(Trans)narodowe podróże. Na przykładzie wybranych utworów prozatorskich Andrzeja Stasiuka

Main Article Content

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie podróżniczych wątków w twórczości Andrzeja Stasiuka na tle teorii Jahana Ramazaniego, amerykańskiego literaturoznawcy z University of Virginia, autora książki A Transnational Poetics (2009). Teoria Ramazaniego daje się streścić w następujący sposób: sensem literatury jest podróżowanie, a utwory – przede wszystkim poetyckie – posiadają cechy podobne do podróży, są dynamiczne, zmienne, przekraczają granice. W takiej perspektywie samego Andrzeja Stasiuka – autora prozy podróżniczej – można przedstawić jako pisarza (trans)narodowego, specyficznego, ale równocześnie uniwersalnego. Gdyby trzeba było ułożyć (trans)narodowy kanon literacki, to Stasiuk mógłby reprezentować obszar kultury polskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Iwasiów, S. (2015). (Trans)narodowe podróże. Na przykładzie wybranych utworów prozatorskich Andrzeja Stasiuka. Forum Poetyki, (2), 32-41. https://doi.org/10.14746/fp.2015.2.26690
Dział
Teorie
Biogram autora

Sławomir Iwasiów

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, krytyk literacki. Autor książki Reprezentacje Europy w prozie polskiej XXI wieku (Szczecin – Zielona Góra 2013), a także artykułów z zakresu najnowszej literatury i wybranych zagadnień medioznawczych. Wspólnie z Jerzym Madejskim zredagował Interpretatywny słownik terminów kulturowych (Szczecin 2014). Współpracuje z działem literatury dwutygodnika „artPAPIER”. Od 2008 roku jest redaktorem prowadzącym Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Mediów i Komunikowania (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego). Zastępca kierownika Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców przy Wydziale Filologicznym US.|PhD in the humanities, literary scholar, literary critic. Author of the book Reprezentacje Europy w prozie polskiej XXI wieku (Representations of Europe in 21st Century Polish Prose, Szczecin – Zielona Góra 2013), and of articles dealing with the latest trends in literature and selected media studies issues. Co-editor with Jerzy Madejski of the Interpretatywny słownik terminów kulturowych (Interpretative Dictionary of Cultural Terms, Szczecin 2014). Frequent collaborator with the literature department of the biweekly artPAPIER. Since 2008 he has been a copyreader for the West Pomeranian educational bimonthly Refleksje (Reflections). He is employed as a lecturer at the Department of Media and Communication at the Institute of Polish and Cultural Studies at the University of Szczecin. He is deputy head of the School of Polish Language and Culture for Foreigners at the Philological Faculty of the University of Szczecin.

Referencje

 1. Bauman, Zygmunt. Postmodern Ethics. Maiden: Blackwell, 1993.
 2. Bauman, Zygmunt. „Vagabond and tourist: postmodern types”. W Postmodern Ethics, 328. Maiden: Blackwell, 1993.
 3. Bhabha, Homi K. The Location of Culture. New York: Routledge, 1994.
 4. Bukowiec, Paweł, i Dorota Siwor, red. Etniczność, tożsamość, literatura. Zbiór studiów (Ethnicity, Identity, Literature. Collected Studies). Kraków: Universitas, 2010.
 5. Duda, Maciej. Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska (The Polish Balkans. Post-Yugoslavian Prose in Feminist, Gender and Post-Colonial Contexts. Polish Reception). Kraków: Universitas, 2013.
 6. Gandhi, Leela. Postcolonial Theory. A Critical Introduction. New York: Columbia University Press, 1998.
 7. Głowiński, Michał, Janusz Sławiński, Teresa Kostkiewiczowa, i Aleksandra Okopień-Sławińska. „Podróż (The Journey)”. W Słownik terminów literackich (A Dictionary of Literary Terms), zredagowane przez Janusz Sławiński, 363–64. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1988.
 8. Głowiński, Michał, Janusz Sławiński, Teresa Kostkiewiczowa, i Aleksandra Okopień-Sławińska. Słownik terminów literackich (A Dictionary of Literary Terms). Zredagowane przez Janusz Sławiński. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1988.
 9. Gosk, Hanna. „Miejsce Kresów/pogranicza w ‘rodzinnej’/‘mojej’ Europie (The Place of the Karsts / the Border in “My”/ “Familial” Europe)”. W Opowieści skolonizowanego/kolonizatora. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku (Stories of the Colonized / Colonizer, From Post-Dependence Studies of 20th and 21st Century Polish Literature), 83–92. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010.
 10. Gosk, Hanna. , red. Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku (Migration Narratives in Polish Literature of the 20th and 21st Centuries). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.
 11. Gosk, Hanna. Opowieści skolonizowanego/kolonizatora. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku (Stories of the Colonized / Colonizer, From Post-Dependence Studies of 20th and 21st Century Polish Literature). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010.
 12. Gosk, Hanna. „Wprowadzenie (Introduction)”. W Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku (Migration Narratives in Polish Literature of the 20th and 21st Centuries), zredagowane przez Hanna Gosk, 7. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.
 13. Kledzik, Emilia. „Pochwała imagologii. Rozważania o obrazie Romów w literaturze polskiej XX wieku (In Praise of the Study of Images. Reflections on the Image of the Roma in 20th Century Polish Literature)”. W Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, zredagowane przez Hanna Gosk i Dorota Kołodziejczyk, 487. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2014.
 14. Kozicka, Dorota. „Dwudziestowieczne ‘podróże intelektualne’. (Między esejem a autobiografią) (Twentieth Century “Intellectual Journeys.” [Between Essay and Autobiography])”. Teksty Drugie (Second Texts) 2003, nr 2–3 (2003): 41–59.
 15. Madejski, Jerzy. „Autobiografia i więzieni (Autobiography and Prison)”. W Deformacje biografii (Deformations of Biography). Szczecin: Wydawnictwo Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004.
 16. Madejski, Jerzy. Deformacje biografii (Deformations of Biography). Szczecin: Wydawnictwo Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004.
 17. Nurek, Grzegorz. „Na Wschodzie bez zmian. Z Andrzejem Stasiukiem rozmawia Grzegorz Nurek (All Quiet on the Eastern Front. Grzegorz Nurek Talks with Andrzej Stasiuk)”. Nowa Europa Wschodnia (New Eastern Europe) 2015, nr 1 (2015): 13.
 18. Piskorski, Jan M. Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie (Exiles. Displacements and Refugees in Twentieth Century Europe). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010.
 19. Ramazani, Jahan. A Transnational Poetics. Chicago-Londyn: University of Chicago Press, 2009.
 20. Rybicka, Elżbieta. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich (Geopoetics. Space and Place in Contemporary Theories and Literary Practices). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2014.
 21. Said, Edward W. Orientalism. New York: Random House, 2014.
 22. Said, Edward W. Reflections on Exile and Other Literary and Cultural Essays. Londyn: Granta Books, 2013.
 23. Siwor, Dorota. „Między obcym a innym – kilka portretów z tożsamością w tle (Nowak, Kornhauser, Stasiuk) (Between the Foreigner and the Other— a Few Portraits Against the Background of Identity (Nowak, Kornahuser, Stasiuk)”. W Etniczność, tożsamość, literatura. Zbiór studiów (Ethnicity, Identity, Literature. Collected Studies), zredagowane przez Paweł Bukowiec i Dorota Siwor, 151. Kraków: Universitas, 2010.
 24. Stasiuk, Andrzej. Dojczland (Doytchland). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2007.
 25. Stasiuk, Andrzej. Fado. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2006.
 26. Stasiuk, Andrzej. On the Road to Babadag: Travels in the Other Europe. Przetłumaczone przez Michael Kandel. Boston, Massachusetts: Houghton Mifflin, 2011.
 27. Stasiuk, Andrzej. Wschód (East). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014.
 28. Stasiuk, Andrzej, i Dariusz Pawelec. Dziennik pisany później (A Diary Written Later). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2010.
 29. Szahaj, Andrzej. E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (E pluribus unum? Dilemmas of Multiculturalism and Political Correctness). Kraków: Universitas, 2010.
 30. Szczerek, Ziemowit. „Niechciana Polska (The Unwanted Poland)”. Nowa Europa Wschodnia (New Eastern Europe) 2014, nr 6 (2014): 164.
 31. Urry, John. Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century. New York: Taylor & Francis, 2012.
 32. Urry, John. „Travellings”. W Socjologia mobilności, przetłumaczone przez Janusz Stawiński, 75–112. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 33. Wodecka, Dorota. Życie to jednak strata jest. Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką (Life Is A Losing Game. Andrzej Stasiuk In Conversation with Dorota Wodecka). Warszawa: Wydawnictwo Czarne, 2015.
 34. Zimand, Roman. „Gatunek: podróż (Genre: Travel)”. Znak (Sign), nr 10–12 (1989): 45