„Dodatki” a kategoria jedności w poetyce klasycyzmu postanisławowskiego
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

epizod
ustęp
trzy jedności
klasycyzm postanisławowski
jedność

Jak cytować

Markowska, H. (2016). „Dodatki” a kategoria jedności w poetyce klasycyzmu postanisławowskiego. Forum Poetyki, (6), 90–103. https://doi.org/10.14746/fp.2016.6.26754

Abstrakt

Artykuł poświęcono teorii „epizodów” w poetyce polskiej dwóch pierwszych dziesięcioleci XIX wieku. Przeanalizowano w nim teksty związane z nurtem klasycyzmu postanisławowskiego, zawierające wskazania dotyczące wprowadzania do utworu literackiego fragmentów niezwiązanych z jego głównym wątkiem, zwanych ustępami. W celu odtworzenia teorii warunkującej funkcjonowanie tych swoistych „dodatków” konieczna okazała się analiza jednej z podstawowych kategorii estetycznych epoki – kategorii jedności. Zostaje ona powiązana z ówczesną teorią percepcji dzieła sztuki mającą swoje korzenie w filozofii kartezjańskiej. W ten sposób rozważania o epizodach i jedności stają się punktem wyjścia do weryfikacji obiegowych przekonań o arbitralności klasycystycznych „reguł”.

https://doi.org/10.14746/fp.2016.6.26754
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. Kraków: Nakł. Akademii Umieje̦tności, 1878.

Borowski, Leon. „Rozbiór «Samoluba», komedii w V aktach wierszem J.U. Niemcewicza”. W Uwagi nad poezją i wymową i inne pisma krytycznoliterackie, zredagowane przez Stanisław Buśka-Wroński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.

Borowski, Leon. Uwagi nad poezją i wymową i inne pisma krytycznoliterackie. Zredagowane przez Stanisław Buśka-Wroński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.

Brodziński, Kazimierz. „Literatura polska. Odczyty uniwersyteckie”. W Pisma, T. 4. Poznań: Drukiem J.I. Kraszewskiego, 1872.

Brodziński, Kazimierz. Pisma. T. 4. Poznań: Drukiem J.I. Kraszewskiego, 1872.

Korzeniowski, Józef. Kurs poezji. Warszawa, 1829.

Kropiński, Ludwik. Rozmaite Pisma. Lwów, 1844.

Kropiński, Ludwik. „Sztuka Rymotwórcza”. W Rozmaite Pisma. Lwów, 1844.

Królikowski, Józef Franciszek. Rys poetyki wedle przepisów teoryi w szczegółach z najznakomitszych autorów czerpanej. Poznań: nakł. wydawcy, 1828.

Królikowski, Józef Franciszek. Wzory estetyczne poezyi polskiéj w pięknościach pierwszych mistrzów naszych, z przytoczeniem teoryi wystawione. Poznań: E.S. Mittler, 1826.

Linde, Samuel Bogumił. Słownik języka polskiego. T. 6. Warszawa: Państw. Inst. Wydawn., 1951.

Mickiewicz, Adam. Dziela. Proza artystyczna i pisma krytyczne. T. 5. Warszawa: Czytelnik, 1996.

Mickiewicz, Adam. „Uwagi nad Jagiellonidą D. Bończy Tomaszewskiego”. W Dziela. Proza artystyczna i pisma krytyczne, T. 5. Warszawa: Czytelnik, 1996.

Osiński, Ludwik. Dzieła. T. 2. Warszawa: nakł. wdowy po autorze, 1861.

Osiński, Ludwik. Dzieła. T. 3. Warszawa: nakł. wdowy po autorze, 1861.

Osiński, Ludwik. „Wykład literatury porównawczej”. W Dzieła, T. 2. Warszawa: nakł. wdowy po autorze, 1861.

Osiński, Ludwik. „Wykład literatury porównawczej”. W Dzieła, T. 3. Warszawa: nakł. wdowy po autorze, 1861.

Piechota, Marek. Żywioł epopeiczny w twórczości Juliusza Słowackiego. Katowice: Śląsk, 1993.

Pietraszko, Stanislaw. Doktryna literacka polskiego klasycyzmu. Wroclaw: Zakl. Narod. im Ossolinkich, 1966.

Potocki, Stanisław Kostka. O wymowie i stylu. T. 4. Warszawa: Nakł. Zawadzkiego i Węckiego, 1815.

Przybylski, Ryszard. Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec królestwa polskiego. Gdańsk: Wydawn. Marabut, 1996.

Ratajczak, Dobrochna, red. Polska tragedia neoklasycystyczna. Wroclaw Warszawa: Ossolineum, 1988.

Ratajczak, Dobrochna, red. „Wstęp”. W Polska tragedia neoklasycystyczna. Wroclaw Warszawa: Ossolineum, 1988.

Sławiński, Janusz, red. Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, 1988.

Słowacki, Euzebiusz. Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone. T. 1. Wilno: J. Zawadzki, 1826.

Słowacki, Euzebiusz. „O poezji”. W Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone. Wilno: J. Zawadzki, 1826.

Słowacki, Euzebiusz. „Teoria smaku w dziełach sztuk pięknych”. W Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone., T. 1. Wilno: J. Zawadzki, 1826.

Strzyżewski, Mirosław, red. Rozprawy literackie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 2000.

Strzyżewski, Mirosław, i Maurycy Mochnacki, red. „Niektóre uwagi nad poezją romantyczną z powodu rozprawy Jana Śniadeckiego”. W Rozprawy literackie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 2000.

Wężyk, Franciszek. „O poezji dramatycznej”. W Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. Kraków: Nakł. Akademii Umieje̦tności, 1878.

Żbikowski, Piotr. Klasycyzm postanisławowski: doktryna estetycznoliteracka. Warszawa: Państwowe Wydawn. Nauk., 1984