Poetka w świetle językoznawstwa

Main Article Content

Krzysztof Skibski

Abstrakt

Artykuł jest swoistą recenzją, w której rozpatruje się specyfikę spojrzenia na językoznawstwo współczesne w odniesieniu do poezji. Elżbieta Tabakowska – wybitna lingwistka – rozważa w książce kilka ważnych problemów związanych z gramatyką poetycką. Przykładami analizowanymi (i dołączanymi do samodzielnych analiz) są wiersze autorki, co pozwala na rozważanie w niniejszym szkicu różnicy między książką poetycką opatrzoną komentarzem językoznawczym, a monografią językoznawczą (o walorach popularyzatorskich) inkrustowaną doskonale zharmonizowanymi wierszami. Okazuje się jednak, że to rozróżnienie jest zbyt proste, co dowodzi wyjątkowości omawianej książki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skibski, K. (2021). Poetka w świetle językoznawstwa. Forum Poetyki, (26), 124-133. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30852
Dział
Krytyki
Biogram autora

Krzysztof Skibski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof Skibski (1977) – językoznawca, polonista, dr hab.; pracuje na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zajmuje się badaniem języka literackiego (zwłaszcza w poezji współczesnej); interesuje się również metodologicznymi problemami lingwistyki, potocznością, semantyką i frazeologią; prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa współczesnego i kulturowego czytania literatury; publikuje m.in. w czasopismach: „Język Polski”, „LingVaria”, „Przestrzenie Teorii”, „Forum Poetyki”; jest autorem monografii Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej (2008), Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym (2017) oraz Literackie gramatyki ciągłości i nadmiaru. Próba filologiczna (z Jerzym Borowczykiem; 2021).

Referencje

  1. Jakobson, Roman. „Poetyka w świetle językoznawstwa”. Pamiętnik Literacki 51/2 (1960): 431–473.
  2. Winkin, Yves. Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych. Przełożyła Agnieszka Karpowicz, wstępem opatrzył Wojciech Józef Burszta, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.