Poetyka jako praktykowanie uważnego czytania

Main Article Content

Elżbieta Winiecka

Abstrakt

Tekst jest recenzją książki Doroty Korwin-Piotrowskiej Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów. (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Winiecka, E. (2015). Poetyka jako praktykowanie uważnego czytania. Forum Poetyki, (1), 128-134. https://doi.org/10.14746/fp.2015.1.26685
Dział
Krytyki
Biogram autora

Elżbieta Winiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Elżbieta Winiecka – dr hab., prof. UAM w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Autorka książek: Białoszewski sylleptyczny (Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Poznań 2012). Redaktorka „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literackiej”.|Elżbieta Winiecka – DSc, professor of Adam Mickiewicz University in the Department of Literature and Modern Culture at the Institute of Polish Philology. Author of the following books: Białoszewski sylleptyczny (Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Poznań 2012). Editor in chief of „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”.

Referencje

  1. Chrzaąstowska, Bożena, i Seweryna Wysołuch. Poetyka stosowana. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
  2. Głowiński, Michał, Aleksandra Okopień-Sławińska, i Janusz Sławiński. Zarys teorii literatury. Warszawa: Państw. Zakł. wyd. szkoln., 1972.
  3. Korwin-Piotrowska, Dorota. Powiedzieć świat: kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach. Kraków: Universitatis, 2006.
  4. Kulawik, Adam. Poetyka: wste̜p do teorii dzieła literackiego. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1990.
  5. Markiewicz, Henryk. Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków: Wydawnictwo literackie, 1965.
  6. Markiewicz, Henryk. Wymiary dzieła literackiego. Kraków: Wydawnictwo literackie, 1984.
  7. Miodońska-Brookes, Ewa, Adam Kulawik, i Marian Tatara. Zarys poetyki. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1980