Autotematyzm – antyrealizm? Na przykładzie jednego wiersza Tomasza Pułki

Main Article Content

Agnieszka Waligóra

Abstrakt

Artykuł jest próbą zarysowania relacji między pojęciami realizmu i autotematyzmu. Wychodząc od koncepcji Artura Sandauera, który uznawał rozwój poetyki samotematycznej za konsekwencję wygaśnięcia idei realistycznych, tekst odwołuje do powiązań zachodzących między pozornie sprzecznymi tendencjami w historii literatury, wspierając się myślą filozoficzną i językoznawczą. Proponowane tezy poparte są praktyką w postaci interpretacji wiersza Kochana liryko Tomasza Pułki, pokazującego, jak najnowsza polska poezja ustawia się względem możliwości poznania rzeczywistości w sztuce oraz samej definicji sztuki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Waligóra, A. (2019). Autotematyzm – antyrealizm? Na przykładzie jednego wiersza Tomasza Pułki. Forum Poetyki, (15-16), 80-93. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26839
Dział
Praktyki
Biogram autora

Agnieszka Waligóra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Waligóra (ur. 1995) – doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej poezji najnowszej i jej kontekstów teoretycznych, filozoficznych i politycznych. |Agnieszka Waligóra – b. 1995, M.A., graduate student at the Faculty of Polish and Classical Philology. In her research she focuses on the modern Polish poetry and its theoretical, philosophical and political contexts.

Referencje

 1. Abrams, M. H. Zwierciadło i lampa: romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka. Przetłumaczone przez Maria Bożenna Fedewicz. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2003.
 2. Bolecki, Włodzimierz. „Modernizm w literaturze polskiej XX w.: (rekonesans)”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2002 (2002): 11–34.
 3. Brodzka, Alina, i Ewa Szary-Matywiecka, red. „Autotematyzm”,. W Słownik literatury polskiej XX wieku, 54. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.
 4. Głowiński, Michał, i Janusz Sławiński. „Realizm”. W Słownik terminów literackich, 462. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008.
 5. Gutorow, Jacek. „O poezji niezrozumiałej”. Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne., nr 35 (2000): 12.
 6. Lakoff, George, i Mark Johnson. Metafory w naszym życiu. Przetłumaczone przez Tomasz Krzeszowski. Warszawa: PIW, 1988.
 7. Lévinas, Emmanuel. Całość i nieskończoność: esej o zewnętrzności. Przetłumaczone przez Małgorzata Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
 8. Markiewicz, Henryk. „Realizm”. W Słownik literatury polskiej XIX wieku, zredagowane przez Józef Bachórz i Alina Kowalczykowa, 816. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
 9. Meillassoux, Quentin. Po skończoności: esej o koniecznej przygodności. Przetłumaczone przez Alain Badiou i Piotr Herbich. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2015.
 10. Niewiadomski, Andrzej. Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych: o refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej. Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 11. Pułka, Tomasz. Wybieganie z raju 2006-2012. Zredagowane przez Joanna Mueller. Stronie Śląskie: Biuro Literackie, 2017.
 12. Quine, Willard Van Orman. Z punktu widzenia logiki: eseje logiczno-filozoficzne. Przetłumaczone przez Barbara Stanosz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
 13. Sandauer, Artur. Liryka i logika: wybór pism krytycznych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
 14. Stȩpnik, Krzysztof. Filozofia metafory. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1988.
 15. Ubertowska, Aleksandra. Świadectwo, trauma, głos: literackie reprezentacje Holokaustu. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2007.
 16. Zarębski, Tomasz. „Polityka przyjaźni”. Odra, nr 7–8 (2001): 46–52