Arspoetyka

Main Article Content

Joanna Grądziel-Wójcik
Agnieszka Kwiatkowska
Ewa Kraskowska

Abstrakt

Hasło „arspoetyka” zawiera definicję i charakterystykę tego nowego terminu, nawiązującego do łac. ars poetica. Proponuje się objąć nim trzy obszary zjawisk literackich i metaliterackich: 1) klasyczne poetyki normatywno-opisowe; 2) wiersze autorefleksyjne poświęcone sztuce poetyckiej; 3) poradniki twórczego pisania i eseistykę poświęconą tajnikom warsztatu pisarskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grądziel-Wójcik, J., Kwiatkowska, A., & Kraskowska, E. (2015). Arspoetyka. Forum Poetyki, (1), 76-85. https://doi.org/10.14746/fp.2015.1.26679
Dział
Słownik poetologiczny
Biogramy autorów

Joanna Grądziel-Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Grądziel-Wójcik – literaturoznawczyni, pracuje w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Zajmuje się historią literatury i sztuką interpretacji, przede wszystkim polską poezją XX i XXI w., ostatnio zwłaszcza tą pisaną przez kobiety. Autorka m.in. książek: „Drugie oko” Tadeusza Peipera. Projekt poezji nowoczesnej (Poznań 2010), Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej poezji XX wieku (Kraków 2016), Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku (Poznań 2016); współautorka monografii Stulecie poetek polskich. Przekroje – tematy – interpretacje (Kraków 2020), stanowiącej rezultat realizowanego przez nią grantu.|Joanna Grądziel-Wójcik – literary scholar at the Department of 20th Century Literature, Theory of Literature and Translation at the Institute of Polish Philology, Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research interests include the history of literature and the art of interpretation, primarily Polish poetry of the 20th and 21st centuries, especially poetry by women. She is the author of ”Drugie oko” Tadeusza Peipera. Projekt poezji nowoczesnej (Poznań 2010), Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej poezji XX wieku (Kraków 2016), Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku (Poznań 2016) and the co-author of Stulecie poetek polskich. Przekroje – tematy – interpretacje (Kraków 2020), where she presents the results of her grant research.

Agnieszka Kwiatkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Kwiatkowska – profesorka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu UAM, bada funkcjonowanie tradycji w literaturze współczesnej. Autorka monografii Oświecenie w epokach następnych (2009), „Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji (2011), Historia literatury dawnej dla początkujących i zainteresowanych (2015). | Agnieszka Kwiatkowska is a professor in the Department of 20th Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation at Adam Mickiewicz University; she studies the ways tradition functions in contemporary literature. Kwiatkowska is the author of the books Oświecenie w epokach następnych (The Enlightenment in Successive Periods, 2009), “Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji (“Tradition, a Personal Thing.” Julian Przyboś and the Legacy of Poetry, 2011), Historia literatury dawnej dla początkujących i zainteresowanych (A History of Ancient Literature for Beginners and Curious People, 2015).

Ewa Kraskowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewa Kraskowska – ur. 1954, profesorka literaturoznawstwa. kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych to pisarstwo kobiet oraz studia nad przekładem. W roku 2018 wydała monografię Tyłem, ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).|Ewa Kraskowska (1954) – professor of literary studies. Head of the Department of Twentieth-Century Literature, Theory of Literature and Translation Studies at the Institute of the Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her major research interests include female writing and translation studies. In 2018 she published a monograph, Tyłem ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).

Referencje

 1. Bolecki, Włodzimierz. „Modernizm w literaturze polskiej XX w.: (rekonesans)”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., nr 4 (2002): 11–34.
 2. Camenne. „8 zasad dobrego pisania Neila Gaimana”. Portal Literacki Artefakty, 20 sierpień 2014. https://www.artefakty.pl/8-zasad-dobrego-pisania-autorstwa-neila-gaimana.
 3. Głowiński, Michał, i Janusz Sławiński, red. Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, 1988.
 4. http://www.ha.art.pl/”. Udostępniono 14 maj 2020. http://www.ha.art.pl/.
 5. http://www.liberatura.pl/”. Udostępniono 14 maj 2020. http://www.liberatura.pl/.
 6. Klimowicz, Mieczysław. Oświecenie. Warszawa: PWN, 1988.
 7. Kostkiewiczowa, Teresa. „Franciszek Ksawery Dmochochowski”. W Pisarze polskiego oświecenia, zredagowane przez Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński, T. 2. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN, 1994.
 8. Kostkiewiczowa, Teresa. „Wstęp”. W Oświeceni o literaturze: wypowiedzi pisarzy polskich : 1740-1800, zredagowane przez Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński, T. 1. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN, 1993.
 9. Libera, Zdzisław. Rozważania o wieku tolerancji, rozumu i gustu: szkice o XVIII stuleciu. Warszawa: Państwowy Inst. Wydawn., 1994.
 10. Nycz, Ryszard. „Literatura nowoczesna: cztery dyskursy: (tezy)”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., nr 4 (2002): 35–46.
 11. Parandowski, Jan. Alchemia słowa. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998.
 12. Ziomek, Jerzy. „Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej”. W Prace ostatnie: literatura i nauka o literaturze. Warszawa: PWN, 1994