Obiekt i akomodacja – o składni poetyckiej we współczesnych wierszach polskich (na przykładzie funkcji rzeczownikowych)

Main Article Content

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemu składni poetyckiej w wierszu wolnym rozpatrywanego w odniesieniu do zjawiska akomodacji. Analizowane tekstowe przypadki ujęć obiektów w tekstach poetyckich (a więc kategorii rzeczownikowych) pozwoliły na refleksję idącą dwutorowo: na poziomie elementów tworzących przestrzeń wiersza, czyli akomodacji tekstowej wersowych syntagm doraźnych, a także na poziomie obiektów mających swoje leksykalne (nominalne) wykładniki w tekście, czyli akomodacji składniowej. Akomodacja rozumiana jako adaptowanie do wymagań składniowych staje się w takim ujęciu mechanizmem metaforyzacji, dookreślenia i kontekstowego odświeżenia elementów leksykalnych. Przedmioty współtworzące w ten sposób przestrzeń w tekście (za sprawą leksykalnych odniesień i typowych ról semantyczno-składniowych) uzyskują cechy rozbijające kategorialność pojęciową i z racji wielości funkcji wzmacniają konstruowane przez odbiorcę projekty interpretacyjne. Szczegółowe zjawiska zilustrowane zostały wierszami uznanych poetów współczesnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skibski, K. (2017). Obiekt i akomodacja – o składni poetyckiej we współczesnych wierszach polskich (na przykładzie funkcji rzeczownikowych). Forum Poetyki, (8-9), 66-79. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26775
Dział
Teorie
Biogram autora

Krzysztof Skibski

(1977), dr, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, zajmuje się współczesnym językiem poetyckim (szczególnie składnią i frazeologią), a także wybranymi problemami metodologii językoznawczej. | (1977), Ph.D, is a Lecturer at the Institute of Polish Philology at AMU; he studies contemporary poetic language (particularly syntax and phraseology), as well as selected problems in linguistic methodology.

Referencje

 1. „Akomodacja”. Udostępniono 15 styczeń 2016. http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=54735&ind=0&w_szukaj=akomodacja.
 2. Balbus, Stanisław. „Graficzny inwariant tekstu literackiego”. W O je̜zyku literatury., zredagowane przez Józef Bubak i Aleksandrę Wilkoń, 230–56. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1981.
 3. Bartmiński, Jerzy, Ryszard Tokarski, i Anna Pajdzińska, red. „Profilowanie w tekście poetyckim”. W Profilowanie w języku i w tekście, 343–53. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
 4. Bińczyk, Ewa. Obraz, który nas zniewala: współczesne uje̜cia je̜zyka wobec esencjalizmu i problemu referencji. Kraków: TAiWPN Universitas, 2007.
 5. Chlebda, Wojciech. Elementy frazematyki: wprowadzenie do frazeologii nadawcy. Łask: Oficyna Wydawn. Leksem, 2003.
 6. Dąbrowska, Elżbieta. Pejzaż stylowy nowej literatury polskiej: artystyczne języki, formy, gatunki. Opole: Wydawn. Uniw. Opolskiego, 2012.
 7. Dobrzyńska, Teresa. Od słowa do sensu: studia o metaforze. Warszawa: Inst. Badań Literackich PAN, Wydawn., 2012.
 8. Dobrzyńska, Teresa. Tekst poetycki i jego konteksty: zbiór studiów. Warszawa: Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2015.
 9. Doroszewski, Witold. „Akomodacja”. Udostępniono 15 styczeń 2016. http://sjp.pwn.pl/doroszewski/akomodacja.
 10. Doroszewski, Witold. „Kursywa”, 15 styczeń 2016. http://sjp.pwn.pl/doroszewski/kursywa;5445196.html.
 11. Grabowski, Artur. Wiersz, forma i sens. Kraków: Universitas, 1999.
 12. Greszczuk, Barbara, i Ewa Sławkowa. Polska poezja współczesna: studia stylistyczno-językowe. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015.
 13. Okopień-Sławińska, Aleksandra. Wiersz nieregularny i wolny Mickiewicza, Słowackiego i Norwida. Wrocław: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1964.
 14. Pajdzińska, Anna. Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa, 1993.
 15. Pszczołowska, Lucylla. Wiersz polski: zarys historyczny. Wrocław: FUNNA, 2001.
 16. Pszczołowska, Lucylla. Wiersz wolny: geneza i ewolucja do roku 1939. Warszawa: IBL, 1998.
 17. Sadowski, Witold. Wiersz wolny jako tekst graficzny. Kraków: TAiWPN Universitas, 2004.
 18. Saloni, Zygmunt, i Marek Świdziński. Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa: Państw. Wydawn. Naukowe, 1985.
 19. Skibski, Krzysztof. „Tabularność wiersza wolnego i jej konsekwencje lekturowe”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza., 2013, 75–92.
 20. Skubalanka, Teresa. Herbert, Szymborska, Różewicz: studia stylistyczne. Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 21. Skubalanka, Teresa. Język poezji Czesława Miłosza. Lublin: Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.
 22. Skubalanka, Teresa. Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 23. Studzińska, Joanna, i Krzysztof Skibski. „Frazeologizmy Wisławy Szymborskiej w przekładzie: propozycja kategorii śladu frazeologicznego”. Przestrzenie Teorii., nr 25 (2016): 149–75.
 24. Urbańska, Dorota. Wiersz wolny: próba charakterystyki systemowej. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 1995.
 25. Wróblewski, Piotr. Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor. Białystok: Wydawn. Uniwersytetu w Białymstoku, 1998.
 26. „Z ust do ust”, 15 styczeń 2016. http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=20118&ind=0&w_szukaj=ust