Nowe sytuacje poetyki

Main Article Content

Tomasz Mizerkiewicz

Abstrakt

Artykuł omawia nowe koncepcje teoretycznoliterackie, które wskazują na stopniową restytucję znaczenia poetyki w refleksji literaturoznawczej. Zdaniem autora, poetyka powraca jako rodzaj niezbędnej wiedzy sytuacyjnej, która pozwala wzbogacić proces lektury, a zarazem pojawia się w trakcie czytania, aby uniknąć niewczesności wiedzy charakteryzującej w znaczącym stopniu dawniejszą poetologię.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mizerkiewicz, T. (2015). Nowe sytuacje poetyki. Forum Poetyki, (1), 18-25. https://doi.org/10.14746/fp.2015.1.26673
Dział
Teorie
Biogram autora

Tomasz Mizerkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, pracownik Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Wydał niedawno książki Po tamtej stronie tekstu. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (Poznań 2013), Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce (Kraków 2013), w których interpretował literaturę m.in. w kontekście prac Hansa Ulricha Gumbrechta. Redaktor naczelny „Forum Poetyki”.|An historian and theorist of literature and a literary critic, employed at the Faculty of Polish and Classical Philology of Adam Mickiewicz University in Poznań. He recently published the books Po tamtej stronie tekstu. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (Beyond the Text. Polish Literature and the Modern Culture of Presence, Poznań 2013) and Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce (Present Literature. Essays on Recent Prose and Criticism, Kraków 2013), in which he presents interpretations of literature that work with, among other contexts, the works of German-American critic Hans Ulrich Gumbrecht. Mizerkiewicz is Editor-in-Chief of the magazine “Forum Poetyki” (Forum of Poetics).|

Referencje

  1. Balcerzan, Edward. Przez znaki; granice autonomii sztuki poetyckiej na materiale polskiej poezji współczesnej. Poznań: Wydawn. Poznańskie, 1972.
  2. Dorota Korwin-Piotrowska. „Życie pośmiertne poetyki”. Tematy i Konteksty 3, nr 8 (2013): 20–34.
  3. Felski, Rita. Uses of Literature. Oxford: Malden–Oksford, 2020.
  4. Gallagher, Mary. World Writing: Poetics, Ethics, Globalization. Toronto: University of Toronto Press, 2016.
  5. Gumbrecht, Hans Ulrich. The Powers of Philology: Dynamics of Textual Scholarship. Urbana (Ill.): University of Illinois Press, 2003.
  6. Kostkiewiczowa, Teresa. „Poetyka dawniej i dziś”. Tematy i Konteksty. 2013, nr 3 (2013): 35–44.
  7. Koziołek, Ryszard. „Teoria literatury jako akt wiary”. Fa-Art : kwartalnik Ruchu „Wolność i Pokój”. 2010, nr 3/4 (2010): 76–89.
  8. Moretti, Franco. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London; New York: Verso, 2007.
  9. Moretti, Franco. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London; New York: Verso, 2007.
  10. Turner, James. Philology the Forgotten Origins of the Modern Humanities. Princeton, NJ [u.a.: Princeton Univ. Press, 2015