Teoria poetyki Konstantego Troczyńskiego
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

poetyka
Konstanty Troczyński
przełom antypozytywistyczny
formalizm

Jak cytować

Panek, S. (2016). Teoria poetyki Konstantego Troczyńskiego. Forum Poetyki, (3), 84–95. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26709

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem Teorii poetyki Konstantego Troczyńskiego – niewydanej za życia poznańskiego badacza debiutu książkowego, będącego podstawą jego doktoratu. Autorka, przedstawiając kompletną propozycję Troczyńskiego jako nauki, pokazuje ją jako oryginalną odpowiedź na wyzwania przełomu antypozytywistycznego, polemiczną zarówno wobec tainizmu, jak i reakcji na pozytywizm formułowanych w ramach „humanistyki rozumiejącej” (szkoła badeńska i Dilthey).

https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26709
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Da̜browski, Stanisław. Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna. Zbiór rozpraw. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.

Dąbrowski, Stanisław. „Od doktoratowego szkicu ku rozwiniętej doktrynie literaturoznawczej: logika i dynamika drogi naukowej Konstantego Troczyńskiego”. Pamiętnik Literacki 1 (1991).

Gorczyński, Maciej. Prace u podstaw. Polska teoria literatury 1913-1918. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2009.

Grabowski, Tadeusz. „Polonistyka Poznańska”. W 1919-1929. Księga pamiątkowa wydana na dziesięciolecie istnienia Koła Polonistów Uniwersytetu Poznańskiego. Poznań: Nakladem Wlasnym Kola Polonistow U.P., 1930.

Jelec-Legeżyńska, Anna. „Między formalizmem a strukturalizmem”. Nurt, nr 4 (1976).

Kołakowski, Leszek. Filozofia pozytywistyczna. Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

Krasuski, Krzysztof. Normy i formy. Konstanty Troczyński teoretyk i krytyk literatury. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.

Latawiec, Czesław. „Spotkania z Konstantym Troczyńskim”. Nurt, nr 4 (1976).

Markiewicz, Henryk. Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków: Universitas, 1996.

Markiewicz, Henryk. „Teoria literatury i badań literackich w latach 1918-1939”. "Pamiętnik Literacki 2 (1979).

Ortwin, Ostap. „Zagadnienie tragizmu w twórczości Wyspiańskiego”. Przegląd Warszawski, nr 25 (1928): 26.

„Przedmiot i podział nauki o literaturze”. W 1919-1929. Księga pamiątkowa wydana na dziesięciolecie istnienia Koła Polonistów Uniwersytetu Poznańskiego. Poznań: Nakladem Wlasnym Kola Polonistow U.P., 1930.

Troczyński, Konstanty. Artysta i dzieło. Studium o „Próchnie” Wacława Berenta. Poznań: Nakł. Księgarni W. Górski i G. Tetzlaw, 1938.

Troczyński, Konstanty. „Człowiek - postawa - los”. W Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna. Zbiór rozpraw. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.

Troczyński, Konstanty. Od formizmu do moralizmu. Szkice literackie. Poznań: Jan Jachowski Księgarnia Uniwersytecka, 1935.

Troczyński, Konstanty. Pisma wybrane. Zredagowane przez Stanisław Dąbrowski. T. 1 (Studia i szkice z nauki o literaturze). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997.

Troczyński, Konstanty. „Poeta czwartego wymiaru. Rzecz o Karolu Irzykowskim”. Dziennik Poznański, nr 9 (1935): 3.

Troczyński, Konstanty, i Seweryna Wysłouch. „Konstanty Troczyński - nonkonformista i nowator”. W Teoria poetyki i inne prace, zredagowane przez Alicja Pichan-Kijasowa. Klasycy Nauki Poznańskiej. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011.

Wróbel, Łukasz. „Konstantego Troczyńskiego ujęcie literatury faktu”. W Hylé i noesis. Toruń, 2013