Preteksty Mickiewiczowskie, czyli uwagi na marginesie poszukiwań archiwalnych

Main Article Content

Helena Markowska-Fulara

Abstrakt

Artykuł podejmuje kwestię roli rękopisów i innych dokumentów archiwalnych jako przed-tekstów utworów literackich. Stawia pytanie o to, w jakiej perspektywie badawczej ich wykorzystanie w badaniach literaturoznawczych może okazać się najowocniejsze. Zagadnienie to zostało przedstawione na przykładzie protokołu egzaminacyjnego zawierającego pytania zadane Adamowi Mickiewiczowi podczas egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Wileńskim. Na podstawie innych źródeł archiwalnych oraz drukowanych autorka podejmuje próbę rekonstrukcji pożądanych odpowiedzi na zadane pytania, a następnie wskazuje na korzyści, które mogą płynąć z uwzględnienia ich w analizie utworów literackich Mickiewicza.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Markowska-Fulara, H. (2020). Preteksty Mickiewiczowskie, czyli uwagi na marginesie poszukiwań archiwalnych. Forum Poetyki, (22), 86-99. https://doi.org/10.14746/fp.2020.22.27426
Dział
Praktyki
Biogram autora

Helena Markowska-Fulara, Uniwersytet Warszawski

Helena Markowska-Fulara (1991) – doktor, pracuje w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka MISHiS UW (polonistyka, cywilizacja śródziemnomorska). Interesuje się literaturą i wiedzą o literaturze oświecenia i romantyzmu. Ważne miejsce w kręgu jej zainteresowań zajmują także Juliusz Słowacki i Litwa. Publikowała m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Przeglądzie Humanistycznym”.

Referencje

 1. Borowski, Leon. „Uwagi nad poezją i wymową pod względem podobieństwa i różnicy”. W Uwagi nad poezją i wymową i inne pisma krytycznoliterackie. Wybrane i opracowane przez Stanisław Buśka-Wroński, 37–100. Warszawa: PIW, 1972.
 2. Chodźko, Dominik. „Leon Borowski. Wspomnienie”. Athenaeum 7, z. 1 (1847): 115–151.
 3. Eschenburg, Johann Joachim. Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Redekünste. Berlin–Stettin: Friedrich Nicolai, 1783.
 4. Golański, Filip Neriusz. O wymowie i poezji. Wilno: Józef Zawadzki, 1808.
 5. Kaupuż, Anna. „K woprosu o problematikie kursa litieratury w starom Wilniusskom Uniwiersitietie”. Literatura, nr XIII (3), (1970): 57–90.
 6. Kopczyńska, Zdzisława. „Malowanie słowami”. W Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu, 48–85. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
 7. Korespondencja Adama Mickiewicza, t. 4. Paryż: Księgarnia Luxemburgska, 1885.
 8. Kostkiewiczowa, Teresa. „Ustęp”. W Słownik terminów literackich. Zredagowane przez Janusz Sławiński, 550. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
 9. Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798–1824. Zredagowane przez Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz i Zofia Makowiecka. Warszawa: PIW, 1957.
 10. Lietuvos valstybes istorijos archyvas (LVIA, Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne), rkps. Lietuvos valstybes istorijos archyvas (LVIA, Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne), rkps. f. 721 o. 1 nr 1114.
 11. Mickiewicz, Adam. „Uwagi nad «Jagiellonidą» D. Bończy Tomaszewskiego”. Pamiętnik Warszawski 5, t. 13 (styczeń 1819): 70–107.
 12. Słowacki Euzebiusz. „O poezji”. W Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone, t. 2, 55–184. Wilno: Józef Zawadzki, 1826.
 13. Ulicka, Danuta. Słowa i ludzie. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2013.
 14. Vilniaus Universiteto Biblioteka (VUB, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego), rkps. Vilniaus Universiteto Biblioteka (VUB, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego), rkps. F2-DC236