theory and Social Control. American Journal of Sociology, 81 (1), 82–108.

Matthews, F.H. (1977). Quest for an American Sociology: Robert E. Park and the Chicago School. Montreal: McGill-Queen’s University Press.

Mendelsohn, E. (1983). The Jews of East Central Europe Between the World Wars. Bloomington: Indiana University Press.

Park, R.E. (1922). The Immigrant Press and Its Control. New York: Harper & Brothers.

Park, R.E., Miller, H.A. (1921). Old World Traits Transplanted. New York: Harper & Brothers.

Simmel, G., Levine, D.N. (1971). On Individuality and Social Forms. Chicago: University of Chicago Press.

Thomas, W.I. (1966). Analytical Types: Philistine, Bohemian, and Creative Man. W: M. Janowitz (red.), On Social Organization and Social Personality. Chicago: University of Chicago Press.

Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1974). Polish Peasant in Europe and America, t. 2. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Vital, D. (1999). A People Apart: The Jews in Europe, 1789–1939. New York: Oxford University Press.

Weber, E. (1976). Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914. Stanford: Stanford University Press.

1. W momencie złożenia pracy celem rozpoczęcia postępowania w sprawie publikacji, Licencjodawca, zwany dalej Autorem, akceptuje wszystkie zasady umieszczone na stronie internetowej czasopisma “Człowiek i Społeczeństwo”, udzielając Licencjobiorcy, zwanego dalej Wydawcą, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu. Licencja zakłada tym samym brak ograniczeń terytorialnych, czasowych oraz ilościowych na następujących polach eksploatacji (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych):
a. utrwalanie Utworu;
b. zwielokrotnienie Utworu drukiem i w wersji cyfrowej;
c. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału/zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu;
d. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
f. wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
g. rozpowszechnianie Utworu w wersji elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej, a także samodzielnie w formule Open Access w oparciu o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), a także inną wersję językową tej licencji, lub którąkolwiek późniejszą wersję tej licencji.

2. Założenia licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), udzielają Wydawcy upoważnienia do kopiowania, zmieniania, rozprowadzania, przedstawiania i wykonywania Utworu jedynie pod warunkiem uznania autorstwa.

3. Wraz z dostarczeniem Utworu, Autor zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania oraz odesłania skanu Załącznika nr 3 (Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC) do Zarządzenia Nr 445/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasopism naukowych UAM oraz powołania uniwersyteckiej platformy czasopism elektronicznych PRESSto.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.