Teoria poetyki Konstantego Troczyńskiego

Main Article Content

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem Teorii poetyki Konstantego Troczyńskiego – niewydanej za życia poznańskiego badacza debiutu książkowego, będącego podstawą jego doktoratu. Autorka, przedstawiając kompletną propozycję Troczyńskiego jako nauki, pokazuje ją jako oryginalną odpowiedź na wyzwania przełomu antypozytywistycznego, polemiczną zarówno wobec tainizmu, jak i reakcji na pozytywizm formułowanych w ramach „humanistyki rozumiejącej” (szkoła badeńska i Dilthey).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Panek, S. (2016). Teoria poetyki Konstantego Troczyńskiego. Forum Poetyki, (3), 84-95. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26709
Dział
Archiwum poetologiczne
Biogram autora

Sylwia Panek

Dr, adiunkt w Zakładzie Antropologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki Krytyk w przestrzeniach literatury i filozofii. O wypowiedziach polemicznych Karola Irzykowskiego (Poznań 2006), inicjatorka i redaktorka naukowa serii „Polemika Krytycznoliteracka w Polsce” (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).|PhD – assistant professor in the Department of Anthropology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Author of the book Krytyk w przestrzeniach literatury i filozofii. O wypowiedziach polemicznych Karola Irzykowskiego (The Critic in the Spaces of Literature and Philosophy. On the Polemical Statements of Karol Irzykowski, Poznań 2006), founder and editor of the scholarly series Polemika Krytycznoliteracka w Polsce (Literary Criticism Polemics in Poland, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).

Referencje

 1. Da̜browski, Stanisław. Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna. Zbiór rozpraw. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
 2. Dąbrowski, Stanisław. „Od doktoratowego szkicu ku rozwiniętej doktrynie literaturoznawczej: logika i dynamika drogi naukowej Konstantego Troczyńskiego”. Pamiętnik Literacki 1 (1991).
 3. Gorczyński, Maciej. Prace u podstaw. Polska teoria literatury 1913-1918. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2009.
 4. Grabowski, Tadeusz. „Polonistyka Poznańska”. W 1919-1929. Księga pamiątkowa wydana na dziesięciolecie istnienia Koła Polonistów Uniwersytetu Poznańskiego. Poznań: Nakladem Wlasnym Kola Polonistow U.P., 1930.
 5. Jelec-Legeżyńska, Anna. „Między formalizmem a strukturalizmem”. Nurt, nr 4 (1976).
 6. Kołakowski, Leszek. Filozofia pozytywistyczna. Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
 7. Krasuski, Krzysztof. Normy i formy. Konstanty Troczyński teoretyk i krytyk literatury. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.
 8. Latawiec, Czesław. „Spotkania z Konstantym Troczyńskim”. Nurt, nr 4 (1976).
 9. Markiewicz, Henryk. Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków: Universitas, 1996.
 10. Markiewicz, Henryk. „Teoria literatury i badań literackich w latach 1918-1939”. "Pamiętnik Literacki 2 (1979).
 11. Ortwin, Ostap. „Zagadnienie tragizmu w twórczości Wyspiańskiego”. Przegląd Warszawski, nr 25 (1928): 26.
 12. „Przedmiot i podział nauki o literaturze”. W 1919-1929. Księga pamiątkowa wydana na dziesięciolecie istnienia Koła Polonistów Uniwersytetu Poznańskiego. Poznań: Nakladem Wlasnym Kola Polonistow U.P., 1930.
 13. Troczyński, Konstanty. Artysta i dzieło. Studium o „Próchnie” Wacława Berenta. Poznań: Nakł. Księgarni W. Górski i G. Tetzlaw, 1938.
 14. Troczyński, Konstanty. „Człowiek - postawa - los”. W Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna. Zbiór rozpraw. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
 15. Troczyński, Konstanty. Od formizmu do moralizmu. Szkice literackie. Poznań: Jan Jachowski Księgarnia Uniwersytecka, 1935.
 16. Troczyński, Konstanty. Pisma wybrane. Zredagowane przez Stanisław Dąbrowski. T. 1 (Studia i szkice z nauki o literaturze). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997.
 17. Troczyński, Konstanty. „Poeta czwartego wymiaru. Rzecz o Karolu Irzykowskim”. Dziennik Poznański, nr 9 (1935): 3.
 18. Troczyński, Konstanty, i Seweryna Wysłouch. „Konstanty Troczyński - nonkonformista i nowator”. W Teoria poetyki i inne prace, zredagowane przez Alicja Pichan-Kijasowa. Klasycy Nauki Poznańskiej. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011.
 19. Wróbel, Łukasz. „Konstantego Troczyńskiego ujęcie literatury faktu”. W Hylé i noesis. Toruń, 2013