Cykl prozatorski (cykl narracyjny, cykl opowiadań)

Main Article Content

Patrycja Malicka

Abstrakt

Hasło ukazuje powiązania i różnice występujące pomiędzy takimi określeniami, jak cykl literacki, cykl nowelistyczny czy cykl poetycki w kontekście cyklu prozatorskiego, a także obrazuje stan badań nad zagadnieniem w Polsce. Choć badania nad zagadnieniem cykliczności interesowały już formalistów rosyjskich, tematyka ta spotkała się z zainteresowaniem w naszym kraju dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, głównie za sprawą badaczy z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Tekst podejmuje próbę usystematyzowania pojęcia cykliczności w odniesieniu do prozy na podstawie prac Krystyny Jakowskiej, Bogumiły Kaniewskiej, Jana Trzynadlowskiego i Rolfa Fiegutha.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Malicka, P. (2017). Cykl prozatorski (cykl narracyjny, cykl opowiadań). Forum Poetyki, (10), 132-139. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26798
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Patrycja Malicka

Doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie zagadnienia, jak: recepcja romantyzmu w polskiej literaturze najnowszej, teoria afektu, kategoria nastroju (Stimmung). | A doctoral candidate in the Faculty of Twentieth Century Literature, Literary Theory and Translation Arts at the Polish and Classical Philology Department of Adam Mickiewicz University in Poznań. Her sphere of interests include issues such as: the reception of romanticism in contemporary Polish literature, affect theory, and the category of atmosphere (Stimmung).

Referencje

  1. Fieguth, Rolf. Rozpierzchłe gałązki: cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w twórczości Adama Mickiewicza. Warszawa: IBL, 2001.
  2. Jakowska, Krystyna. „Cykl opowiadań próba historii. Intuicje i sugestie”. W Cykl literacki w Polsce, zredagowane przez Barbara Olech i Katarzyna Sokołowska. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans-Humana, 2001.
  3. Jakowska, Krystyna. O cyklu opowiadań. Z teorii i historii cyklu narracyjnego w Polsce. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans-Humana, 2011.
  4. Mayenowa, Maria Renata. Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1978.
  5. Sławiński, Janusz. Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, 1989.
  6. Wantuch, Wiesława. „O poetyce cyklu lirycznego”. W Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, zredagowane przez Edward Balcerzan. Warszawa: PWN, 1985