Długomyślność i synekdocha
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

teoria
metodologia
tropologia
antologia

Jak cytować

Madejski, J. (2021). Długomyślność i synekdocha. Forum Poetyki, (26), 134–147. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30853

Abstrakt

Artykuł przedstawia Wiek teorii (monografię i antologię) jako wyjątkową syntezę polskiego literaturoznawstwa. Autor wskazuje, że książka pod redakcją naukową Danuty Ulickiej jest też osiągnięciem naukowym w kontekście badań humanistycznych i społecznych. Zespół literaturoznawców bowiem nie tylko porządkuje wiedzę z teorii ostatniego stulecia. Proponuje też pewną koncepcją konstruowania wiedzy. Chodzi o unikatową formułę przedstawienia teorii w monografii i w dwutomowej antologii, przy czym kolejne części syntezy są wobec siebie komplementarne. Co ciekawe, monografia i antologia powstały poprzez odwołanie do dwu różnych paradygmatów poznawczych. Monografia jest bliżej nauki pojmowanej pozytywistycznie, antologia ufundowana została na relatywistycznej koncepcji wiedzy.

https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30853
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bolecki, Włodzimierz. „Pytania o przedmiot literaturoznawstwa”. W: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków 22-25 września 2004. Zredagowane przez Małgorzata Czermińska, Stanisław Gajda, Krzysztof Kłosiński, Anna Legeżyńska, Andrzej Z. Makowiecki, Ryszard Nycz, 3-14. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2005, t. I.

Burek, Tomasz. Żadnych marzeń. London: Polonia, 1987.

Burke, Peter. Społeczna historia wiedzy. Przetłumaczone przez Anna Kunicka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2016.

Burzyńska, Anna, Michał Paweł Markowski. Teorie literatury XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.

Fadiman, Anne. W ogóle i w szczególe. Eseje poufałe. Przetłumaczone przez Magdalena Heydel. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Zredagowane przez Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.

Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje. Zredagowane przez Teresa Walas, Ryszard Nycz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.

Kulturologia polska XX wieku. Zredagowane przez Andrzej Mencwel i inni. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

Kleiner, Juliusz. „Rola podmiotu mówiącego w epice, w liryce i w poezji dramatycznej”. W: W kręgu historii i teorii literatury. Zredagowane przez Artur Hutnikiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1981.

Kruszelnicki, Michał. Drogi francuskiej heterologii. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008.

Mencwel, Andrzej. Wyobraźnia antropologicznej. Próby i studia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.

Nawarecki, Aleksander. „O śląskiej szkole mikrologii (1999-2005). Garść wspomnień”. Forum Poetyki (2017): 6–15.

Nycz, Ryszard. Kultura jako czasownik. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2018.

Mochnacki, Maurycy. O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1985.

Popiel, Magdalena. „List artysty jako gatunek narracji epistolograficznej. O listach Stanisława Wyspiańskiego”. Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja (2004): 115–124.

Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku t. 1-5. Zredagowane przez Barbara Skarga, Stanisław Borzym, Halina Floryńska-Lalewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994–1997.

Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł. Zredagowane przez Zbigniew Chojnowski, Małgorzata Mikołajczak. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016).

Sendyka, Roma. Od kultury „ja” do kultury „siebie”: o zwrotnych formach w projektach tożsamościowych. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015.

Showalter, Elaine. Wydziałowe wieże. Powieść akademicka i jej źródła (cierpień). Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2015.

Socjologia. Lektury. Zredagowane przez Piotr Sztompka, Marek Kucia. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.

Sztompka, Piotr. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.

Sztompka, Piotr. Słownik socjologiczny. 1000 pojęć, Kraków: Znak Horyzont, 2020.

Tarnogórska, Maria. Genus ludens. Limeryk w polskiej kulturze literackiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia. Zredagowane przez Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.

Ulicka, Danuta. „«Archiwum» i archiwum”, Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja 4 (2017): 301.

Ulicka, Danuta. Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007.

Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego. Zredagowane przez Danuta Ulicka. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2020.

Wiek teorii. Antologia 1. Zredagowane przez Danuta Ulicka. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2020.

Wiek teorii. Antologia 2. Zredagowane przez Danuta Ulicka. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2020.

Woleński, Jan. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1985.

Współczesne teorie socjologiczne. Zredagowane przez Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006.

Ziomek, Jerzy. Powinowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1980.