Poza poezją nie ma zbawienia? Kilka pytań do Zofii Król

Main Article Content

Joanna Krajewska

Abstrakt

Tekst jest omówieniem głównych tez książki Zofii Król Powrót do świata. Dzieje uwagi w filozofii i literaturze XX wieku. Formułuje on też kilka pytań do autorki, między innymi o zakres znaczeniowy metafor, które Król stosuje oraz o inne niż te wskazywane przez autorkę, konteksty dla rozważań o dziejach uwagi w filozofii i literaturze XX wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krajewska, J. (2016). Poza poezją nie ma zbawienia? Kilka pytań do Zofii Król. Forum Poetyki, (3), 96-99. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26710
Dział
Krytyki
Biogram autora

Joanna Krajewska

Doktor nauk humanistycznych, autorka książki „Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym” (Poznań 2014). Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół historii literatury pierwszej połowy XX wieku, teorii badań literackich, biografistyki oraz empirycznych badań nad odbiorem i psychologią czytania. Stale współpracuje z Zakładem Literatury XX wieku, Teorii Literatury i sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.|PhD in the Humanities, author of the book Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym (The dispute on women’s literature in the interwar period, Poznań 2014). Her scholarly interests are focused on literary history of the first half of the twentieth century, theories of literary scholarship, the study of biography and empirical studies of reader response and the psychology of reading. Krajewska is a long-standing collaborator with the Department of 20th Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation in the Faculty of Polish Philology at Adam Mickiewicz University.

Referencje

  1. Król, Zofia. Powrót do świata. Dzieje uwagi w filozofii i literaturze XX wieku. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2013