Literatura wojenna – szanse na powstanie syntezy

Main Article Content

Sławomir Buryła

Abstrakt

Autor szkicu prezentuje aktualny stan badań nad literaturą o II wojnie światowej. Ukazuje go na tle bogatej refleksji nad literaturą o Zagładzie. W swojej zasadniczej części analizuje szanse i warunki powstania syntezy monograficznej o polskiej poezji i prozie dotyczącej II wojny światowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Buryła, S. (2017). Literatura wojenna – szanse na powstanie syntezy. Forum Poetyki, (10), 40-53. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26792
Dział
Teorie
Biogram autora

Sławomir Buryła, IBL PAN,

Sławomir Buryła – literaturoznawca, profesor na Wydziale Polonistyki UW. Zajmuje się literaturą współczesną (zwłaszcza czasów wojny), edytorstwem, popkulturą i krytyką literacką. Współautor i redaktor monografii Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) (razem z Dorotą Krawczyńską i Jackiem Leociakiem). Ostatnio wydał Rozrachunki z wojną (Warszawa 2017) oraz Wojnę i okolice (Warszawa 2018). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Znaku”, „Nowych Książkach”. |Sławomir Buryła literary scholar at the Faculty of Polish Studies at UW. His research interest include moden literature (especially wartime), editing, popculture and literary criticism. Coauthor and editor of the monograph Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) [Polish literaturę in the face of Holocaust] (together with Dorota Krawczyńska and Jacek Leociak). Lately he published Rozrachunki z wojną [settlements with war] (Warsaw 2017) and Wojna i okolice [war and the surrounding areas]. He has published for “Pamiętnik Literacki”, “Teksty Drugie”, “Ruch Literacki”, “Przegląd Humanistyczny”, “Znak”, „Nowe Książki”.

Referencje

 1. Bauman, Zygmunt. Nowoczesność i Zagłada. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009.
 2. Budrowska, Kamila. Literatura i pisarze wobec cenzury PRL: 1948-1958. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009.
 3. Budrowska, Kamila. „Przeszłość ocenzurowana. GUKPPiW a obraz historii Polski w literaturze lat 1945–1958”. W Studia i szkice o cenzurze w Polsce Ludowej w latach 40. i 50. XX w. Warszawa: Uniwersytet w Białymstoku : Alter Studio, 2014.
 4. Budrowska, Kamila. Zatrzymane przez cenzurę: inedita z połowy wieku XX. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN - Wydawnictwo, 2013.
 5. Buryła, Sławomir. Rozrachunki z wojną, 2017.
 6. Buryła, Sławomir. „Żydowscy Kolumbowie”. W Tematy (nie)opisane, 2013.
 7. Buryła, Sławomir, Dorota Krawczyńska, i Jacek Leociak. Literatura polska wobec Zagłady (1939-1968). Warszawa: Wydawnictwo iBl Pan, 2012.
 8. Całek, Anita. Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
 9. Domańska, Ewa. Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki: antologia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.
 10. Drewnowski, Tadeusz. Próba scalenia: obiegi, wzorce, style : literatura polska 1944-1989. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 1997.
 11. Eagleton, Terry. „Polityka amnezji”. W Koniec teorii, zredagowane przez Bartosz Kuźniarz. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.
 12. Fik, Marta. „Cenzor jako współautor”. W Literatura i władza, zredagowane przez Elżbieta Sarnowska-Temeriusz. Warszawa: Wydawn. Instytutu Badań Literackich, 1996.
 13. Forecki, Piotr. Od „Sąsiadów” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.
 14. Głowiński, Michał, i Janusz Sławiński. Literatura wobec wojny i okupacji. Wrocław: Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
 15. Gosk, Hanna. „Co wiedziała proza lat 40. XX wieku?” W PRL - świat (nie)przedstawiony, zredagowane przez Agnieszka Czyżak, Jan Galant, i Marcin Jaworski. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2010.
 16. Grzebałkowska, Magdalena, i Agora (Warszawa). Grzebałkowska, Magdalena, i Agora (Warszawa). 1945: wojna i pokój. Warszawa: Agora, 2015.
 17. Hilberg, Raul. Zagłada Żydów europejskich. Warszawa: Piotr Stefaniuk, 2014.
 18. Janion, Maria. Płacz generała: eseje o wojnie. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 1998.
 19. Kowalska-Leder, Justyna, Paweł Dobrosielski, Iwona Kurz, i Małgorzata Szpakowska. Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej. Warszawa: Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, 2017.
 20. Krasoń, Patrycja. „Akta Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w zasobie Archiwum Akt Nowych”. W Literatura w granicach prawa (XIX-XX w.), zredagowane przez Kamila Budrowska, Elżbieta Dąbrowicz, i Marcin Lul. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2013.
 21. Krupiński, Piotr. „Dlaczego gęsi krzyczały?”: zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016.
 22. Kulesza, Dariusz. „Przełom? Lata 1944–1948 w literaturze polskiej”. W Dwie prawdy: Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948. Białystok: Trans Humana, 2006.
 23. Lowe, Keith. Dziki kontynent: Europa po II wojnie światowej. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2013.
 24. Łuszczyna, Marek. Mała zbrodnia: polskie obozy koncentracyjne. Kraków: Znak Horyzont, 2017.
 25. Majchrowski, Zbigniew, i Wojciech Owczarski. Wojna i postpamiec. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
 26. Markiewicz, Henryk. „Dylematy historyka literatury”. Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, nr 4 (1986).
 27. Morawiec, Arkadiusz. Literatura w lagrze, lager w literaturze: fakt, temat, metafora. Łódź: Wydawn. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2009.
 28. Nycz, Ryszard. „Możliwa historia literatury”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., nr 5 (2010).
 29. Rogala, Stanisław. Echa września 1939 w polskiej prozie literackiej w latach 1945-1969. Kraków: Wydaw. Literackie, 1981.
 30. Rutkowska, Patrycja. „Andrzej Leder, Prześniona Rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Krytyka Polityczna, Warszawa 2014, pp. 205”. HiP Historia i Polityka, nr 18 (25) (2017): 93.
 31. Sariusz-Ska̢pska, Izabella. Polscy świadkowie Gułagu: literatura łagrowa 1939-1989. Kraków: Universitas, 2002.
 32. Scibor-Rylski, Aleksander. Pierscionek z Końskiego Włosia. Warszawa: Nakład Fundacji Rozwoju Czasopiśmiennictwa, 1991.
 33. Sławiński, Janusz. „Zaproszenie do tematu”. W Literatura wobec wojny i okupacji, zredagowane przez Michał Głowiński i Janusz Sławiński. Wrocław: Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
 34. Snyder, Timothy. Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem. Warszawa: Świat Książki, 2015.
 35. Sobolewska, Anna. Polska proza psychologiczna (1945-1950). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
 36. Stabro, Stanisław. Literatura polska 1944–2002. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.
 37. Śmieja, Wojciech. Hegemonia i trauma: literatura wobec dominujących fikcji męskości. Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - Wydawnictwo, 2016.
 38. Święch, Jerzy. Literatura polska w latach II wojny światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
 39. Święch, Jerzy. Nowoczesność: szkice o literaturze polskiej XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 40. Święch, Jerzy, i Aleksander Wójtowicz. Nowy styl, nowe pióra: antologia krytyki i eseistyki 1939-1945. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 41. Tomasik, Tomasz. Wojna - męskość - literatura. Słipsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2013.
 42. Tomasik, Wojciech. „Maszyna na wystawie. Szlakiem Tuwimowskiej «Lokomotywy»”. W Ikona nowoczesności: kolej w literaturze polskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.
 43. Traverso, Enzo. Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2001.
 44. Tych, Feliks, i Monika Adamczyk-Garbowska. Następstwa zagłady Żydów: Polska 1944-2010 : praca zbiorowa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 45. Woźniczka, Zygmunt. Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego, 1999.
 46. Wróbel, Józef, i Adolf Rudnicki. Miara cierpienia o pisarstwie Adolfa Rudnickiego. Kraków: Universitas, 2004.
 47. Zajączkowski, Krzysztof. „Literatura w procesie kształtowania się miejsca pamięci po 1945 roku”. W Westerplatte jako miejsce pamięci 1945–1989. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015.
 48. Zaremba, Marcin. Wielka trwoga: Polska 1944-1947 ; ludowa reakcja na kryzys. Kraków: Znak, 2012