Literaturoznawcza republika marzeń

Main Article Content

Elżbieta Winiecka

Abstrakt

Artykuł jest krytycznym omówieniem książki Jerzego Madejskiego Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne. Autorka rekonstruuje poznawcze założenia przyjęte przez badacza, który recenzując naukowe dzieła, równolegle diagnozuje stan i perspektywy rozwoju dyscypliny. Formuła „postrukturalizmu” pozwala Madejskiemu wyeksponować rangę i wpływ strukturalizmu na sposób uprawiania naukowej refleksji w Polsce. O niewystarczalności krytycznej wobec strukturalizmu kategorii „poststrukturalizm” świadczyć ma różnorodność poetologicznych wizji zawartych w omawianych przez niego książkach. Autorka konfrontuje ten sposób myślenia z charakterystyczną dla poststrukturalizmu tezą o słabej naukowości literaturoznawstwa. Czyta zgromadzone w tomie szkice krytyczne jako spójną propozycję metody akademickiej krytyki, opierającej się na przekonaniu o możliwej autonomii dyscypliny oraz jako praktyczną realizację tej idei.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Winiecka, E. (2019). Literaturoznawcza republika marzeń. Forum Poetyki, (15-16), 126-135. https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26843
Dział
Krytyki
Biogram autora

Elżbieta Winiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Elżbieta Winiecka – dr hab., prof. UAM w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Autorka książek: Białoszewski sylleptyczny (Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Poznań 2012). Redaktorka „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literackiej”.|Elżbieta Winiecka – DSc, professor of Adam Mickiewicz University in the Department of Literature and Modern Culture at the Institute of Polish Philology. Author of the following books: Białoszewski sylleptyczny (Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Poznań 2012). Editor in chief of „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”.

Referencje

 1. Balcerzan, Edward. Pochwała poezji: z pamięci, z lektury. Mikołów: Instytut Mikołowski, 2013.
 2. Dziadek, Adam. Projekt krytyki somatycznej. Warszawa: Inst. Badań Literackich Pan Wydawnictwo, 2014.
 3. Jarzębski, Jerzy. Ćwiczenia z rozpaczy: pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku. Kraków: Universitas, 2011.
 4. Kluby, Agnieszki, i Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik, red. (W) sieci modernizmu: historia literatury, poetyka, krytyka. Warszawa: IBL Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2017.
 5. Kuźma, Erazm. „O poetyce negatywnej”. W Poetyka bez granic, zredagowane przez Wlodzimierz Bolecki i Wojciech Tomasik. Warszawa: IBL Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 1995.
 6. Madejski, Jerzy. Poetologie postrukturalne: szkice krytyczne, 2018.
 7. Nasiłowska, Anna. Dyskont słów. Warszawa: IBL Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2016.
 8. Nycz, Ryszard. Literatura jako trop rzeczywistości: poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, 2012.
 9. Nycz, Ryszard. Sylwy współczesne: problem konstrukcji tekstu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk, 1984.
 10. Owczarek, Bogdan, Zofia Mitosek, i Wincenty Grajewski, red. Praktyki opowiadania. Kraków: Universitas, 2001.
 11. Smulski, Jerzy. Od Szczecina do ... Października: studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych. Toruń: Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2002.
 12. Stabro, Stanisław. Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego: o prozie polskiej XX wieku. Kraków: Universitas, 2002.
 13. Szahaj, Andrzej. O interpretacji. Kaków: TAiWPN „Universitas”, 2014.
 14. Wyka, Marta, Dorota Kozicka, i Maciej Urbanowski, red. Literatura, punkty widzenia, światopoglądy: prace ofiarowane Marcie Wyce. Kraków: Universitas, 2008.
 15. Zawadzki, Andrzej. Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku. Kraków: Universitas, 2001